Annons:

Ny struktur föreslås för antivåldsarbete

JÄMSTÄLLDHET2021-04-14

Ett antal av statens myndigheter bör etablera en starkare samverkan mot våld och förtryck, föreslår Jämställdhetsmyndigheten i en rapport till regeringen.

På regeringens uppdrag har Jämställdhetsmyndigheten utrett en bättre samordning kring våldsförebyggande insatser. I sin rapport skriver myndigheten att det behövs en nationell och regional samverkansstruktur för våldsförebyggande arbete. Strukturen ska bygga på en gemensam organisering baserad på de berörda myndigheternas olika roller. Det våldsförebyggande arbetet ska ha sitt fokus på pojkar och unga män för att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Enligt rapporten behöver samordning av våldsförebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i ungas partnerrelationer finnas på alla samhällsnivåer. Aktörer som utför insatser på regional och lokal nivå behöver få ett bättre och mer samordnat stöd.

”För att det ska vara möjligt föreslår vi att en struktur för nationell och regional samverkan för våldsförebyggande arbete utvecklas. Syftet är att skapa strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter. Det långsiktiga målet är att myndigheter kan ge ett samordnat, tvärsektoriellt och konkret stöd till den regionala och lokala nivån”, konstaterar Jämställdhetsmyndighetens utredare Evelina Skog i ett pressmeddelande.

Jämställdhetsmyndigheten föreslår att myndigheten själv, tillsammans med länsstyrelsernas myndighetsgemensamma arbetsgrupp för samordning, ska fungera som nav i den nya samverkansmodellen. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna ska ta fram en plan för hur samverkan ska byggas upp.

Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för familjerätt och familjestöd och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska enligt förslaget vara med i samverkan. I rapporten pekas också Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Barnafrid, Delegationen mot segregation, Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ut som viktiga partners.

De berörda myndigheterna ska enligt rapporten ha våldsförebyggande insatser som inriktning och prioritering i sitt jämställdhetsintegreringsarbete för att säkerställa att frågan integreras i den ordinarie verksamheten och att arbetet tilldelas resurser.

”Få myndigheter följer i dag upp vad deras insatser inom området mäns våld mot kvinnor har lett till för resultat. Det gäller i högsta grad förebyggande insatser. Uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering kan därför vara en viktig nyckel för uppföljning av myndigheters våldsförebyggande insatser”, understryker Evelina Skog.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA