Annons:
Kriminalvårdare som utsatts för hot och våld utvecklar ofta symptom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie.Bild:Getty Images.
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Stressyndrom vanligt bland kriminalvårdare

Var femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.

I ett forskningssamarbete där bland andra Köpenhamns universitet deltagit har forskare följt 5 000 anställda 2010–2015 för att undersöka förekomst och effekter av hot och våld. Arbetsplatserna var sådana som typiskt sett är utsatta: specialskolor, äldreomsorg, psykiatri och kriminalvård.

Resultaten visar att de som upplevt hot och våld på arbetet oftare än andra drabbas av såväl depression som posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Hårdast utsatta när det gäller PTSD var kriminalvårdarna, där drygt 21 procent av de hot- och våldsdrabbade rapporterade symtom.  Därnäst kom psykiatrin med närmare 17 procent.

Forskarna gissar att siffrorna påverkas av arbetssituationen – det är inte lika traumatiskt att bli sparkad av ett utåtagerande barn på en specialskola som av en intagen på en anstalt eller en patient i psykiatrin.

I studien undersöktes också möjliga förebyggande insatser. Resultatet var i huvudsak nedslående. Varken individuella strategier, så kallad coping, eller utbildningar i konflikthantering tycks minska risken att utsättas för hot och våld. Det enda positiva undantaget var konfliktutbildning i kombination med att den närmaste chefen gör andra stora insatser för att minska förekomsten av hot och våld.

När något väl har inträffat kan den anställde minska risken att få PTSD genom att själv agera aktivt och söka känslomässigt stöd, enligt studien. Motsatsen gäller dem som har en undvikande attityd och förnekar omständigheterna.

De drabbade påverkas också av hur arbetsplatsen agerar, men bilden i studien är splittrad. Det enda som tydligt minskar risken att få PTSD är ett gott generellt socialt stöd från arbetskamraterna. Stöd från ledningen eller kollegialt stöd i den specifika situationen hade ingen – eller rentav negativ – effekt på den upplevda hälsan. Övningar på arbetsplatsen hade endast begränsad positiv effekt.

När det gäller depression kunde forskarna visa att specifikt socialt stöd från ledning och kolleger hjälper efter hotsituationer, och ett generellt socialt stöd hjälper när en anställd utsatts för våld. En annan faktor som förebygger ohälsa är medarbetarnas upplevelse av ”organisatorisk rättvisa”, det vill säga att alla blir rättvist behandlade och får vara delaktiga på arbetsplatsen.

Det finns ingen motsvarande studie om svenska förhållanden. I den senaste medarbetarundersökningen i Kriminalvården, från 2016, ställdes dock några frågor om hot och våld. Hot hade upplevts av nästan var fjärde anställd, 23 procent, under de senaste tolv månaderna, medan 8 procent svarade att de utsatts för våld. Var fjärde drabbad uppgav att de känt rädsla eller oro på grund av det inträffade.

– Jag vågar inte göra någon jämförelse med Danmark, säger Kriminalvårdens ställföreträdande HR-direktör Martin Klaar. Men för vår del lägger vi mycket av insatserna i det förebyggande arbetet, med säkerhetsrutiner, utbildning och teamarbete. Vi har också ett väl etablerat krisstöd och samarbete med företagshälsovården om någon blir utsatt.

Han ser inget behov i dagsläget av att undersöka hur vanligt det är med PTSD och depression bland kriminalvårdare i Sverige.

– Vi följer upp alla individer som råkar ut för incidenter med hot och våld som vi får kännedom om, och sedan bedömer professionen inom företagshälsovården vilka insatser som behövs. Det känner jag mig trygg med.

Fackliga företrädare ser dock en kunskapslucka som skulle behöva fyllas.

– Vi behöver mer systematisk kunskap, anser Joachim Danielsson i STs avdelningsstyrelse. Jag har varit chef i Kriminalvården i många år, och jag vet arbetet som kriminalvårdare nästan ofrånkomligen innebär att man möter hot och våld som är stressande. Men det är inte alla som vågar tala om det, så det finns säkert ett stort mörkertal.

Han skulle vilja att flera yrkesområden med ökad risk för hot och våld undersöks, antingen genom ett myndighetssamarbete eller av forskare i högskolan.

– Detta dels för att inte göra det till enbart ett individrelaterat problem, dels för att kunna göra en analys av vad som krävs för att motverka och förebygga posttraumatiskt stressyndrom. Jag anser att ett närvarande ledarskap som i ett tidigt skede fångar upp ohälsan är en viktig förebyggande faktor.

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är ett allvarligt trauma och kan drabba personer som upplevt exempelvis dödshot, våld och naturkatastrofer. Traumat kännetecknas av hög stressnivå och stark ångest. De som har PTSD och söker vård gör det ofta för något annat, såsom sömnproblem, huvudvärk eller depression.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.