Nya regler för avstängning av statligt anställda föreslås

ARBETSRÄTT2024-03-27

I en departementspromemoria föreslår regeringen nya regler om avstängning av statligt anställda. Ett beslut om avstängning ska enligt förslaget gälla omedelbart och undantas från vissa bestämmelser om förhandlingsskyldighet. Promemorian skickas nu på remiss.

De nya reglerna om avstängning av statsanställda ska enligt regeringens förslag inarbetas i lagen om offentlig anställning, LOA. Reglerna ska gälla i princip alla statligt anställda. Förslaget bygger på den statliga utredningen Rätt och rimligt för statligt anställda, som presenterades 2022.

Enligt promemorian bör det i vissa situationer vara möjligt att stänga av en anställd för att upprätthålla förtroendet för myndigheternas verksamheter och statsförvaltningen i stort. Det bör även vara möjligt att stänga av arbetstagare i situationer när det behövs utifrån ett verksamhetsperspektiv. En avstängning bör enligt förslaget alltid vara välavvägd, med hänsyn till intresset av statligt anställdas professionella integritet, och således inte mer långtgående än vad som behövs.

Enligt förslaget ska arbetsgivarens beslut om avstängning gälla omedelbart, och vissa bestämmelser om arbetsgivares förhandlingsskyldighet ska inte tillämpas för sådana beslut. Den anställde ska få behålla sin lön och andra anställningsförmåner under avstängningstiden, om inte annat följer av kollektivavtal.

En avstängning ska kunna prövas interimistiskt av domstol. Om myndigheten i ett ärende om avstängning bryter mot vissa handläggningsföreskrifter kan myndigheten bli skyldig att betala skadestånd till den anställde.

Avstängningsmöjligheten föreslås inte omfatta doktorander. När det gäller anställda vars anställning beslutats av regeringen och vissa andra ledande befattningar ska beslut om avstängning fattas av Statens ansvarsnämnd. Även beslut om avstängning av chefer för internrevisionen vid myndigheter, åklagare, icke ordinarie domare och professorer ska fattas av Statens ansvarsnämnd, om ett förfarande om avskedande har inletts hos nämnden.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA