Annons:
Försäkringskassan
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Tvära kast skadar Försäkringskassan

Regeringen har misskött styrningen av Försäkringskassan på ett sätt som äventyrar rättssäkerheten, skriver riksdagsledamöter från de fyra Allianspartierna.

Försäkringskassan är den myndighet som ska utreda, besluta och betala ut förmånerna inom socialförsäkringssystemet. Men långsiktigheten har fått ge vika för tvära politiska kast och generaldirektören sparkades för att underlätta valrörelsen för Socialdemokraterna.

Regeringen både kan och ska styra över de myndigheter vi har i landet. Men regeringen får aldrig detaljstyra hur myndigheten tillämpar lagarna. I andra länder har en minister makt att direkt ingripa i myndigheternas löpande arbete, men i Sverige är det inte så. Detta brukar kallas att vi har förbud mot ministerstyre.

Ett av regeringens verktyg för att utöva styrning över myndigheterna är att besluta om regleringsbrev. I regleringsbreven anges bland annat hur myndigheterna ska arbeta och hur stor budget de har.

2015 beslutade den dåvarande regeringen om ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I åtgärdsprogrammet angavs som ett mål att sjukpenningtalet skulle ned till 9,0 dagar senast 2020. Detta innebar en förändrad styrning av Försäkringskassan. Dessförinnan hade Alliansregeringen i stället betonat vikten av att höja medborgarnas förtroende för myndigheten i regleringsbreven till Försäkringskassan.

Att regeringen på detta sätt ändrar inriktningen för en myndighets prioriteringar är i sig någonting som ligger inom regeringens befogenhet. Regeringen har både rätt och möjlighet att styra över sina myndigheter. Problemet är dock att när det började komma klagomål mot hur sjukförsäkringen tillämpades valde den tidigare regeringen att strax före valrörelsen sparka dåvarande generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, och samtidigt ändra inriktningen i styrdokumenten för myndigheten ännu en gång.

Styrningen av Försäkringskassan har alltså ändrats flera gånger under de senaste åren. Detta har medfört att användandet av det bedömningsutrymme som ges i sjukförsäkringen varierar när styrningens fokus ändras. Eftersom tillämpningen varierar från år till år utan att några betydelsefulla lagändringar gjorts kan det äventyra rättssäkerheten över tid. Det blir svårt att förklara för de sökande att beslut blir olika trots likartade ärenden. I förlängningen riskerar en sådan utveckling att urholka tilltron till socialförsäkringssystemet. I korthet är detta kritiken som riktats från Inspektionen för socialförsäkringen mot hur regeringen har hanterat en av sina viktigaste myndigheter. Om man vill förändra hur sjukförsäkringen fungerar bör man göra det med hjälp av lagändringar, inte genom myndighetsstyrning.

Det finns flera uppenbara problem med den tidigare regeringens agerande.

  • Dels skapar det en rättsosäkerhet när samma sjukfall med identiska omständigheter bedöms olika beroende på vilket år som sjukfallet prövas av myndigheten.
  • Dels blir det omöjligt för myndigheten att hitta en stabil arbetsro med ständigt nya fokusändringar i regeringens styrning som resulterar i nya uppdrag och krav på åter­rapportering.
  • Dels riskerar det skapa en osäkerhet internt inom myndigheten.

Om en generaldirektör kan få sparken av partitaktiska skäl, trots att hon har följt regeringens styrning, kan man med fog ställa frågan vem som vill ta ett sådant uppdrag i framtiden. Vad skickar det för signaler till dem som arbetar inom myndigheten?

Mycket inom offentlig förvaltning fungerar väl. Den svenska offentliga förvaltningen har en lång tradition av god förvaltningskultur, öppenhet och samverkan med det omgivande samhället. Rättssäker maktutövning, frihet från korruption och lojalitet i förhållande till regeringens styrning präglar stora delar av Myndighetssverige.

Men för att den offentliga förvaltningen ska kunna fungera måste vi ha kompetent personal på plats och myndigheterna måste ges arbetsro och tydliga instruktioner som ligger fast över tid. Därför menar vi att det är oacceptabelt att missköta styrningen som Annika Strandhäll gjorde med Försäkringskassan. Det skapade brister i långsiktigheten, det var tvära kast, och myndigheten användes som en syndabock när den dåvarande regeringen ville undvika att stå till svars för sin politik under ett valår. De som drabbas är de sjuka, de som inte vet eller förstår hur deras sjukskrivning kommer att hanteras.


Johan Forssell, riksdagsledamot för moderaterna, ledamot av socialförsäkringsutskottet.

Solveig Zander, riksdagsledamot för centerpartiet, ledamot av social­försäkringsutskottet.

Hans Eklind, riksdagsledamot för kristdemokraterna, ledamot av socialförsäkringsutskottet.

Emma Carlsson Löfdahl, riksdagsledamot för liberalerna, ledamot av social­försäkringsutskottet.


Denna debattartikel har tidigare publicerats i Dagens Samhälle.

 

Bli den första att tycka till!
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.