Statliga parter kritiska till ny arbetsrätt

ARBETSRÄTT2021-09-16

Förslagen till ny arbetsrättslig lagstiftning bygger på ett avtal som utgår från förutsättningarna inom privat sektor och fungerar därför sämre i staten, anser OFR/S, P, O – den förhandlingsorganisation som samlar ST och andra fack på det statliga området inom Offentliganställdas förhandlingsråd. I sina remissvar framhåller parterna inom staten flera problem med förslagen.

I slutet av 2020 träffade Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal en överenskommelse om ett förändrat och mer flexibelt anställningsskydd. I den föreslagna reformen, som ska ligga till grund för ny lagstiftning, ingår också utökade möjligheter till kompetensutveckling och ett ökat stöd för arbetstagare att hitta nya jobb.

I sitt remissvar påpekar OFR/S, P, O att facken inom staten inte fått möjlighet att vara med i framförhandlandet av överenskommelsen. Enligt organisationen har parterna på den privata sidan missat att vissa lösningar inte kan tillämpas inom statlig sektor eller får en annan effekt där.

Enligt OFR/S, P, O är det avgörande att de regler som beslutas av regering och riksdag ger goda förutsättningar för kompletterande kollektivavtalslösningar inom statlig sektor. Organisationens mål är att villkoren för anställningstrygghet, omställning och livslångt lärande ska vara goda även för statligt anställda.

Ett av förslagen är ett förstärkt kompetensstöd för personer i anställning. OFR/S, P, O vänder sig emot att den övre åldersgränsen för stödet föreslås bli 65 år. Organisationen vill i stället koppla stödet till riktåldern för pension.

OFR/S, P, O invänder också mot förslaget att inrätta en ny offentlig omställningsorganisation vid Kammarkollegiet. Organisationen är tänkt att täcka upp för att arbetstagare utan kollektivavtal ska kunna ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Arbetsförmedlingen har både kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor och borde därför vara ett mer naturligt val, menar OFR/S, P, O.

OFR/S, P, O är positivt till att förslagen om undantag från turordningsreglerna är mer begränsade än i tidigare utredningar. Men i promemorian tas enligt organisationen ingen hänsyn till att lagen om offentlig anställning redan ger statliga arbetsgivare en sådan möjlighet. Om den bestämmelsen blir kvar innebär det en dubbelreglering inom staten, framhåller OFR/S, P, O. Den skulle ge statliga arbetsgivare möjlighet att ”stapla” turordningsundantag på ett sätt som den privata sidan inte kan.

OFR/S, P, O framhåller också att det nya förslaget inte tar hänsyn till statliga arbetsgivares utökade möjligheter att stapla visstidsanställningar på varandra.

Även de andra fackliga parterna inom det statliga området, fackförbundet Seko och förhandlingsorganisationen Saco-S, framhåller i sina remissvar att de förslag som parterna på andra delar av arbetsmarknaden förhandlat fram inte är anpassade till den statliga sektorn, och lyfter också de fram flera av de problem som OFR/S, P, O pekar på. Saco-S anser att ”nuvarande balans mellan parterna inom staten kommer att rubbas till arbetsgivarens fördel” och kritiserar liksom Seko att konsekvenserna av förslagen för det statliga området inte har utretts närmare.

Också Arbetsgivarverket, som är en myndighet som fungerar som arbetsgivarorganisation för den statliga sektorn, uttrycker en oro för att de föreslagna nya reglerna ska leda till en tudelning på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivarverket konstaterar i sina remissvar att det är problematiskt att inte alla parter på arbetsmarknaden fått samma möjligheter att delta i processen. Genom att låta privat sektor styra lagstiftningen utifrån redan slutna avtal så att den passar just denna sektors förutsättningar, försvåras och kanske till och med omöjliggörs branschanpassningar i andra sektorer, skriver Arbetsgivarverket. Enligt Arbetsgivarverket innebär det att styrkeförhållandet mellan parterna på övriga sektorer förskjuts, utan att alla parter på arbetsmarknaden har fått vara delaktiga i denna utveckling.

Dessa förbund ingår i OFR/S, P, O

Medlemsorganisationerna i OFR/S,P,O är Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Reservofficerarna, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust och Vårdförbundet. Förbunden har drygt 110 000 medlemmar inom staten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA