Arbetsförmedlingen vill skrota specialistbefattningar

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-02-16

Arbetsförmedlingen vill avskaffa befattningarna socialkonsulent och företagsrådgivare. Arbetsuppgifterna ska i stället utföras av arbetsförmedlare. Beskedet har mötts av stor oro och upprörda känslor, berättar en socialkonsulent för Publikt. ”Vi känner oss överkörda och respektlöst behandlade”, säger hon.

På Arbetsförmedlingen jobbar ett 50-tal socionomer med att bedöma arbetssökandes sociala situation, för att de ska få rätt insats från rätt myndighet. Ofta är det personer som står långt från arbetsmarknaden. Det kan till exempel vara sökande med funktionsnedsättningar, med missbruksproblematik, som nyligen släppts ur fängelse eller som lever i en våldsam relation.

Att utreda och lotsa dessa personer rätt är arbetsuppgifter som i dag utförs av socialkonsulenter, men som framgent i stället ska göras av arbetsförmedlare, har myndigheten nu föreslagit.

Att befattningen socialkonsulent föreslås försvinna har väckt starka känslor, berättar en medarbetare som Publikt har talat med, som vill medverka anonymt.

– Vi har sökt och fått jobb som socialkonsulenter utifrån vår utbildning och våra erfarenheter som socionomer. Det är där vi har vår speciella kompetens. Att vara arbetsförmedlare är ett annat yrke som kräver annan kunskap. Att vara både och tror jag varken kommer att bli effektivt eller särskilt tilltalande, säger hon.

Även befattningen företagsrådgivare föreslås försvinna. Det är en tjänst som i dag innehas av cirka 70 anställda, som jobbar strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor tillsammans med arbetsgivare.

Förslaget är inte ett försök att kapa Arbetsförmedlingens kostnader och innebär inte någon neddragning av personal, betonar Christina Storm Wiklander, chef för region nord på Arbetsförmedlingen.

Målet är i stället att fler anställda ska kunna utföra de arbetsuppgifter som socialkonsulenter och företagsrådgivare i dag har. Samtidigt ska de medarbetare som nu innehar befattningarna kunna ta sig an flera andra uppdrag som arbetsförmedlare, enligt Christina Storm Wiklander.

– Vi har inte möjlighet att låsa in de här arbetsuppgifterna i snäva befattningar, utan vi vill lyfta in uppdragen i arbetsförmedlarbefattningen och göra den mer flexibel. Tanken är att vi ska ha flera specialinriktningar för arbetsförmedlare, till exempel inriktning likt socialkonsulent, säger hon.

Arbetsgivaren ser flera vinster med förslaget. Om alla är arbetsförmedlare i grunden kan chefer lättare styra arbetet och fördela arbetsuppgifterna. Det ökar också arbetsförmedlarnas möjligheter att vidareutvecklas och tillskansa sig spetskompetens, menar Christina Storm Wiklander.

Men Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, ser en stor risk att myndigheten i stället förlorar värdefull specialistkompetens och att personalomsättningen ökar.

– Vi tror att kan bli svårt att behålla de här medarbetarna, både företagsrådgivare och socialkonsulenter, som inte vet om de kommer att få andra arbetsuppgifter i morgon. Flexibiliteten kan vara en fördel för arbetsgivaren, men för den enskilde kan det bli en osäkerhet. Det här förslaget skapar en otrolig oro hos våra medlemmar, säger Åsa Johansson.

Arbetsförmedlingens ambition är att socialkonsulenter och företagsrådgivare ska vilja jobba kvar på myndigheten. Målet är att samtliga ska erbjudas omplaceringar och att alla som omplaceras ska ha kvar sin lön. De ska också, så långt som möjligt, få behålla sina nuvarande arbetsuppgifter, men det finns inga garantier för att de på sikt kommer att utföra samma arbete som de gör i dag.

– Det är svårt att lova, men vi ser inte att det kommer att bli färre som jobbar med de här frågorna. Tvärtom vill vi att fler ska jobba med de här inriktningarna, men man kanske inte kommer göra det på heltid, säger Christina Storm Wiklander.

Den socialkonsulent som Publikt talat med vittnar om att bristen på tydliga besked och på inflytande över beslutsprocessen har skapat ett stort missnöje bland de medarbetare som berörs.

– Jag vet flera socialkonsulenter som nu, liksom jag, ser sig om efter andra jobb. Jag tror inte att så många är intresserade av att tvingas in i en arbetsförmedlarroll där ens arbetsuppgifter kan ändras från en dag till en annan – om det blir så. Än så länge har informationen till oss som arbetar som socialkonsulenter varit nästintill noll, säger hon.

ST-avdelningen, som anser att myndigheten har forcerat fram förslaget utan en ordentlig analys av konsekvenserna, varnar också för att Arbetsförmedlingens förmåga att stötta långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättningar riskerar att försämras. Det här är grupper som ska vara prioriterade, enligt myndighetens regleringsbrev.

Likartad kritik har framförts av organisationen Synskadades riksförbund, som också har protesterat mot Arbetsförmedlingens planer på att ta bort socialkonsulenterna som yrkesgrupp.

Det är en risk som även den socialkonsulent som Publikt intervjuat ser. Hon ställer sig också frågande till hur Arbetsförmedlingen ska kunna säkerställa att arbetsförmedlarna har den kompetens som krävs för att bedöma och utreda personer som till exempel har funktionsnedsättningar eller en historik av missbruk eller kriminalitet.

– Jag undrar hur bedömningarna och underlagen inför ett beslut om insatser ska kvalitetssäkras framöver. Risken finns att det blir fler missriktade beslut och insatser, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA