Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Beslutsfattande
På jobbet
AVJenna Andersson0 kommentarerTyck till!

Lita inte för mycket på magkänslan

Att lyssna på magkänslan känns ofta rätt – men den kan leda oss fel. Även när vi tror att vi tänker rationellt kan vi vara emotionellt styrda. Genom att bli medvetna om hur känslorna styr oss kan vi fatta bättre beslut.

På jobbet fattar vi hela tiden mängder av beslut. Ungefär hälften av dem baseras på magkänsla, menar Pontus Wasling. Han är neurolog och hjärn­forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har skrivit boken Minnet, fram och tillbaka. Anledningen till att vi många gånger låter vår intui­tion styra är att det är en snabb och enkel väg, förklarar han:

– Magkänslan är en autopilot. Det krävs väldigt lite energi och vi slipper ägna oss åt så mycket tankeverksamhet.

Att magkänsla är en form av reflex som innebär att vi slipper tänka håller Kristoffer Ahlstrom-Vij med om. Han är filosof och författare till boken Magkänslans anatomi: Om hur vi bör tänka och när vi gör bäst i att låta bli.

– Magkänslan är bland annat ett resul­tat av ett väldigt gammalt, kognitivt maskineri. Den har utvecklats för att vi ska kunna ta snabba beslut för att undvika omedelbara faror. Den är till exem­pel bra om vi behöver springa ifrån ett farligt djur på savannen eller andra saker som kräver en omedelbar reaktion, säger han, men påpekar att den typen av reaktion sällan behövs i ett modernt samhälle.

Malin Lindelöw är doktor i psykologi och har skrivit boken Vald på en tiondels sekund. Hon menar att det finns en risk att magkänslan gör att vi helt enkelt tar ställning för snabbt. Det kan bland annat ställa till problem i mötet med nya människor.

– Vi reagerar på allt ifrån utseende och dialekt till kön och etnicitet. Allt det är »störningsmoment« när vi ännu inte känner personen. Det tar tid att komma förbi störningsmomenten och därför är det vanskligt att snabbt bilda sig en uppfattning som baseras på magkänslan.

Malin Lindelöw tycker därför att vi bör rannsaka oss själva och våra reaktioner.

– Ta känslan som du får när du träffar en person för första gången på allvar. Reflektera över varför du känner som du gör. Fråga dig själv: vad händer med mig när jag träffar den här personen? Vilken information har jag? Vad är det egent­ligen som gör att jag känner såhär?

Vi tenderar att tro att vi tänker mer rationellt än vad vi faktiskt gör. Kristof­fer Ahlstrom-Vij menar att vi i stor utsträckning överskattar våra egna förmågor.

– Var och en anser sig vara ett undan­tag från det generella faktum att vi mer eller mindre alla begår en rad tankefel hela tiden. Vi övertygar oss själva att just vi gör helt rätt, säger han.

En anledning till att vi fortsätter att lita på vår magkänsla är att vi sällan får någon återkoppling från vår omgivning när det går fel.

– Vi kan titta tillbaka på tidigare tillfällen när vi har förlitat oss på vår magkänsla. Vi kan se var det gick bra, men vi har sällan tillgång till information om hur det hade blivit om vi hade agerat annorlunda – kanske hade det gått ännu bättre? Konsekvenserna blir att vi fortsätter att tro att vi har rätt, fastän så kanske inte alls är fallet, säger Kristoffer Ahlstrom-Vij.

Dessutom, menar han, lutar vi oss gärna mot den världsbild som vi haft länge.

– Vi har en stark tendens att bara ta in evidens som stödjer vad vi redan tror, och bortförklara evidens som inte stödjer vad vi tror.

För att komma till rätta med det prob­lemet är hans råd att tänka ut det bästa motargumentet mot den egna övertygelsen.

Pontus Wasling tycker att vi bör fråga oss själva om vi rimligen kan ha rätt magkänsla i just den situation som vi befinner oss i.

– Ibland får man en stark känsla för om något är rätt eller fel utan någon egentlig grund. Då är det oftast bäst att fråga någon annan som har mer erfarenhet, säger han.

För att avgöra vem vi ska råd­fråga inför ett beslut behöver vi förbise de stereotypa fack vi ofta tenderar att dela in personer i, menar Malin Linde­löw.

– Vi behöver göra mycket mer nyanserade bedömningar och fundera kring vilken kunskap personen faktiskt har. På så vis minskar vi också risken för att vi går miste om betydelsefull kompetens.

Pontus Wasling förklarar att vi har två system som arbetar samtidigt i hjärnan. Dels ett snabbt, där vi har vår magkänsla. Och dels ett lite mer långsamt, som kräver att vi är mer eftertänksamma.

Han menar att svårigheten är att intellektuellt kunna gå emot sina snabba känslor.

Enligt Malin Lindelöw ska vi inte ignorera våra känslor, men vi bör ifrågasätta dem i större utsträckning.

– Ta känslan på allvar, men följ den inte blint, utan reflektera över den. Trots att du har starka känslor för att något är rätt behöver det inte vara fallet, säger hon.

4 tips för bättre beslut

1. Samla mer information

Skaffa dig mer information för att bättre veta vad som är ett bra och hållbart beslut. Fundera över om du vet någon som har djupare kunskap inom området än du. Våga rådfråga!

2. Rannsaka dig själv

Ifrågasätt dina reaktioner och din övertygelse. Försök att förhålla dig logiskt och sakligt. Vad är det egentligen som ligger till grund för att du känner på ett visst sätt?

3. Tänk ut motargument

Vid beslutsfattande har vi svårt att vara självkritiska. När du känner dig övertygad om något ska du därför pröva ditt ställnings­tagande genom att tänka ut de starkaste motargumenten.

4. Analysera och reflektera

Efter att du fattat ett beslut baserat på magkänsla bör du alltid reflektera över huruvida känslan ledde dig rätt. Hur hade situationen blivit om du hade agerat annorlunda?

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.