Regeringen har tappat kontrollen över Arbetsförmedlingen

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-01-27
Arbetsförmedlingens uppdrag ska främst vara att ge stöd till långtidsarbetslösa, skriver Roger Haddad, riksdagsledamot för Liberalerna. Han menar att de digitala tjänsterna måste anpassas så att de fungerar för alla, och att det behöver finnas möjlighet att träffa arbetsförmedlare på plats.

Den sittande regeringen bedriver en spretig arbetsmarknadspolitik. Jag vill hävda att ansvarig minister helt tappat kontrollen över en av de viktigaste myndigheterna som lyder under regeringen. Den ”förnyelseresa” för Arbetsförmedlingen som utlovades redan 2015 har inte bidragit till en bättre verksamhet.

En viss förbättring har visserligen skett genom att några fler aktörer har släppts in och kan utföra olika uppdrag. Men de kan inte ensamma lösa de djupa och strukturella problemen med kolossen Arbetsförmedlingen.

I fredags, 21 januari, hölls det på Liberalernas begäran en debatt i riksdagen om Arbetsförmedlingens tillgänglighet. Vi menar att stödet till de långtidsarbetslösa har blivit sämre. Även stödet till personer med funktionsnedsättning, som är beroende av att de digitala tjänsterna fungerar, har blivit sämre. Det behöver finnas personer med rätt kompetens kvar inom myndigheten som kan göra kvalificerade och korrekta bedömningar av arbetsförmågan för att i nästa steg kunna anvisa till en anpassad verksamhet eller ett program.

Liberalerna efterfrågade i riksdagsdebatten särskilt åtgärder för att möta den oro som många inom funktionshinderrörelsen efterfrågar. Men jag lyfte också min besvikelse över att de utrikes födda, i synnerhet kvinnorna, får ett sämre stöd.

Både Riksrevisionen och Myndigheten för digital förvaltning har kritiserat att Arbetsförmedlingens digitala service inte når den målgrupp som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är inte bara tillgängligheten till digital service som upplevs vara bristfällig – det gäller även direktkontakt med myndigheten och med arbetsförmedlare.

Under debatten lyfte vi i Liberalerna också frågan om de lokala kontoren, som blivit färre till antalet. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark försökte ge sken av att man nu öppnar upp kontor och ökar närvaron. Men jämfört med situationen före nedstängningarna är den lokala närvaron fortsatt på en lägre nivå. Vi påminde också ministern om att Arbetsförmedlingen endast kommer att ha 88 bemannade kontor. De övriga är servicekontor eller kontor dit arbetsförmedlare ibland reser för att ta emot fysiska besök.

Arbetsförmedlingens uppdrag behöver renodlas. Det måste främst vara att fokusera på de långtidsarbetslösa. Om staten inte klarar av detta behövs en tydligare arbetsfördelning som innebär att myndigheten upprättar avtal eller samverkar med kommunerna. Kommunerna har vid sidan av de alternativa aktörerna en oerhört viktig roll för att bekämpa arbetslösheten.

Staten måste alltid ha kvar en egen bemanning och en egen verksamhet. Det är viktigt för att inte utsatta grupper ska riskera att hamna i ett utanförskap på grund av bristande tillgång till utbildning, praktik eller programverksamhet. Detta gäller också skyddat arbete i exempelvis Samhall.

Under riksdagsdebatten kom regeringen dessvärre inte med några direkta svar och aviserade inte heller några nya reformer som svarar upp mot Liberalernas förslag och krav. Däremot har jag noterat att regeringen i sitt regleringsbrev gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka sin närvaro. I regleringsbrevet nämns också att myndigheten ska fokusera på personer med funktionsnedsättning, även om det inte tydligt framgår hur det ska gå till.

Liberalerna välkomnar att Arbetsförmedlingen får en ökad lokal närvaro och ett breddat utbud av digitala tjänster. Men i dag är de digitala tjänsterna inte anpassade och fullt tillgängliga och användbara för exempelvis språksvaga eller personer med funktionsnedsättningar. För dessa grupper behövs helt andra anpassningar av den digitala servicen. Det behöver också finnas möjlighet att träffa en arbetsförmedlare och få stöd och hjälp på plats.
 

Roger Haddad

Riksdagsledamot för Liberalerna och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.