Sjukregler för äldre otydliga och svårtolkade

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2023-10-25

Ett år efter införandet av särskilda regler för sjukersättning till äldre konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, att Försäkringskassan har svårt att tolka regelverket. ”Det blir en väldigt stor skillnad i krav på omställning mellan sjukersättningens vanliga regler och äldrereglerna”, konstaterar utredaren Louise Grönqvist.

Enligt ISFs rapport beviljas nästan tre gånger fler 61–65-åringar sjukersättning efter införandet av de nya äldrereglerna. Året före lagändringen beviljades cirka 900 äldre sjukersättning. Sedan reglerna ändrades har antalet beviljade ansökningar ökat till cirka 2 600.

De nya reglerna infördes i september 2022 och gäller dem som har som mest fem år kvar till ålderspension. ISFs granskning visar att förarbetena till de nya reglerna är otydliga i flera avseenden när det gäller den bedömning som Försäkringskassan ska göra:

”Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan mot de arbeten som personen haft erfarenhet av de senaste 15 åren. Men det är till exempel oklart hur länge en person ska ha haft ett visst arbete för att det ska räknas som tillräcklig erfarenhet”, konstaterar Louise Grönqvist, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

En annan oklarhet är hur Försäkringskassan ska bedöma innehållet i olika arbeten. Enligt ISF tolkar Försäkringskassan regelverket så att arbetsförmågan ska bedömas mot de specifika arbetsuppgifter som en person tidigare haft och inte mot vad ett liknande arbete vanligtvis innehåller. Då spelar det ingen roll om personen skulle kunna utföra arbetet på ett annat sätt eller i en annan miljö.

”Om reglerna tillämpas på det sättet leder det till betydligt lägre krav på många i 60-årsåldern att ställa om för att fortsätta arbeta. Detta innebär att det blir en väldigt stor skillnad i krav på omställning mellan sjukersättningens vanliga regler och äldrereglerna”, förklarar Louise Grönqvist.

Enligt ISF är det för tidigt att dra några långtgående slutsatser om vad äldrereglerna innebär för utvecklingen av sjukersättningen.

”Det kommer ta ett antal år innan reformen har fått fullt genomslag. Det är viktigt att följa både hur de nya reglerna tillämpas och även utvecklingen av hur sjukersättningen används”, framhåller Louise Grönqvist.

Fakta De nya äldrereglerna  

Nya regler om rätt till sjukersättning för äldre infördes 1 september 2022 för personer som:
•   uppnått en ålder då det återstår som mest fem år till den tidpunkt sjukersättning som längst kan betalas ut. Det innebär för närvarande från 60 år och 11 månader till och med 65 år och 11 månader. Åldersgränserna är kopplade till reglerna i ålderspensionssystemet.
•   under den senaste femtonårsperioden har haft erfarenhet av förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
Arbetsförmågan bedöms då endast mot arbeten som personen haft erfarenhet av och inte mot hela arbetsmarknaden som gäller för att bli beviljad sjukersättning enligt det vanliga regelverket. Men om det finns något annat arbete, till exempel ett särskilt anpassat arbete, som personen kan utföra och som hen har erbjudits så ska arbetsförmågan bedömas mot det arbetet.
Källa: Inspektionen för socialförsäkringen, ISF

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA