Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Myndigheter vill inte ta över bidragsbrotten

Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten bör få utökat ansvar för att bekämpa brott mot välfärdssystemen, föreslår en utredning. Dålig idé, tycker båda myndigheterna i sina remissvar.

Utredningen om kvalificerad välfärdsbrottslighet har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.

Utredningen föreslår bland annat att en ny enhet för utredning av bidragsbrott etableras vid Försäkringskassan och att brott mot bidragsbrottslagen ska bli Ekobrottsmyndighetens ansvar.

Nu har förslaget varit ute på remiss och både Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten, EBM, är mycket kritiska.

”… att utreda brott är och ska vara polisens arbete. Att Polismyndigheten i dag inte klarar att utreda tillräckligt många brott är inte ett skäl för att flytta över verksamheten till en annan myndighet. Riksdagen och regeringen skulle i stället tydligare kunna styra upp verksamheten genom exempelvis öronmärkta medel.”, skriver Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på myndighetens webbplats.

Ekobrottsmyndigheten avstyrker utredningens förslag och anser att man grovt underskattat kostnaderna. Enligt utredningen skulle EBM behöva nyanställa 49 personer om myndigheten tar över ansvaret för bidragsbrotten. Kostnaderna skulle enligt utredningen ligga på 55 miljoner kronor.

Men enligt EBMs egna beräkningar behövs 155 personer. Kostnaderna skulle då landa på över 200 miljoner kronor.

EBM skriver i sitt remissvar att "om förslaget går igenom utan tillräcklig finansiering riskerar det att allvarligt påverka den övriga verksamheten".

Däremot är Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten positiva till flera av de andra föreslagna åtgärderna. EBM tycker att det är särskilt bra att Skatteverket ges möjlighet att avregistrera falska identiteter och att ett folkbokföringsbrott införs.

Försäkringskassan lyfter fram förslaget om ökat informationsutbyte mellan myndigheter, att fler ärendeslag ska falla under bidragsbrottslagen och förslaget om att inrätta en samordnad statlig utbetalningsfunktion.

Förslagen som ska förebygga brott mot välfärdssystemen
 • Inrätta en ny enhet för utredning av bidragsbrott ihos Försäkringskassan.
 • Mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
 • Utred frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
 • Se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar och koncentrera ansvaret till en myndighet.
 • Ge Transportstyrelsen i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av körkort.
 • Öka myndigheternas möjligheter till informationsutbyte.
 • Inför ett folkbokföringsbrott.
 • Flytta utbetalning av lönegaranti från länsstyrelserna till Skatteverket.
 • Ge Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
 • Skärp straffet för grovt bidragsbrott till max 6 år. Utvidga bidragsbrottslagen.
 • Endast spårbara betalningsmedel får användas för att få rot- och rutavdrag. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.