Som huvudalternativ anser utredaren att museet ska upprättas som en ny myndighet, och i andra hand att det ska bli en del av befintliga museers verksamhet. I tredje hand föreslås det ingå i Forum för levande historia.
Bild: Mostphotos
Som huvudalternativ anser utredaren att museet ska upprättas som en ny myndighet, och i andra hand att det ska bli en del av befintliga museers verksamhet. I tredje hand föreslås det ingå i Forum för levande historia.

Kritik mot att Förintelsemuseum föreslås bli ny myndighet

MUSEUM2020-08-18

Det finns kritiska synpunkter på förslaget om att låta ett museum till minnet av Förintelsen bli en egen myndighet. Forum för levande historia bör i stället få i uppdrag att bygga upp museet, skriver flera myndigheter i sina remissvar till utredaren.

I våras lämnade regeringens utredare förslag om att bygga upp ett museum till minnet av Förintelsen under andra världskriget.

Som huvudalternativ anser utredaren att museet ska bli en ny myndighet, och i andra hand att det kan bli en del av befintliga museers verksamhet, till exempel Sveriges försvarshistoriska museer eller Statens historiska museer. I tredje hand kan utredaren tänka sig att det nya museet kan ingå i Forum för levande historia.

I en nu avslutad remissrunda har ett antal myndigheter tillfrågats om sina synpunkter på förslaget. Flera av dem motsätter sig att museet ska bli en ny myndighet.

Statskontoret är en av de remissinstanser som inte är övertygade om att en fristående myndighet är den bästa vägen att gå. I stället bör man pröva de alternativa förslagen, anser Statskontoret, och då särskilt alternativet om att låta Forum för levande historia ansvara för det nya museet.

”Statskontoret anser att skälen som utredningen presenterar är otillräckliga för att väga upp de kostnader och den tid som inrättandet av en ny myndighet skulle innebära, i jämförelse mot att inrätta museet i en befintlig verksamhet”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Arbetsgivarverket påpekar i sitt svar att det kan bli problem för den nya museimyndigheten när det kommer till att vara en ”funktionell arbetsgivare”, eftersom myndigheten kommer att bli relativt liten. Det skulle göra det svårare för myndigheten att ta sitt arbetsgivaransvar, menar Arbetsgivarverket.

”Ur det perspektivet är en organisering inom en befintlig myndighet att föredra”, skriver man i sitt remissvar.

Riksantikvarieämbetet anser inte heller att det nya Förintelsemuseet ska bli en egen myndighet, och vill i stället ge uppdraget att bygga upp det till Forum för levande historia.

”Myndigheten har sitt ursprung i hågkomst av Förintelsen och har i många år bedrivit verksamhet kring Förintelsen och bör ses som expertmyndighet”, skriver Riksantikvarieämbetet.

Riksantikvarieämbetet anser också att utredarna har tagit för lite hänsyn till museets pedagogiska verksamhet och fokuserat för mycket på det historievetenskapliga perspektivet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anser att Forum för levande historias verksamhet åtminstone bör vara ”utgångspunkten om en ny fristående myndighet skapas”, enligt remissvaret från myndigheten.

En av de remissinstanser som har en annan uppfattning är Göteborgs universitet, som i sitt svar till utredaren motsätter sig att museet om Förintelsen förs in i redan befintlig museiverksamhet.

”Det är endast som självständig instans som museet kan utveckla en egen tydlig profil. Större utrymme ges då också för egna prioriteringar och långsiktiga målsättningar”, skriver universitetet.

Göteborgs universitet anser inte heller att det är lämpligt att ge Forum för levande historia uppdraget att bygga upp verksamheten. ”Forum har ej åtnjutit museistatus med allt vad det innebär ifråga om kompetens att upprätta samlingar. Man har ej heller bedrivit forskningsprojekt i egen regi”, skriver man i remissvaret.

På Forum för levande historia vill man gärna ta sig an uppdraget att bygga upp ett nytt museum. I sitt eget remissvar hävdar myndigheten att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga förslaget, och poängterar att det säkerställer att ”kompetens och erfarenhet som genererats under 20 år inte äventyras”.

”Med detta alternativ undviks den icke önskvärda situationen att två statliga myndigheter har uppdraget att hantera minne och kunskap om Förintelsen”, skriver Forum för levande historia också.

Utredaren beräknar att en ny myndighet som ska bygga upp museet behöver ett årligt anslag på omkring 63 miljoner kronor per år. Samma summa kommer enligt utredningen att behöva tillföras Forum för levande historia, om museet ska byggas upp inom denna myndighet.

Om det nya museet i stället skulle placeras vid en redan befintlig museimyndighet blir motsvarande anslag runt 54 miljoner kronor, enligt utredningen.

Regeringen ska nu med utredningen och remissvaren som underlag utforma ett slutgiltigt förslag om hur ett museum till minne av Förintelsen ska utformas, ett förslag som riksdagen sedan kommer att få ta ställning till.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA