Myndigheter positiva till registerkontroll

ARBETSRÄTT2019-10-16
Arbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.

I efterdyningarna av en tidigare statlig utredning, som föreslår en sorts förbud mot registerkontroll i arbetslivet, har en annan utredning startats. Syftet med den senare är att kartlägga om det finns behov av att undanta vissa arbetsgivare från förbudet.

Utredaren har kommit fram till att exempelvis Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ska få kontrollera om en anställd som erbjuds en ny anställning vid myndigheten förekommer i belastningsregistret. De ska också få kontrollera om den som ska utföra uppdrag vid myndigheten förekommer i belastningsregistret. 

Efter en remissrunda bland utvalda instanser framgår att många myndigheter är positiva till förslaget. Brottsförebyggande rådet, Brå ser förslaget som rimligt men varnar också för att det finns en risk för att arbetsgivare kan komma att lägga alltför stor vikt vid registerutdrag när de rekryterar.

Kriminalvården är också positiv till förslaget. Däremot har myndigheten synpunkter på att utredningen inte vill att Kriminalvården ska få göra löpande registerkontroll av sina befintliga anställda, eftersom det anses som ett omotiverat intrång i de anställdas integritet.

”Riskerna för att tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare försvagas bör kunna motverkas genom att tydliga regler och rutiner införs avseende hur och när en löpande registerkontroll får genomföras”, skriver Kriminalvården i sitt remissvar.

Undantaget bör också gälla för exempelvis arbetsgivare som verkar inom vård- och omsorg i hemmet, enligt utredningens rapport. Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar förslaget men reserverar sig för det faktum att utredningen föreslår att registerkontroll för personal inom vård och omsorg av äldre ska vara frivillig. Myndigheten vill att sådan kontroll ska vara obligatorisk, i likhet med den som föreslås för verksamhet som rör barn.

”MFD anser att utredningens argumentation signalerar att utsatta och sårbara grupper värderas olika, vilket inte är förenligt med grundläggande mänskliga värderingar och rättigheter”, skriver myndigheten i sitt svar.

Från fackligt håll pekar TCO på att de uppgifter som förekommer i belastningsregistret är extremt känsliga, och att det därför är viktigt att understryka att hänsyn ska tas till detta vid lagstiftning om utdragskontroller i arbetslivet. Vad som faktiskt står i utdragen bör inte heller dokumenteras, enligt TCO.

”Det är också angeläget att hanteringen av registerutdrag begränsas till en liten krets personer hos den arbetsgivare som begärt in utdraget och att inte utdraget sprids i onödan”, skriver man i remissvaret.

Saco betonar att den typen av registerkontroll som föreslås måste följas upp regelbundet, så att kontrollerna ”inte går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det skyddsvärda syftet och den enskildes personliga integritet”, skriver man.

En myndighet som inte finns med bland dem som utredningen skulle överväga att undanta när det gäller registerkontroller är Tullverket, påtalar myndigheten i sitt remissvar. Tullverket vill gärna inkluderas i förslaget och bli ett undantag, eftersom man har "höga krav på lämplighet, lojalitet och laglydnad hos sin personal”, skriver myndigheten.

Från Polisens sida, som är den myndigheten som handhar belastningsregistret, uttrycker man att det finns en osäkerhet kring de ekonomiska konsekvenser som ett ökat antal registerkontroller kommer att innebära.

Polisen skriver också i sitt remissvar att det kommer att behöva göras ”tekniska anpassningar inom Polismyndigheten”, eftersom vissa verksamheter inte har åtkomst till registret rent tekniskt i dagsläget. 

Om förslaget blir verklighet kommer myndigheten också behöva utforma utbildnings- och informationsinsatser i de nya reglerna kring registerkontroller, både externt och internt, skriver Polisen i sitt remissvar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Integritet
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.