Annons:
Arbetsmiljö
Debatt
0 kommentarerTyck till!

EU måste satsa på arbetsmiljö

Den uppgradering av arbetet för en bättre arbetsmiljö vi kan se i Sverige behöver sin motsvarighet på europeisk nivå, skriver de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson.

Både i Stockholm och i Bryssel startar det politiska arbetet nu om igen efter val och utnämningar. Denna allmän­na nystart är ett utmärkt tillfälle att göra en särskild nystart i arbetsmiljö­frågorna. Arbetsmiljöarbetet har alltför länge satts på undantag och är nu i behov av rejäl upprustning.

I dagsläget är arbetsmiljöarbetet betydligt sämre än det borde vara. Orsaken är misskötsel. I en följd av år har styrande högermajoriteter sett arbetsmiljön som en ren nedskärningspost.

I Europa har arbetsmiljöarbetet devalverats. På EU-nivån har arbetsmiljön nedprioriterats under kris­åren. I flera medlemsländer har nedskärningar blivit norm. I Sverige drog den förra regeringen kraftigt ned ambitions­nivån i arbetsmiljö­arbetet. Arbetslivsinstitutet stängdes. Arbets­miljöverket och företagshälsovården bantades. Bland annat minskades antalet arbetsmiljöinspektörer med uppemot 40 procent.

Facit är logiskt. I EU som helhet tycks den positiva trend som länge fanns på arbetsmiljöområdet ha stannat upp och i vissa avseenden vänt. I Sverige är utvecklingen riktigt oroväckande. 2010–2013 ökade både arbetsolyckorna och arbetssjuk­domarna. Efter ett bedrövligt 2014 – och några katastrofala höstveckor – verkar det nu också som om statisti­ken över dödsolyckorna är på väg åt fel håll.

Allt detta har skett trots att det finns mycket att tjäna på ett starkt arbetsmiljöarbete. Det handlar inte bara om att respektera allas rätt till en sund och säker arbetsplats, utan också om rent ekonomiska vinster. En internationell studie visar exem­pelvis att företag som investerar
1 krona i förebyggande arbetsmiljöarbete kan förvänta sig en avkastning på 2 kronor och 20 öre.

Mot denna bakgrund är det glädjande att den nya svenska regeringen tagit tag i saken. En bra nystart i arbetsmiljöfrågorna finns i budgetförslaget. Resurserna till Arbetsmiljö­verket och företags­hälso­vården ska stärkas. Det ska satsas på de regionala skyddsombuden, på arbetsmiljöforskningen och på kvinnors arbetsmiljöer. Det ska skapas en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Detta är steg i helt rätt riktning.

Det behövs nya tag även på EU-nivån. Vi driver detta hårt och räknar med att regeringen gör sitt i rådet. I slutet av november planerar Europa­parlamentet på vårt initiativ att hålla en debatt om hälsa och säkerhet på våra europeiska arbetsplatser. Nystarten behöver till att börja med fokusera på tre punkter:

  • Arbetsmiljöstrategin.EUs förra strategi löpte ut 2013. Efter tuff kritik, främst från den europeiska social­demokratin, om oacceptabla förseningar presenterade EU-kommissionen i juni en ny strategi. Denna är dock bara ett svagt ramverk utan skarpa förslag. Det duger inte. Vårt krav är nu att strategin fylls med gedi­get innehåll och att kommissionen snabbt återkommer med lagförslag i den riktningen.
  • REFIT. I regelförenklingsinitia­tivet REFIT finns en destruktiv plan för urholkade arbetsmiljöregler. Kommissonen talar om undantag från arbetsmiljöreglerna för små och medelstora företag med upp till 250 anställda – mer än 99 procent av alla företag – samt om att hindra EU-länderna från att ge arbetstagare bättre skydd än vad EUs minimi­regler kräver. Kommissionen har också skrotat viktiga arbetsmiljöförslag. Denna process måste stoppas. I   stället för REFIT-försämringarna vill vi se en offensiv EU-satsning på att underlätta arbetsmiljöarbetet i små och medelstora företag.
  • Respekt för parterna.EU-rätten säger att när arbetsmarknadens parter kommit överens om ett europeiskt avtal ska de få det omvandlat till EU-lagstiftning. När det gäller det så kallade frisöravtalet – om att förebygga problem med allergier, hudsjukdomar och belastningsskador – har kommissionen vägrat göra den omvandlingen. Så får det inte gå till. Det självklara måste vara att parternas rätt respekteras.

Det är hög tid att nystarta arbetsmiljöarbetet i Sverige och hela EU. Det vinner alla på.

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
europaparlamentariker (S)

  

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.