Allvarlig kritik mot SiS-hem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-11-20

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot SiS-hemmet Rällsögården för brister vid användningen av särskilda befogenheter och för otillåtna begränsningar av en intagens möjlighet att använda en egen dator.

De händelser som föranlett JOs kritik mot SiS-hemmet Rällsögården inträffade under 2022, då en intagen enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, placerades vid en låsbar enhet inom hemmet. Den intagne begärde att få använda sin egen dator under vistelsen, och anhöriga lämnade in datorn. Men personalen beslutade att beslagta datorn för att visitera den vid ett senare tillfälle. Syftet var enligt SiS att undersöka om datorn manipulerats och att leta efter narkotika.

Den intagne anmälde LVM-hemmet till JO.

JO framhåller i sitt beslut att vård vid en låsbar enhet utgör ett ingrepp i den intagnes fri- och rättigheter. JO är kritisk mot att beslutet bara innehåller en standardmotivering och att det inte framgår hur hemmet resonerat. Dessutom är det en allvarlig brist att SiS-hemmet inte tycks ha gjort någon bedömning av åtgärdens proportionalitet, anser JO.

JO påpekar också att det inte finns något rättsligt stöd för att omhänderta egendom om avsikten är att först vid ett senare tillfälle undersöka om den är otillåten.

”LVM-hemmet saknade därmed fog för beslutet att omhänderta datorn”, skriver JO Thomas Norling i sitt beslut.

När den intagne fick tillbaka datorn tog LVM-hemmet fram en ordningsregel om användning av egen bärbar dator. Den ordningsregeln tycks enligt JO bara ha berört anmälaren. Enligt regeln skulle intagna bara få använda sin egen bärbara dator under två timmar på helgfria vardagar. I sitt beslut framhåller JO att det inte finns någon regel som gör det möjligt att begränsa en intagens möjlighet att använda sin dator.

”Intagna får inte riskera att utsättas för inskränkningar som saknar stöd i lag på grund av okunnighet hos personalen om de regler som styr verksamheten och hur de ska tillämpas. Jag ser med allvar på det inträffade”, skriver JO i beslutet.

Den intagne överklagade ordningsregeln, men LVM-hemmet skickade inte överklagandet vidare förrän efter tre månader.

”Den bristfälliga handläggningen innebar att den intagne inte fick en domstolsprövning av ordningsregelns överklagbarhet inom en rimlig tid. Det är inte godtagbart”, skriver JO.

I beslutet konstateras att en rad fel och brister uppmärksammats vid granskningen av ärendet.

”Med hänsyn till omfattningen av de fel och brister som jag har redovisat förtjänar LVM-hemmet Rällsögården allvarlig kritik”, skriver JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA