Annons:

Besparingar som blir alltför kostsamma

Besparingarna på Arbetsmiljöverket har lett till färre inspektioner. Men ska vi minska sjukskrivningarna och kunna jobba längre upp i åldrarna behövs mer förebyggande arbetsmiljöarbete – inte mindre.

Bara några veckor efter att han hösten 2006 blivit arbetsmarknadsminister intervjuades Sven Otto Littorin, M, av Publikts föregångare ST Press. En av frågorna var om han ville behålla arbetsmiljöinspektionerna på samma nivå. »Ja, det tycker jag är viktigt«, blev hans svar.

Frågan ställdes eftersom den nytillträdda borgerliga rege­ringens första budget innehöll en kraftig minskning av Arbetsmiljöverkets anslag.

Nedskärningarna var så drastiska att mer än en tredjedel av myndighetens personal försvann under de tre år som följde. Föga förvånande infriades inte Sven Otto Littorins fromma förhoppningar om att den viktiga inspektionsverksamheten skulle klara sig utan att påverkas av hans jättebesparing. Antalet inspektioner har minskat med drygt 25 procent sedan 2006, visar Publikts granskning i detta nummer. »Ju färre vi blir, desto mindre hinner vi göra, så klart«, konstaterar Gunni Ekdahl, ordförande för ST vid Arbetsmiljöverket.

Det är ett dystert faktum att antalet arbetsskador började öka bara något år efter att besparingarna genomförts. Mellan 2009 och 2013 ökade antalet rapporterade arbets­olyckor med drygt 20 procent. Också arbetssjukdomarna har blivit fler. Trots att dödsolyckorna lyckligtvis har blivit färre skadas alltså fler människor av sitt arbete i dag.

Även om det ökade antalet arbetsskador inte är en direkt konsekvens av besparingarna på Arbetsmiljöverket, visar det tydligt på vikten av ett ännu bättre förebyggande arbetsmiljöarbete. Det krävs många olika åtgärder för att förhindra arbetsskador, men tillsynen av arbetsplatserna spelar en viktig roll.

Det behövs granskningar av den fysiska arbetsmiljön, men också av de psykosociala förhållandena. Det som Arbetsmiljöverket kallar »organisatoriska och sociala faktorer« har blivit en allt vanligare orsak till arbetssjukdom och bland kvinnor ligger de nu bakom en tredjedel av anmälningarna. Problemet är stort även på STs område, visar förbundets egna undersökningar.

När en arbetsplats befinner sig under ekonomisk press ökar stressen. Så ser det ut på många företag som känt av den ekonomiska krisen, men även på de statliga myndigheter som de senaste åren drabbats av hårda åtstramningar.

Även på den myndighet som ska granska andra arbetsplatsers arbetsmiljö syns effekterna av krympande resurser. Lojala medarbetare försöker leva upp till beslutsfattarnas uppdrag, trots att tiden inte räcker till när de anställda blir färre. De förändrade förutsättningarna leder till omorganisationer, som i sig blir betungande. Arbetssituationen blir alltmer ansträngd.

Besparingarna på myndigheter med viktiga samhällsuppdrag kan bli dyrbara. Det gäller i högsta grad arbetsmiljöfrågorna. Ska vi kunna minska sjukskrivningarna och arbeta längre upp i åldrarna kan vi inte pruta på det förebyggande arbetet. Beslutsfattarna har inte råd att vara snåla.


Alexander Armiento,
chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.