Regeringen föreslår att det ska bli enklare med återkrav

STATSFÖRVALTNING2022-04-11

Regeringen föreslår att utsökningsbalken förändras för att göra det möjligt att snabbare och effektivare verkställa beslut om återkrav. Förslaget innebär att Försäkringskassan och andra myndigheter ska kunna vända sig direkt till Kronofogden.

Regeringens förslag till riksdagen innebär att förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav och annan betalningsskyldighet ska kunna verkställas direkt. Myndigheterna kommer då att kunna vända sig direkt till Kronofogden för utmätning, utan att först ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning vid allmän domstol.

”Våra myndigheter måste kunna kräva in betalningar på ett snabbt och enkelt sätt. Det kan till exempel handla om återkrav av ersättning från Försäkringskassan som mottagaren inte haft rätt till”, understryker justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår dessutom att ett barns ansökan om verkställighet av ett utdömt skadestånd på grund av brott bara ska få göras av en vårdnadshavare, om den andre vårdnadshavaren är den som är skadeståndsskyldig eller om det finns särskilda skäl.

”Att statens och kom­muners berät­tigade krav på betal­ning kan verk­ställas effektivt bidrar till att upp­rätt­hålla betal­nings­moralen och för­troen­det för vårt väl­färds­sam­hälle. Det kan handla om avgifter och återkrav på utbetalda ersätt­ningar som en myndig­het har beslutat att mot­tagaren inte har rätt till. I de fall där den betal­nings­skyldige inte betalar på frivillig väg måste myndig­heterna kunna kräva betal­ning på ett snabbt och enkelt sätt”, skriver regeringen i propositionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 september 2022. För Centrala studiestödsnämnden, CSN, föreslås de nya reglerna tillämpas från 1 september 2025.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.