Ett av de förslag som utredarna presenterar går det ut på att sju myndigheter som arbetar med analys och utvärdering avvecklas och slås ihop till tre nya, med inriktning på olika samhällssektorer.
Bild: Mostphotos
Ett av de förslag som utredarna presenterar går det ut på att sju myndigheter som arbetar med analys och utvärdering avvecklas och slås ihop till tre nya, med inriktning på olika samhällssektorer.

Kritik mot förslag att slå samman myndigheter

STATSFÖRVALTNING2019-10-11

Sju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.

I den så kallade analys- och utvärderingsutredningen föreslås att de myndigheter som sysslar med analys- och utvärdering ska få en förändrad organisation.

Utredningen berör Brottsförebyggande rådet, Brå, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtanalys, Myndigheten för trafikanalys och Myndigheten för vårdanalys.

Ett av de förslag som utredarna presenterar går det ut på att dessa sju myndigheter avvecklas och slås ihop till tre nya, med inriktning på olika samhällssektorer.

När förslaget nu återvänder från en remissrunda bland berörda och indirekt berörda myndigheter möts det av en hel del kritik. Ett flertal statliga remissinstanser ifrågasätter idén om en sammanslagning av de sju analys- och utvärderingsmyndigheterna, ett antal är särskilt kritiska till att avveckla Brå som egen myndighet.

Polisen skriver i sitt svar att de är oroliga för att förslaget kommer att leda till att Polisen kommer få att ta över en del av Brås verksamhet.

”Polismyndigheten är en intressent som ofta tillfrågas i olika frågor som gäller sådan verksamhet som Brå ansvarar för, och det bör eftersträvas att Polismyndigheten inte belastas med samma frågor från flera olika myndigheter”, skriver man.

I svaret påpekar Polisen också att flera av de myndigheter som föreslås gå samman har andra uppdrag som ligger utanför det som de tre nya myndigheterna ska utföra. Det gör att Polisen inte ser sammanslagningen som självklar.

Åklagarmyndigheten vill inte gå så långt som att avstyrka förslaget, men påpekar att det behövs säkerställas så att ett antal av de uppgifter som Brå gör inte går förlorade vid en sammanslagning. Myndigheten påpekar också att de uppgifter som inte följer med till den nya myndigheten rimligtvis måste utföras av någon annan.

”Om någon uppgift skulle hamna hos Åklagarmyndigheten behöver det utredas i vilken omfattning detta ska genomföras och med vilka resurser”, uttrycker Åklagarmyndigheten i sitt remissvar.

Även Kriminalvården avstyrker förslaget med förklaringen att förslagen som utredningen ger behöver analyseras djupare innan beslut tas.

”Förslaget innebär bland annat att fungerande myndigheter, som till exempel Brå, avvecklas eller får kraftigt förändrade uppdrag”, betonar man i sitt svar.

Brå avvisar helt utredningens förslag om att förvandla sju myndigheter till tre:

”De skäl som anförs för en sådan ordning grundar sig i alltför stor utsträckning på antaganden och bedömningar, redovisade utan egentliga empiribaserade analyser”, slår Brå fast i sitt svar till utredarna.

Kultur är ett annat område inom vilket de berörda myndigheterna reser frågetecken till utredningens förslag.

Myndigheten för Kulturanalys skriver i sitt svar att utredningen är bra som underlag till en förändrad styrning av analys- och utvärderingsverksamheten i staten, men att underlaget inte räcker för att ligga till grund för ett beslut om att slå ihop myndigheter.

Kulturrådet framhåller att en ny struktur bland myndigheterna i fråga vore bra, men varnar för risken att kulturområdet kan hamna i skymundan.

”Rådet ser dock med viss oro på förslaget att kultur ska ingå inom tillväxt- och samhällsbyggnadsanalysområdet. Nyttoperspektivet på kultur kan riskera att få ett för stort utrymme”, skriver man i remissvaret.

Statens museer för världskultur anger däremot att man ställer sig positiv till att de berörda myndigheterna slås ihop.

Migrationsverket fokuserar en stor del av sitt remissvar på att migrationsområdet föreslås delas upp mellan två av de tre nyinrättade myndigheterna:

”Betänkandet saknar tydliga och faktabaserade antaganden om de resurser som ska flyttas över från utgiftsområde Migration till de nya myndigheterna. I utredningen finns enbart övergripande antaganden”, skriver Migrationsverket.

Göteborgs universitet dömer på det stora hela ut hela utredningen, med motiveringen att utredaren, sannolikt av resursbrist, inte har brytt sig om att utvärdera de berörda myndigheternas prestation eller kvalitet.

”Det går på grund av ovan självklart inte att avgöra om förslagen förbättrar eller försämrar analysernas och utvärderingarnas användbarhet och relevans”, skriver universitetet.

Men det finns också remissinstanser som är positivt inställda till utredningens förslag, däribland SMHI som betonar att en sammanslagning skulle leda till ”större resurser och mer avgränsade uppdrag”.

Strålsäkerhetsmyndigheten är också positiv till att samla verksamheten kring analys och utvärdering, men framhåller att utredningen kan ha underskattat vad det kommer att kosta att slå ihop myndigheter.

”Inrättande och avveckling av myndigheter kan innebära betydande kostnader. SSM grundar denna bedömning på de erfarenheter som myndigheten har fått i samband med att omlokalisera verksamhet till annan ort”, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA