Regeringens utredare föreslår att arbetsvillkoret byts ut till förmån för ett inkomstvillkor.
Bild: Mostphotos
Regeringens utredare föreslår att arbetsvillkoret byts ut till förmån för ett inkomstvillkor.

Remissinstanser välkomnar inkomstbaserad a-kassa

A-KASSAN2020-11-17

Flera remissinstanser är positiva till ett utredningsförslag om en förändrad arbetslöshetsförsäkring, där arbetsvillkoret byts ut mot ett inkomstvillkor. TCO tillstyrker att försäkringen blir inkomstbaserad, men vill att det föreslagna taket för a-kasseersättning höjs.

Utredningen Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen föreslår att en ny lag ska reglera ersättningen från a-kassan. Bland annat bör det så kallade arbetsvillkoret bli ersatt med ett inkomstvillkor, där ersättningen beräknas på den arbetslöses inkomst.

Reglerna för hur ersättningen beräknas ska skifta till att vara baserade på månadsvis inkomst snarare än att vara dag- och veckobaserad som nu.

Inkomstvillkoret ska anses vara uppfyllt om man har haft en totalinkomst på minst 120 000 kronor under tolv månader samt en månadsinkomst på som lägst 10 000 kronor, föreslår den särskilde utredaren Maria Hemström Hemmingsson, som också är generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

”Därigenom kan fler kvalificera sig för rätten till arbetslöshetsersättning än i dagsläget”, skriver hon.

Förslaget har precis varit ute på en remissrunda, där flera remissinstanser ställer sig bakom en stor del av utredarens förslag. Tjänstemännens centralorganisation, TCO, är positivt till en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring, men anser att inkomstvillkoret behöver ”mildras” och att taket för ersättningen måste höjas.

”Givet de nivåer och gränser som utredningen föreslår mot bakgrund av att utredningen måste lämna ett budgetneutralt förslag, ser vi att utredningens förslag på flera sätt blir sämre än med dagens regelverk”, skriver TCO i sitt svar.

Utredaren föreslår också att ersättningen ska minska ju längre tid man varit arbetslös.

Det är TCO är negativt till. Utredningens förslag innebär en väsentlig försämring för dem med lägre löner, menar man.

Utredaren presenterar också förslag på hur försäkringen kan breddas och täcka in fler personer. Den som kan anses ha goda möjligheter till att få ett jobb, men som inte har haft en förankring på arbetsmarknaden så länge, ska ändå kunna få ersättning, men då under en kortare period än 300 dagar.

Enligt förslaget ska den uppfyller inkomstvillkoret under tolv månader få ersättning från a-kassan i 300 dagar, medan den som uppfyller inkomstvillkoret i mellan åtta och tolv månader eller mellan fyra och åtta månader ska få ersättning i 200 respektive 100 dagar. Det ska också införas undantagsregler som gör att en arbetssökande ska kunna få arbetslöshetsersättning i maximalt 66 dagar.

TCO är positiv till den delen av utredningens förslag eftersom man anser att den arbetssökande då får en rimlig chans till att försöka etablera sig på arbetsmarknaden.

Utredarna vill också införa en ny modell för nivån på ersättningen, där man beroende på hur länge man har varit medlem i a-kassan, ska få 80, 65 respektive 50 procent av sin ersättningsgrundande inkomst. Enligt förslaget ska 80 procent ska gälla för den som har varit medlem i 12 månader eller mer, 65 procent för den som har varit medlem i sex månader men kortare än ett år och 50 procent för den som har varit medlem mindre än ett halvår.

TCO hade gärna sett att utredarna hade föreslagit särskilda bestämmelser för studerande, skriver man i sitt remissvar. Den fackliga centralorganisationen menar att den som har utbildat sig färdigt via eftergymnasiala studier borde kunna få arbetslöshetsersättning ”under några månader” under tiden som hen söker jobb.

”Det skulle ge incitament för unga människor att söka sig till högre utbildning vilket är nödvändigt för omställningen på arbetsmarknaden”, skriver TCO.

Sveriges a-kassor, en intresseorganisation där STs a-kassa ingår, uppger i sitt remissvar att man har ”pekat på de utmaningar som finns i den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen” länge.

Man välkomnar därför utredningens förslag som helhet och menar att en övergång till ett inkomstvillkor kommer att göra det enklare för den arbetssökande att förstå om man kan få ersättning från a-kassan eller inte, och hur stor den ersättningen i så fall blir.

Sveriges a-kassor skriver att det nya regelverket förmodligen kommer att leda till att fler omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, däremot ställer man sig negativ till utredningens förslag om att nivån på ersättningen ska relateras till hur länge man har varit med i a-kassan samt att utredarna vill se ”varierande längd på ersättningsperioden”.

Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, anser att just nedtrappningen av ersättningen som föreslås kommer att innebära sämre villkor för OFR-förbundens medlemmar. Därför avstyrker man den delen av förslaget.

Bland annat finns det en risk för att ”matchningen på arbetsmarknaden inom sektorerna kommer att försämras då en arbetssökande i högre grad tvingas att ta ett arbete som han eller hon är överkvalificerad för – det vill säga första bästa arbete istället för rätt arbete”, skriver OFR.

Man är också emot utredningens förslag att den ersättning som medlemmarna kan få via omställningsavtalen ska sänkas i motsvarande takt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA