13 myndigheter samarbetar för jämställdhet

JÄMSTÄLLDHET2021-05-05

Jämställdhetsmyndigheten startar ett fördjupat samarbete med 13 av de drygt 50 myndigheter som fått särskilda jämställdhetsuppdrag. Syftet är att öka kraften i jämställdhetsarbetet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsintegrering har länge varit Sveriges huvudsakliga strategi för att nå målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, skriver Jämställdhetsmyndigheten. Drygt 50 myndigheter har av regeringen fått särskilda jämställdhetsuppdrag för de kommande fyra åren. 13 av dem ingår i det fördjupade samarbete under namnet JiM+ där fokus enligt pressmeddelandet ska ligga på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

”Jämställdhetsintegrering som strategi och metod behöver ta ytterligare ett steg och förbättras och fördjupas. Regeringen har gett en tydlig signal till myndigheterna – att vi måste samarbeta för att hantera ojämställdheten i samhället. Det går inte att arbeta i våra egna stuprör utan det krävs gemensamma analyser och åtgärder”, konstaterar Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag i pressmeddelandet.

Jämställdhetsmyndigheten har hållit digitala uppstartsträffar med generaldirektörer, chefer och jämställdhetssamordnare och andra nyckelfunktioner från de deltagande myndigheterna. Träffarna syftade till att skapa en gemensam bild av vilka utmaningar myndigheterna står inför.

Den modell som tillämpas bygger på ett samarbete mellan Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket, Vetenskapsrådet och Jämställdhetsmyndigheten. Den utgår från tidigare erfarenheter av jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter och består av träffar, dialog och eget arbete.

Utvärderingar av tidigare arbete med jämställdhetsintegrering visar enligt Jämställdhetsmyndigheten att ett tydligt ledarskap och god styrning är viktigt för att nå framgång.

”Ledningens ambitionsnivå och åtagande är en nyckel för långsiktig framgång och för att myndigheternas arbete ska få effekt och genomslag på samhällsnivå”, understryker Lena Ag i pressmeddelandet.

13 myndigheter i JiM+ 2021–2022

De 13 deltagande myndigheterna är indelade i tre kluster:

Rättsvårdande myndigheter: Kriminalvården, Polismyndigheten, Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse,

Forskningsfinansiärer: Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova

Välfärdsmyndigheter: Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA