Annons:

JO riktar hård kritik mot Pensionsmyndigheten

PENSIONSMYNDIGHETEN2022-05-19

Justitieombudsmannen, JO, riktar i flera beslut omfattande kritik mot Pensionsmyndigheten för bland annat långa handläggningstider och bristande tillgänglighet och service. JO skickar sina synpunkter till regeringen för kännedom.

JO konstaterar att Pensionsmyndigheten under flera år haft problem med långa handläggningstider i ärenden om bostadstillägg. Redan i oktober 2019 kritiserade JO myndigheten för långsam handläggning av två ärenden om bostadstillägg. Också efter besluten har liknande anmälningar fortsatt att komma in till JO. Därför bestämde sig JO i oktober 2020 för att på nytt utreda frågan mot bakgrund av två anmälningar till myndigheten.

Pensionsmyndigheten medger i sitt svar till JO att myndigheten har haft fortsatt stora problem med långa handläggningstider i ärenden om bostadstillägg. JO konstaterar därför i sitt beslut att det finns skäl att ifrågasätta om de åtgärder som hittills vidtagits varit tillräckliga och pekar på att det av Pensionsmyndighetens årsredovisning för 2021 framgår att enskilda även fortsättningsvis kommer att drabbas av myndighetens problem i det här avseendet.

”Jag kan nu konstatera att de problem som uppmärksammades i de tidigare besluten kvarstår och att mina uttalanden inte fått det genomslag som jag haft anledning att förvänta mig. Det som Pensionsmyndigheten uppgett om bland annat stora ärendebalanser, otillräckliga handläggningsprocesser och resursbrister må vara bidragande orsaker till att myndigheten inte förmått uppfylla de förvaltningsrättsliga krav som det här är fråga om. I ett rättssäkerhetsperspektiv kan dessa omständigheter emellertid inte tjäna som förmildrande omständigheter vid den rättsliga granskning som jag har till uppgift att utföra. Som framgått har myndighetens problem med långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg funnits under en mycket lång tid, och för det har myndighetsledningen ett stort ansvar”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Han kritiserar också Pensionsmyndigheten för handläggningen av ett enskilt ärende som blivit liggande utan åtgärd i nästan nio månader.

JO är dessutom mycket kritisk mot att det tog Pensionsmyndigheten nästan tre år från det att en ny förvaltningslag trädde i kraft 1 juli 2018, till dess att en rutin för tillämpning av den var på plats. JO skriver att det framstår som tveksamt om myndigheten under mellantiden över huvud taget har underrättat det stora antalet enskilda om att deras ärenden om bostadstillägg uppenbarligen skulle bli väsentligt försenade, vilket lagen kräver.

”En generell information om handläggningstiderna på myndighetens hemsida, kan inte på något sätt likställas vid den individuellt anpassade information som enskilda enligt lagen har rätt att få”, skriver JO i beslutet.

JO hänvisar också till två andra ärenden där JO kritiserar Pensionsmyndigheten för bristande tillgänglighet och service:

”Att en enskild som vänder sig till en myndighet får ett beslut inom en rimlig tid och att han eller hon också kan komma i kontakt med myndigheten, är en central del i de krav som ställs på god förvaltning. Det är naturligtvis mycket allvarligt att Pensionsmyndigheten uppvisar brister i båda dessa hänseenden. Det är något som riskerar att skada allmänhetens förtroende för Pensionsmyndigheten, och det är därför av största vikt att myndigheten omgående kommer till rätta med dessa brister. Jag kommer att följa utvecklingen på båda dessa områden och finner också skäl att skicka en kopia av detta beslut till Regeringskansliet för kännedom”, skriver JO Thomas Norling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA