Fack och arbetsgivare har olika syn på utredningsförslag

ARBETSRÄTT2022-09-27

Flera statliga myndigheter är i sina remissvar i grunden positiva till ett utredningsförslag om nya regler för överklaganden av statliga anställningsbeslut. Men förslaget får kritik från ST, som menar att de föreslagna reglerna både skulle drabba enskilda och göra det svårare för staten att rekrytera.

Utredningen Rätt och rimligt för statligt anställda hade uppdraget att se över hur lagstiftningen kan förtydligas så att beslut från Statens överklagandenämnd och Överklagandenämnden för högskolan verkligen efterföljs av myndigheterna.

Publikt har gått igenom några av remissvaren på betänkandet.

ST har tidigare framfört kritik mot utredningens förslag att den som fått en anställning ska kunna bli uppsagd om anställningsbeslutet överklagas och en överklagandenämnd beslutar att anställningsbeslutet varit felaktigt. Utredningens förslag innebär att den som först fått jobbet då skulle kunna bli uppsagd av personliga skäl för att bereda plats för den som enligt nämndens beslut skulle vara bättre lämpad. En liknande kritik mot förslaget framförs i remissvaret från Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR/S, P, O, en förhandlingsorganisation där ST ingår.

”Förslaget om att ett felaktigt anställningsbeslut ska utgöra sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl är systemfrämmande och kan få konsekvenser för den först anställde, bland annat i a-kasse- och omställningshänseende. Förslagen kan även påverka kompetensförsörjningen negativt eftersom statliga tjänster blir mindre attraktiva på grund av riskerna för den först anställda”, skriver OFR/S, P, O.

Också Justitiekanslern, JK, uttrycker oro för att utredningens förslag kan minska attraktionskraften i en statlig anställning:

”En uppsägning på grund av personliga förhållanden kan för den enskilde, och kanske framför allt för en utomstående, framstå som att det är den först anställdes misskötsamhet eller annan problematik snarare än att brister har förekommit vid handläggningen av anställningsärendet hos den anställande myndigheten som föranlett uppsägningen”, skriver JK sitt remissvar.

Arbetsgivarverket, som förhandlar för arbetsgivarsidan på det statliga området, ställer sig i sitt remissvar bakom utredningens samtliga förslag. Myndigheten påpekar att det i dag finns en risk att någon helt annan förlorar sin anställning om det uppstår övertalighet när ytterligare en person blir anställd efter ett överklagande.

”Förslaget att införa en bestämmelse som innebär att överklagandenämndernas beslut att undanröja en myndighets anställningsbeslut, utgör saklig grund/sakliga skäl för uppsägning av den först anställde, är en väl avvägd lösning på denna situation och påminner om hur statliga arbetsgivare har hanterat frågan tidigare”, skriver Arbetsgivarverket.

Försäkringskassan har ingen invändning mot förslaget att en anställd ska kunna sägas upp av myndigheten om anställningsbeslutet upphävs av en överklagandenämnd. Däremot är myndigheten tveksam till valet att en sådan uppsägning ska göras med hänvisning till personliga skäl, eftersom uppsägningen inte går att hänföra till arbetstagaren personligen.

”Motiveringen behöver […] underbyggas ytterligare, eftersom uppsägning av personliga skäl alltid avser en situation där arbetstagaren genom sina åtgärder eller genom sin underlåtenhet har rubbat förutsättningarna för det träffade anställningsavtalet”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Kriminalvården ställer sig bakom utredningens förslag på alla punkter. Domstolsverket tillstyrker utredningens förslag i stort, och anser att de är väl avvägda och ändamålsenliga. Myndigheten tycker att det är rimligt att det ska gå att säga upp den först anställde med hänvisning till att det föreligger saklig grund om ett anställningsbeslut har upphävts.

Stockholms universitet är också i huvudsak positivt till utredningens förslag. När det gäller hanteringen av sådana situationer där överklagandenämnden upphäver ett anställningsbeslut anser universitetet att det är bra att utredningen föreslår att beslut bara ska upphävas om det är uppenbart att myndigheten gjort fel:

”Detta bör leda till färre överklaganden, då det blir meningslöst att överklaga sådant som ändå inte skulle ha påverkat utgången av anställningsbeslutet, till exempel att en sökande med uppenbart svag meritering anser sig blivit förfördelad i anställningsprocessen”, skriver universitetet i sitt remissvar.

Utredningen har också sett över en del andra arbetsrättsliga frågor, som möjligheten att stänga av en anställd. I dag är avstängning av en arbetstagare hos en myndighet under regeringen reglerad i både lag och kollektivavtal. I utredningen framhålls att det finns behov av att utöka möjligheterna till avstängning, och att det bör regleras i lag. Enligt förslaget i betänkandet ska det gå att stänga av en anställd i flera fall. Det kan handla om att arbetstagaren är misstänkt för eller bevisligen har gjort sig skyldig till brott, grovt åsidosättande i anställningen, eller annat beteende som kan leda till att arbetstagaren kan skiljas från anställningen. Men det ska också vara möjligt i andra situationer, som då den anställdes fortsatta arbete riskerar att skada förtroendet för myndigheten, försvåra den fortsatta utredningen eller hindra verksamhetens behöriga gång.

OFR/S, P, O anser att de regler som redan i dag redan finns i lag och kollektivavtal är tillräckliga. Om det ändå införs nya regler i lag bör de följa det som parterna har kommit överens om i kollektivavtal, men utredningens förslag går längre än så, och till arbetsgivarens fördel, menar förhandlingsorganisationen.

Flera av myndigheterna, inklusive Kriminalvården och Arbetsgivarverket, skriver i sina remissvar att de ställer sig bakom utredningens förslag. Däremot har de synpunkter på tillvägagångssättet och anser att det borde finnas en snabbare väg till avstängning av en anställd än att sammankalla personalansvarsnämnden för att fatta beslutet, vilket utredningen föreslagit.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA