Försäkringskassan får JO-kritik för lagbrott

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-06-22

Försäkringskassan bryter mot grundlagens krav på likabehandling när myndigheten väljer att lägga äldre ärenden på hög i syfte att klara ett visst produktionsmål, skriver Justitieombudsmannen, JO, i ett kritiskt utlåtande.

Den aktuella JO-granskningen initierades efter en anmälan som tycks komma från en person inom Försäkringskassan. Anmälan innehåller interna e-postmeddelanden och mötesprotokoll, som enligt anmälaren visar att myndigheten prioriterar nyare ärenden framför äldre. I anmälan hävdas också att myndighetens omprövningsenhet konsekvent underlåter att skicka meddelanden om väsentliga förseningar, vilket är ett lagkrav.

JO har i flera tidigare beslut understrukit att myndigheter inte får lägga hela ärendekategorier åt sidan eller prioritera enkla ärenden framför svårare. Däremot är det tillåtet att hantera brådskande ärenden med förtur.

Under sommaren 2022 fick handläggarna på Försäkringskassans omprövningsenhet instruktionen att lägga 50 procent av arbetstiden på äldre ärenden om sjukpenning, 25 procent på nya sjukpenningärenden och 25 procent på sjukpenning till arbetslösa. Ett argument från Försäkringskassan för den ordningen är att äldre ärenden är mer resurskrävande och att myndigheten ville ha en högre total produktion.

Men JO godtar inte det resonemanget. ”Att kategoriskt och utan en bedömning i det enskilda fallet betrakta äldre ärenden som mer tidskrävande och därför vänta med dem till förmån för nyare ärenden strider mot likhets- och objektivitetsprinciperna i regeringsformen och kan därför inte accepteras”, skriver JO i beslutet. Myndigheter får enligt JO inte heller prioritera nyare ärenden för att klara verksamhetsmål om handläggningstid.

Av underlaget i anmälan framgår även att handläggarna på en enhet fick chefsbeslut om att information till berörda försäkrade om ”väsentliga förseningar” i handläggningen inte skulle skickas ut på grund av resursbrist.

JO har i tidigare ärenden kritiserat Försäkringskassan för att inte sköta information om förseningar på ett lagenligt sätt. I detta fall var det fråga om ett medvetet avsteg från förvaltningslagens krav, och det är inte acceptabelt, fastslår JO.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA