Invandring leder till ökade pensionskostnader

PENSIONER2017-10-18

Statens utgifter för pensioner kommer att öka kraftigt på sikt till följd av den stora invandringen till Sverige. Den analysen gör Pensionsmyndigheten i en rapport till regeringen.

Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag analyserat hur dagens migration, och den förväntade framtida migrationen, påverkar grundskyddet i pensionssystemet. Myndigheten har granskat migrationens effekt på pensionsnivåer och grundskyddet för äldre; garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

”Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan utgiftsökningen slår igenom helt”, kommenterar myndighetens analyschef Ole Settergren i ett pressmeddelande.

Bland de utrikesfödda från utomeuropeiska länder som i dag är 65 år eller äldre har fyra av fem antingen garantipension eller bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Om inget i det historiska livsinkomstmönstret förändras bedömer Pensionsmyndigheten att den andelen kommer att ligga på liknande nivåer framöver. Kostnaderna kommer enligt beräkningarna att vara som högst kring år 2060, då statens kostnader för utrikesfödda kan bli närmare 32 miljarder kronor årligen. I dag är motsvarande totala kostnad för alla pensionärer cirka 43 miljarder kronor.

”Det råder av naturliga skäl en stor osäkerhet i dessa beräkningar. En integration som lyckas bättre eller sämre och som därigenom ökar eller minskar berörda individers livsinkomster kan självklart få stor påverkan på statens utgifter för grundskyddet”, konstaterar Ole Settergren.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.