Flera anonyma källor beskriver arbetsmiljöbrister inom Etikprövningsmyndigheten och framför kritik mot ledarskapet. "Jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut", säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
Bild: Sverker Johansson/pressbild
Flera anonyma källor beskriver arbetsmiljöbrister inom Etikprövningsmyndigheten och framför kritik mot ledarskapet. "Jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut", säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

Personalen flyr Etikprövningsmyndigheten

ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETEN2019-11-27

Omkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.

I januari tog Etikprövningsmyndigheten över verksamheten från de dåvarande sex etikprövningsnämnderna, som var placerade runt om i landets regioner.

Mindre än ett år efter att myndigheten startade har omkring hälften av de 20 anställda antingen slutat, sagt upp sig, tagit tjänstledigt till förmån för andra jobb eller gått i pension. Av dem är tio handläggare, enligt uppgifter som Publikt har tagit del av.

Anställda som Publikt har pratat med, men som vill vara anonyma, beskriver att personalflykten orsakats av arbetsmiljöproblem. En av dem använder orden ”horribel arbetsmiljö”. De kritiserar också ledarskapet och pekar på brister i kommunikationen mellan ledning och personal.

Flera som arbetar inom myndigheten är ST-medlemmar, och strax efter myndighetens uppstart valdes en sektionsstyrelse. Men eftersom ingen i styrelsen jobbar kvar är den numera nedlagd, enligt STs ombudsman Eva Ragnarsdotter Lantz Lindbro.

– Eftersom de inte har något lokalt fack har jag varit inkopplad i den mån jag kan nu på slutet, säger hon till Publikt.

Hon säger att ett nytt ärendehanteringssystem har lett till en hög stressnivå för personalen, samt bekräftar att medlemmarna har uttryckt att kommunikationen med ledningen har varit bristfällig.

– Just nu har vi en dialog med arbetsgivaren som vi ska följa upp efter jul där man har gjort upp en plan. Förhoppningsvis leder det till något bättre, säger Eva Ragnarsson Lantz Lindbro.

Etikprövningsmyndighetens direktör Johan Modin konstaterar att det nya ärendehanteringssystemet som infördes vid uppstarten helt enkelt inte fungerade. Därför har myndigheten nu gått ifrån det systemet och ska upphandla ett nytt.

Kritiken mot hans ledarskap tonar han ned.

– Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra. En av de stora utmaningarna är att det är en geografiskt utdragen organisation där personalansvaret finns i Uppsala, medan personalen sitter på olika platser i landet, säger Johan Modin till Publikt.

En anledning till personalomsättningen är förmodligen att vissa har haft svårare än andra när det gäller att gå ifrån den tidigare organisation som gällde i etikprövningsnämnderna till att samlas under en ny gemensam, enligt Johan Modin.

– Det var sex nämnder och det har visat sig att det finns minst sex olika sätt att sköta verksamheten på. Men man ser olika på saker, och jag har full förståelse för att alla inte håller med om alla beslut, säger han.

Myndighetens uppdrag är att utföra etiska prövningar av forskning på människor och biologiskt material. Myndigheten bedömer också hanteringen av känsliga personuppgifter inom forskning.

Vissa anställda som Publikt har talat med beskriver att arbetsbelastningen under året har ökat i takt med att personal lämnat myndigheten, och att flera anställda blivit sjukskrivna. Vissa vittnar om ett arbetsklimat med lågt i tak.

Johan Modin bekräftar att det har varit ett antal sjukskrivningar, men säger att han inte kan uttala sig om huruvida dessa har med arbetsmiljön i sig att göra.

– Jag skulle i vår verksamhet absolut beskriva det som att det är högt i tak i alla avseenden. Vi tar till oss och vill ha diskussion på alla plan som finns, säger han.

Underskott på personal har också påverkat myndighetens handläggningstider, som enligt Johan Modin för tillfället är längre än normalt. Han betonar att han är medveten om att personalomsättningen får konsekvenser för verksamheten.

– Det här var personer som kan verksamheten och som vi måste jobba hårt för att ersätta. Men med de rekryteringar vi har gjort har jag gott hopp om att verksamheten kommer att utvecklas i rätt riktning.

STs centrala ombudsman Eva Ragnarsson Lantz Lindbro konstaterar att det faktum att personalen är utspridd i landet och att kommunikationen mellan ledning och medarbetare oftast sker via digitala möten är ”försvårande”.

– Men den dialogen som jag har haft med arbetsgivaren visar att det finns en vilja att göra det här bra. Sedan hade man önskat att dialogen hade varit bättre långt tidigare och inte nu fem över tolv när jag kommer in, säger hon.

I slutet av 2019 och under januari 2020 kommer tre nyanställda att börja på myndigheten, uppger man.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA