Bristande rättssäkerhet i anknytningsärenden

MIGRATIONSVERKET2021-04-20

Rättssäkerheten brister i Migrationsverkets handläggning av anknytningsärenden, anser Riksrevisionen efter en granskning. Både regeringen och myndigheten behöver vidta åtgärder för att rätta till bristerna, är Riksrevisionens slutsats.

Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

När någon söker uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige blir det ett anknytningsärende hos Migrationsverket. Under förra året fattade Migrationsverket beslut i mer än 39 000 sådana ärenden. Det är det näst vanligaste skälet till att någon får uppehållstillstånd i Sverige. Riksrevisionens granskning har varit inriktad på om handläggningen av anknytningsärendena håller tillräckligt hög rättslig kvalitet.

Granskningen visar att det finns stora brister, framför allt i arbetet med att klarlägga den sökandes identitet. Personalen på utlandsmyndigheterna – ambassader och konsulat – kontrollerar att den sökande har den sorts dokument som används i det aktuella landet. Men trots att det i flera länder är vanligt med förfalskade handlingar kontrolleras inte om dokumenten är äkta.

Enligt Riksrevisionen beror det bland annat på att Migrationsverket inte förser utlandsmyndigheterna med teknisk utrustning, kompetensutveckling och vägledning för att granska äktheten i dokument och id-handlingar. Bristerna i handläggningen förvärras av att handläggarna på Migrationsverket i Sverige endast tar del av kopior och gör ytliga kontroller.

”När ärendet flyttas över till Migrationsverket i Sverige utgår handläggarna i regel från att den sökandes identitet är klarlagd. Därmed är det ingen som i praktiken säkerställer vem personen är”, framhåller Anders Berg, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

Också Migrationsverkets kvalitetssäkring under handläggningen är svag, skriver Riksrevisionen. Särskilt i de fall där handläggare på egen hand fattar beslut om att bevilja uppehållstillstånd. Migrationsverket har enligt Riksrevisionen inte säkerställt att handläggarna på Migrationsverket och personal på utlandsmyndigheterna har tillräcklig kompetens.

Enligt Riksrevisionen gör bristerna att sökande som har rätt till uppehållstillstånd riskerar att få avslag på sin ansökan och att den som inte ska ha uppehållstillstånd ändå får det.

”Mot bakgrund av bristerna i Migrationsverkets arbete är det viktigt att regeringen följer utvecklingen och säkerställer att myndigheten vidtar nödvändiga utvecklingsinsatser. Det gäller inte minst arbetet med att klarlägga den sökandes identitet”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA