Polisen måste lämna ut uppgifter om registratorer

POLISEN2023-12-06

Polismyndigheten ska lämna ut information om registratorerna inom region Mitt till en person som begärt ut detta, slår Kammarrätten i Stockholm fast i ett beslut.

Polismyndigheten i region Mitt fick i september in en begäran från en journalist att få ut namn, e-postadresser och telefonnummer i tjänsten till samtliga registratorer i regionen. Polismyndigheten avslog begäran en vecka senare. 

Enligt Polismyndigheten är registraturen en vital del av myndighetens verksamhet. Även om de efterfrågade uppgifterna inte avser ett större antal namn och kontaktuppgifter anser Polismyndigheten att uppgifterna har en tydligt avgränsad geografisk koppling som avser en vital funktion inom myndigheten, och gjorde därför bedömningen att ett utlämnande kunde antas skada den framtida verksamheten.

Dessutom ansåg Polismyndigheten att det finns risk att de berörda eller närstående till dem skulle lida ”allvarligt men”, särskilt mot bakgrund av registraturens uppdrag, behörigheter och verksamhetskännedom, vilket också var ett skäl att avslå begäran.

Nu slår kammarrätten fast att det råder en stark presumtion för offentlighet vad gäller uppgifter av det aktuella slaget och att det ska finnas tungt vägande skäl för att besluta att inte lämna ut dem. 

”Kammarrätten anser att det inte finns någon anledning att anta att den som begär att få uppgifterna utlämnade kommer att utsätta de aktuella personerna eller deras närstående för annat allvarligt men. Kammarrätten anser därför att det inte finns skäl för att hemlighålla uppgifterna”, skriver domstolen i sitt beslut.

När det gäller uppgifterna om namn, e-postadresser och telefonnummer i tjänsten anser kammarrätten att uppgifterna visserligen rör Polismyndighetens resurser och organisation, men att ett utlämnande av de aktuella uppgifterna inte kan antas skada den framtida polisverksamheten.

Domstolen bifaller därför överklagandet och slår fast att handlingen med de begärda uppgifterna ska lämnas ut till den person som begärt ut dem.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA