Bild: Casper Hedberg

Bristerna i Polisens personalpolitik har ett högt pris

DEBATT: POLISEN2024-06-27

Det finns ett omfattande missnöje med Polismyndighetens arbetsgivarpolitik, skriver Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen. Enligt honom handlar missnöjet i stor utsträckning om lönerna, men också om ledarskapet.

Inom Polisen liksom i de flesta verksamheter är människor den mest värdefulla resursen. Anställda känner sig uppskattade och blir motiverade av att få en konkurrenskraftig lön, en trygg anställning och en hälsofrämjande arbetsmiljö fri från kränkningar och diskriminering.

Tecken på en dålig personalpolitik kan vara bristande resultat i kombination med hög omsättning av personal. Ofta är det de fackligt förtroendevalda som i ett tidigt skede kan varna arbetsgivarna om att det finns missförhållanden på arbetsplatsen.

Polismyndigheten har en ”gratis” konkurrensfördel genom att kunna erbjuda intressanta och ytterst samhällsviktiga arbetsuppgifter. Men ST inom Polisen får dessvärre dagligen signaler om väsentliga arbetsgivarpolitiska brister gentemot våra och andra fackförbunds medlemmar. På ett antal av våra arbetsplatser har vi en personalomsättning på 20–40 procent. Det stora flertalet av dem som slutar är civilanställda tjänstemän.

Kostnaderna för den höga personalomsättningen är betydande. När vi påtalar detta för de verksamhetsansvariga uteblir reaktionen allt som oftast, vilket vi inte ser som ett ansvarsfullt agerande. Den generella statusen för anställda som inte är poliser är låg internt. Denna grupp används som budgetregulator – när pengar måste sparas blir lösningen i många fall en minskning av antalet civilanställda tjänstemän.

Missnöjet med arbetsgivarpolitiken handlar bland annat om lönerna. Anställda vid Polisen tjänar mindre än vad personal med likartade arbetsuppgifter gör hos andra arbetsgivare.

Vi ser också att den andel av de anställda som inte är poliser, cirka 40 procent, systematiskt värderas väsentligt lägre än polisutbildade med arbetsuppgifter som kräver samma prestation och ansvar, något vi kunnat konstatera genom att granska lönestatistiken och löneutvecklingen över tid.

Regeringens särskilda budgetsatsning på polislönerna har bidragit till ytterligare löneskillnader och gynnar inte synen på Polismyndigheten som en attraktiv arbetsplats för alla grupper av anställda.

Ett utvecklat och rättvist ledarskap är centralt för trivsel och god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Men ökad produktionshets leder till en ovärdig personalpolitik. En stor andel av dem som lämnar myndigheten beskriver stora brister i ledarskapet. Anställda vittnar om ett självupptaget och auktoritärt ledarskap där det saknas lyhördhet gentemot personal, i strid med myndighetens ledarkriterier och medarbetarpolicy.

Myndighetens ledning måste se till att alla chefer uppfyller myndighetens ledarkriterier och medarbetarpolicy. Det är också viktigt all kompetens värderas likartat och värdesätts. Det inbegriper även rättvisa löner till de civilanställda tjänstemännen.

Vi hoppas att myndighetens ledning förstår allvaret i vår kritik och vikten av de åtgärder vi föreslår. Vi ser fram emot en dialog om hur de kan genomföras på bästa sätt.

Pär Renberg
Avdelningsordförande för ST inom Polisen

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA