Nyanlända kvinnors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden hindras av att Arbetsförmedlingen ger mer stöd och resurser till män än till kvinnor, skriver Mats Green och Josefin Malmqvist, riksdagsledamöter för Moderaterna.
Bild: Riksdagen
Nyanlända kvinnors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden hindras av att Arbetsförmedlingen ger mer stöd och resurser till män än till kvinnor, skriver Mats Green och Josefin Malmqvist, riksdagsledamöter för Moderaterna.

Könsstereotypa föreställningar skapar problem

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-03-25

Regeringen har misslyckats med styrningen av Arbetsförmedlingen, skriver Mats Green och Josefin Malmqvist, riksdagsledamöter för Moderaterna. De menar att nyanlända kvinnors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden hindras av att myndigheten ger mer stöd och resurser till män än till kvinnor.

När det kommer till att bekämpa arbetslöshet tillhör Sverige EUs bottenliga. Endast Grekland, Spanien, Italien och Litauen har högre arbetslöshet. Det beror till stor del på att det råder massarbetslöshet bland många grupper på arbetsmarknaden. Värst är det för utrikes födda kvinnor med svag utbildningsbakgrund. I den gruppen är arbetslösheten över 40 procent. Bland kvinnor födda i Asien och Afrika som saknar gymnasieutbildning är arbetslösheten nära 50 procent.

Arbetsförmedlingen har en nyckelfunktion för att fler utrikes födda kvinnor ska lämna arbetslöshet för arbete. Myndighetens uppdrag att rusta och matcha nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden är, vill vi påstå, samhällskritiskt. En misslyckad integration får följdverkningar i hela samhället, som till exempel mindre resurser till vår gemensamma välfärd.

Därför är det mycket allvarligt att det i en rad rapporter framkommer att Arbetsförmedlingen genomgående och systematiskt ger mer stöd och resurser till män än till kvinnor.

Det rapporteras om könsstereotypa föreställningar som leder till att kvinnor får sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Nyanlända kvinnor har färre kontakter med handläggarna, de har svårt att komma i kontakt med handläggarna och de får i mindre utsträckning ta del av arbetsnära insatser – som praktik, nystartsjobb och arbetsmarknadsutbildning – än männen.

Och detta trots att ett grundläggande uppdrag för myndigheten sedan länge är att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Eftersom Arbetsförmedlingen uppvisar stora brister och resultaten för nyanländas etablering i Sverige inte är tillfredsställande, anser vi moderater att de kommuner som vill bör kunna ta över ansvaret för integrationen och etableringen av nyanlända.

Ansvaret vilar tungt på regeringen som har till uppgift att styra landets myndigheter. Det är uppenbart att regeringen fallerat i styrningen av Arbetsförmedlingen. Och det trots Socialdemokraternas vallöfte att Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet. Det är svårt att landa i någon annan slutsats än att arbetslösheten är en av regeringens stora misslyckanden.

För oss moderater är det uppenbart att det krävs en ny politisk inriktning om vi på allvar ska komma till rätta med den höga arbetslösheten, särskilt bland utrikes födda kvinnor. Det behövs tydligare krav och möjligheter att lära sig svenska och skaffa sig en utbildning som leder till jobb. Alla, oavsett kön, som fastnat i arbetslöshet måste delta i effektiva aktiviteter som leder till arbete. Det innebär bland annat att betydligt många fler utrikes födda kvinnor måste få möjlighet till praktik och nystartsjobb. En självklar och grundläggande förutsättning är en fungerande arbetsförmedling som genomgående och systematiskt ger stöd utifrån behov – oberoende av om du är man eller kvinna.
 

Mats Green

Vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott samt arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna

Josefin Malmqvist

Ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott för Moderaterna

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA