Annons:
Arbetsmiljö
Debatt
0 kommentarerTyck till!

EU måste satsa på arbetsmiljö

Den uppgradering av arbetet för en bättre arbetsmiljö vi kan se i Sverige behöver sin motsvarighet på europeisk nivå, skriver de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson.

Både i Stockholm och i Bryssel startar det politiska arbetet nu om igen efter val och utnämningar. Denna allmän­na nystart är ett utmärkt tillfälle att göra en särskild nystart i arbetsmiljö­frågorna. Arbetsmiljöarbetet har alltför länge satts på undantag och är nu i behov av rejäl upprustning.

I dagsläget är arbetsmiljöarbetet betydligt sämre än det borde vara. Orsaken är misskötsel. I en följd av år har styrande högermajoriteter sett arbetsmiljön som en ren nedskärningspost.

I Europa har arbetsmiljöarbetet devalverats. På EU-nivån har arbetsmiljön nedprioriterats under kris­åren. I flera medlemsländer har nedskärningar blivit norm. I Sverige drog den förra regeringen kraftigt ned ambitions­nivån i arbetsmiljö­arbetet. Arbetslivsinstitutet stängdes. Arbets­miljöverket och företagshälsovården bantades. Bland annat minskades antalet arbetsmiljöinspektörer med uppemot 40 procent.

Facit är logiskt. I EU som helhet tycks den positiva trend som länge fanns på arbetsmiljöområdet ha stannat upp och i vissa avseenden vänt. I Sverige är utvecklingen riktigt oroväckande. 2010–2013 ökade både arbetsolyckorna och arbetssjuk­domarna. Efter ett bedrövligt 2014 – och några katastrofala höstveckor – verkar det nu också som om statisti­ken över dödsolyckorna är på väg åt fel håll.

Allt detta har skett trots att det finns mycket att tjäna på ett starkt arbetsmiljöarbete. Det handlar inte bara om att respektera allas rätt till en sund och säker arbetsplats, utan också om rent ekonomiska vinster. En internationell studie visar exem­pelvis att företag som investerar
1 krona i förebyggande arbetsmiljöarbete kan förvänta sig en avkastning på 2 kronor och 20 öre.

Mot denna bakgrund är det glädjande att den nya svenska regeringen tagit tag i saken. En bra nystart i arbetsmiljöfrågorna finns i budgetförslaget. Resurserna till Arbetsmiljö­verket och företags­hälso­vården ska stärkas. Det ska satsas på de regionala skyddsombuden, på arbetsmiljöforskningen och på kvinnors arbetsmiljöer. Det ska skapas en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Detta är steg i helt rätt riktning.

Det behövs nya tag även på EU-nivån. Vi driver detta hårt och räknar med att regeringen gör sitt i rådet. I slutet av november planerar Europa­parlamentet på vårt initiativ att hålla en debatt om hälsa och säkerhet på våra europeiska arbetsplatser. Nystarten behöver till att börja med fokusera på tre punkter:

  • Arbetsmiljöstrategin.EUs förra strategi löpte ut 2013. Efter tuff kritik, främst från den europeiska social­demokratin, om oacceptabla förseningar presenterade EU-kommissionen i juni en ny strategi. Denna är dock bara ett svagt ramverk utan skarpa förslag. Det duger inte. Vårt krav är nu att strategin fylls med gedi­get innehåll och att kommissionen snabbt återkommer med lagförslag i den riktningen.
  • REFIT. I regelförenklingsinitia­tivet REFIT finns en destruktiv plan för urholkade arbetsmiljöregler. Kommissonen talar om undantag från arbetsmiljöreglerna för små och medelstora företag med upp till 250 anställda – mer än 99 procent av alla företag – samt om att hindra EU-länderna från att ge arbetstagare bättre skydd än vad EUs minimi­regler kräver. Kommissionen har också skrotat viktiga arbetsmiljöförslag. Denna process måste stoppas. I   stället för REFIT-försämringarna vill vi se en offensiv EU-satsning på att underlätta arbetsmiljöarbetet i små och medelstora företag.
  • Respekt för parterna.EU-rätten säger att när arbetsmarknadens parter kommit överens om ett europeiskt avtal ska de få det omvandlat till EU-lagstiftning. När det gäller det så kallade frisöravtalet – om att förebygga problem med allergier, hudsjukdomar och belastningsskador – har kommissionen vägrat göra den omvandlingen. Så får det inte gå till. Det självklara måste vara att parternas rätt respekteras.

Det är hög tid att nystarta arbetsmiljöarbetet i Sverige och hela EU. Det vinner alla på.

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
europaparlamentariker (S)

  

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.