Bristande arbetsmiljö ska utredas

ARBETSMILJÖVERKET2022-03-28

Medarbetare på Arbetsmiljöverket vittnar om svåra psykosociala problem på myndighetens kommunikationsavdelning. STs avdelning inom myndigheten anser att arbetsgivaren måste agera för att förbättra arbetsmiljön.

– Det är absolut inte en god arbetsmiljö. Problemen på kommunikationsavdelningen har funnits under flera år men har accelererat den senaste tiden, säger Marita Jonsson, avdelningsordförande på ST inom Arbetsmiljöverket.

Hon har över tid kontaktats av flera medarbetare om brister i den psykosociala arbetsmiljön på avdelningen, som har ett 30-tal anställda.

Tidigare har det framför allt har rört sig om enskilda fall och problem på individnivå, berättar Marita Jonsson, som upplever att läget har förändrats under hösten och vinter.

– Nu är det tydligare att det rör sig om problem på gruppnivå. Det tar sig olika uttryck men vi har medlemmar som inte mår bra och som sjukskriver sig, säger Marita Jonsson.

Hon beskriver bland annat att medarbetare upplever att rollerna på avdelningen är otydliga och att det upplevs som att några anställda favoriseras och tilldelas mer välbetalda och prestigefyllda uppdrag.

Publikt har talat med flera medarbetare på avdelningen, som vill vara anonyma. De vittnar bland annat om en djup splittring på kommunikationsavdelningen och att arbetsbelastningen upplevs som skevt fördelad.

– Det pågår en favorisering. Det är en stor anledning till den frustration som märks på golvet, säger en medarbetare.

En annan anställd på avdelningen uppger att problemen är djupgående och bottnar i en bristande arbetsorganisation. Hen beskriver att stämningen på avdelningen är infekterad och att många mår dåligt. Den anställde upplever att det finns en ovilja att se att det finns strukturella problem och att ta till sig den kritik som framförs.

– Personal som är kritisk motarbetas. Man får höra att man är negativ. Vi har haft stort antal sjukskrivningar, men allt ansvar läggs på individen och det görs plåsterinsatser. Men de verkliga problemen är organisatoriska. Vi arbetar omodernt och ineffektivt. Det är otydligt vem som har mandat att ta beslut och det saknas struktur. Det gör att det kan bildas A-lag och B-lag, säger medarbetaren.

Ytterligare en anställd vittnar om att bristerna påverkar medarbetarnas hälsa och hen har själv svårt att sova om nätterna.

STs avdelningsordförande Marita Jonsson anser att det är en försvårande omständighet att två av tre chefer på avdelningen är tillförordnade och att den tredje chefen är ny i sin roll. Hon betonar att avdelningen behöver stabilitet.

Den här bilden delas av medarbetare som Publikt har pratat med.

– Problemen har förvärrats sedan den ordinarie chefen slutade. Att det är långa tillfälliga chefsförordnanden försvårar situationen, säger en medarbetare.

I samband med chefsbytena påtalade ST och skyddsombudet på arbetsplatsen bristerna för arbetsgivaren. Arbetsmiljöverkets HR-direktör Olov Augrell säger till Publikt att han dessförinnan inte har känt till arbetsmiljöproblemen, men bekräftar att han nu har kännedom om den problembild som tecknas av medarbetarna.

– Jag känner igen beskrivningen och det är ingen bra bild som målas upp. Det är upplevda allvarliga brister i arbetsmiljön, som vi måste ta ett tydligt grepp om och utreda för att ta reda på hur det egentligen ser ut på avdelningen. Vi tar detta på stort allvar och är måna om att alla har en god arbetsmiljö, säger Olov Augrell.

Marita Jonsson understryker att hon vill se en bred kartläggning som inte bara berör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utan också sjukskrivningar, lönestruktur och personalomsättning på avdelningen.

– Arbetsgivaren behöver undersöka detta brett och agera för att komma till rätta med problemen. Det här inte en situation som kommer att lösa sig av sig självt, säger hon.

Arbetsmiljöverket har kopplat in företagshälsovården för att kartlägga arbetsmiljön på kommunikationsavdelningen, men något beslut om vilken typ av utredning som väntar har ännu inte tagits.

Inom kort ska myndigheten också inleda rekryteringen av en ordinarie avdelningschef. Hur lång tid det kommer att ta och vilken betydelse ledarskapet kommer att ha för att förbättra arbetsmiljön kan inte Olov Augrell svara på.

– Det är svårt för mig att uttala mig om det i det enskild fallet men generellt är det lättare att hantera saker med ordinarie chefsstruktur på plats, säger han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA