Annons:
STs förhandlingschef Åsa Erba-StenhammarBild:Foto: Martina Holmberg

Kortare arbetstid blir en avtalsfråga

Löneökningar i nivå med industriavtalets ”märke” på 6,5 procent på tre år – och ett uppsägningsbart avtal. Det är Offentliganställdas förhandlingsråds viktigaste krav i avtalsförhandlingarna för de anställda på statliga myndigheter. Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR - där ST ingår - kräver också arbetstidsförkortning.

I dag har parterna på det statliga avtalsområdet, OFR och Arbetsgivarverket, växlat yrkanden.  

OFR kräver ett avtal med siffror i nivå med ”märket” som satts av parterna inom industrin. Värdet på märket i årets avtalsrörelse är satt till 6,5 procent på tre år.

Förra gången parterna hade ett treårsavtal sade Arbetsgivarverket upp det statliga pensionsavtalet under perioden och när parterna hade svårt att komma överens om ett nytt hävdade arbetsgivaren att det var fredsplikt.

– För att vara på den säkra sidan vill vi därför att avtalet är uppsägningsbart på ett år, om det ska vara längre än ett år, säger Åsa Erba-Stenhammar, OFRs förhandlingsledare, som också är STs förhandlingschef.

Många av OFRs yrkanden har bäring på de statsanställdas arbetsmiljö.

En av de frågor som STs avdelningar haft högt upp på sin agenda är arbetstidsförkortning. Det finns med i OFRs yrkande, men någon exakt omfattning anges inte.

– För att skapa ett mer hållbart arbetsliv kräver vi förkortad arbetstid, ökade möjligheter till anpassad arbetstid och att restid ska räknas som arbetstid, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hon anser också att staten som arbetsgivare behöver förstå att de statliga anställningsvillkoren bör ligga i framkant för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

– Vi yrkar också på att det införs två samhällsnyttodagar per år, dagar som man kan ta ut för att exempelvis gå med en sjuk förälder till vårdcentralen.

Ett gott ledarskap är centralt för en god arbetsmiljö, menar Åsa Erba-Stenhammar. OFR vill få till stånd ett partsgemensamt arbete.

– Det saknas i dag. Vi anser att parterna måste diskutera frågor som påverkar anställdas arbetsmiljö i hög grad – som chefstäthet, stödfunktioner runt cheferna och chefsutbildning.

I övrigt lägger OFR mycket fokus på yrkanden kring löneprocessen, som man anser fungerar dåligt på många håll.

– Det måste till en bättre dialog mellan chefer och anställda om lönen, kvaliteten i det lönesättande samtalet måste öka och det behöver införas en partsgemensam avstämning av lönerna innan de fastställs.

Pension är också en stor fråga för OFR. I dag är de stora pensionsförlorarna de som går på reglerna i det gamla pensionsavtalet, tidigare benämnt PA03, och tjänar under 38 000 kronor, förklarar Åsa Erba-Stenhammar. 

– Vi yrkar på att även korttidsfrånvaro ska vara pensionsgrundande.

En annan grupp förlorare är kvinnor.

– Det är kvinnor som vabbar mest och är mest sjuka. Det hänger ihop med ledarskap och hur arbetsmarknaden är organiserad. Så länge vi inte har ett jämställt arbetsliv anser vi att det behövs kompensatoriska åtgärder, som att arbetsgivaren betalar flexpensionsavgift även för föräldralediga och sjuka.

OFR yrkar också på:

  • Att det införs krav på lokala omställningsavtal.
  • Låglönesatsning genom att de arbetsgivare som har anställda som tjänar under 24 000 kronor avsätter mer till löneökningar.
  • Att blivande föräldrar, inte enbart den som är gravid, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral.
  • Personskadeavtalet förbättras så att det blir likvärdigt med andra avtal på arbetsmarknaden.
  • Att rätten till kompetensutveckling och utvecklingssamtal skrivs in i centrala avtal.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd

FAKTA

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår, och som verkar på det statliga förhandlingsområdet, förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. 

Nytt för i år är att det är nio förbund som ingår i förhandlingsorganisationen sedan Reservofficerarna gått över till OFR från Saco. Dessa är: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Totalt representerar OFR/S, P, O drygt 100 000 anställda.

Enligt det huvudavtal som reglerar själva förhandlingsordningen på det statliga området måste förbunden inom OFR/S,P,O vara överens för att teckna ett avtal. 

Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.