Annons:
Kriminalvårdare som utsatts för hot och våld utvecklar ofta symptom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie.Bild:Getty Images.
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Stressyndrom vanligt bland kriminalvårdare

Var femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.

I ett forskningssamarbete där bland andra Köpenhamns universitet deltagit har forskare följt 5 000 anställda 2010–2015 för att undersöka förekomst och effekter av hot och våld. Arbetsplatserna var sådana som typiskt sett är utsatta: specialskolor, äldreomsorg, psykiatri och kriminalvård.

Resultaten visar att de som upplevt hot och våld på arbetet oftare än andra drabbas av såväl depression som posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Hårdast utsatta när det gäller PTSD var kriminalvårdarna, där drygt 21 procent av de hot- och våldsdrabbade rapporterade symtom.  Därnäst kom psykiatrin med närmare 17 procent.

Forskarna gissar att siffrorna påverkas av arbetssituationen – det är inte lika traumatiskt att bli sparkad av ett utåtagerande barn på en specialskola som av en intagen på en anstalt eller en patient i psykiatrin.

I studien undersöktes också möjliga förebyggande insatser. Resultatet var i huvudsak nedslående. Varken individuella strategier, så kallad coping, eller utbildningar i konflikthantering tycks minska risken att utsättas för hot och våld. Det enda positiva undantaget var konfliktutbildning i kombination med att den närmaste chefen gör andra stora insatser för att minska förekomsten av hot och våld.

När något väl har inträffat kan den anställde minska risken att få PTSD genom att själv agera aktivt och söka känslomässigt stöd, enligt studien. Motsatsen gäller dem som har en undvikande attityd och förnekar omständigheterna.

De drabbade påverkas också av hur arbetsplatsen agerar, men bilden i studien är splittrad. Det enda som tydligt minskar risken att få PTSD är ett gott generellt socialt stöd från arbetskamraterna. Stöd från ledningen eller kollegialt stöd i den specifika situationen hade ingen – eller rentav negativ – effekt på den upplevda hälsan. Övningar på arbetsplatsen hade endast begränsad positiv effekt.

När det gäller depression kunde forskarna visa att specifikt socialt stöd från ledning och kolleger hjälper efter hotsituationer, och ett generellt socialt stöd hjälper när en anställd utsatts för våld. En annan faktor som förebygger ohälsa är medarbetarnas upplevelse av ”organisatorisk rättvisa”, det vill säga att alla blir rättvist behandlade och får vara delaktiga på arbetsplatsen.

Det finns ingen motsvarande studie om svenska förhållanden. I den senaste medarbetarundersökningen i Kriminalvården, från 2016, ställdes dock några frågor om hot och våld. Hot hade upplevts av nästan var fjärde anställd, 23 procent, under de senaste tolv månaderna, medan 8 procent svarade att de utsatts för våld. Var fjärde drabbad uppgav att de känt rädsla eller oro på grund av det inträffade.

– Jag vågar inte göra någon jämförelse med Danmark, säger Kriminalvårdens ställföreträdande HR-direktör Martin Klaar. Men för vår del lägger vi mycket av insatserna i det förebyggande arbetet, med säkerhetsrutiner, utbildning och teamarbete. Vi har också ett väl etablerat krisstöd och samarbete med företagshälsovården om någon blir utsatt.

Han ser inget behov i dagsläget av att undersöka hur vanligt det är med PTSD och depression bland kriminalvårdare i Sverige.

– Vi följer upp alla individer som råkar ut för incidenter med hot och våld som vi får kännedom om, och sedan bedömer professionen inom företagshälsovården vilka insatser som behövs. Det känner jag mig trygg med.

Fackliga företrädare ser dock en kunskapslucka som skulle behöva fyllas.

– Vi behöver mer systematisk kunskap, anser Joachim Danielsson i STs avdelningsstyrelse. Jag har varit chef i Kriminalvården i många år, och jag vet arbetet som kriminalvårdare nästan ofrånkomligen innebär att man möter hot och våld som är stressande. Men det är inte alla som vågar tala om det, så det finns säkert ett stort mörkertal.

Han skulle vilja att flera yrkesområden med ökad risk för hot och våld undersöks, antingen genom ett myndighetssamarbete eller av forskare i högskolan.

– Detta dels för att inte göra det till enbart ett individrelaterat problem, dels för att kunna göra en analys av vad som krävs för att motverka och förebygga posttraumatiskt stressyndrom. Jag anser att ett närvarande ledarskap som i ett tidigt skede fångar upp ohälsan är en viktig förebyggande faktor.

Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är ett allvarligt trauma och kan drabba personer som upplevt exempelvis dödshot, våld och naturkatastrofer. Traumat kännetecknas av hög stressnivå och stark ångest. De som har PTSD och söker vård gör det ofta för något annat, såsom sömnproblem, huvudvärk eller depression.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.