Fortsatta brister i arbetsmiljön på museer

STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR2020-06-11
Utbrändhet, lågt i tak och brist på information från ledningen är problem på Statens museer för världskultur, enligt en arbetsmiljöenkät. ”Ledningen måste börja styra mindre och fråga mer”, säger en av de anställda till Publikt.

Publikt har flera gånger rapporterat om konflikter och dåligt mående på Världskulturmuseerna. Senast i november förra året förklarade tidigare och nuvarande fackliga företrädare att stämningen fortfarande var spänd och att kritik mot ledningen inte togs emot väl.

Överintendent Ann Follin utlovade då en ny arbetsmiljöenkät till alla medarbetare för att följa upp hur arbetsmiljön utvecklas. Den är nu genomförd, men resultatet tyder på att situationen snarast blivit sämre. På 14 av 26 undersökta områden är svaren så negativa att de pekas ut som riskområden. I motsvarande undersökning 2018 gällde detta 8 områden.

Några exempel ur enkäten:

  • Var tredje anser att ledningen inte hanterar förslag från anställda seriöst.
  • Lika många anser att de inte kan uttrycka åsikter och känslor.
  • Fyra av tio upplever att de inte får information i god tid om viktiga beslut och förändringar på arbetsplatsen.
  • Var femte upplever att de inte respekteras av ledningen.

Ann Follin säger att hon inte är nöjd med resultatet.

– Det är bekymmersamt. Vi har arbetat väldigt aktivt med arbetsmiljön och vidtagit en rad åtgärder, men de har uppenbarligen inte fått tillräcklig önskad effekt.

Hon vill inte kommentera huruvida problemen kan kopplas till hennes sätt att leda myndigheten.

– Vi behöver göra en djupare analys för att förstå de bakomliggande orsakerna till missnöjet. Men några generella förbättringsområden som vi ser gäller förtydligande av roller och förväntningar, men även information, framförhållning och planering.

Petra Holmberg, som är arbetsmiljöombud och lokal företrädare för Saco-S, anser att de problem som framkommer i undersökningen härrör från en ”dysfunktionell organisation”.

– Det är tungrott, och för vanliga medarbetare är det svårt att följa beslutsordningen.

Hon tycker att de värdeord som ska styra verksamheten är goda, men att de i praktiken inte alltid följs.

– Tillitsbristen kan troligen kopplas till upplevd minskad delaktighet och inflytande. Det kan också vara svårt att få upp frågor om kvalitet och innehåll på agendan.

En annan anställd, som inte vill framträda med namn på grund av rädsla för repressalier, säger att det negativa resultatet inte kom som en överraskning.

– Det är frågetecken överallt, beslut som inte fattas angående problem som skulle kunna åtgärdas snabbt. Det är också mycket information som vi inte får ta del av, och det är oklart vilka som får vara med och diskutera olika frågor.

Arbetsmiljöombudet Fredrik Toll säger till Publikt att han noterar en stor spridning mellan avdelningar och enheter i resultaten.

– Några är nöjda eller mycket nöjda, andra är missnöjda eller mycket missnöjda. Men det är tråkigt att bristande tillit seglat upp som en stor fråga.

Ett resultat som förvånade honom var att elva anställda uppgav att de blivit mobbade av en överordnad.

– Men finns inga anmälningar om sådana händelser, så det är svårt för arbetsmiljökommittén att gå vidare i frågan.

Vad anser du att ledningen bör göra?

– Man måste samarbeta, och framför allt avsätta tid nu direkt, så att det inte går för lång tid mellan enkäten och insatserna. Ledningen behöver visa att man tar detta på allvar och tar den tid som krävs för att lösa problemen.

Enligt Petra Holmberg behövs extern hjälp för att förbättra arbetsmiljön, och det är även överintendent Ann Follins uppfattning.

– Vi vet ännu inte vilken typ av hjälp som vi kommer att ta in, säger Ann Follin. Vi har provat flera olika sätt, men de har ju hittills inte träffat rätt.

Den musieanställda som inte velat framträda med namn anser att ledningen måste ”styra mindre och fråga mer”.

– Ledningen måste börja lyssna på de anställda och se den expertis som existerar. Många har arbetat oerhört länge på myndigheten och har mycket kunskap. Man måste också låta oss ta del av information i ett tidigt skede och bjuda in till diskussion på ett mindre uppstyrt sätt än vad som sker i dag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.