Annons:

Nödvändigt att diskutera hur staten ska styras

Nu omprövas styrningen av den offentliga sektorn. De anställda har ett unikt tillfälle att påverka sin situation.

När regeringen presenterar sin budgetproposition handlar nyhetsrapporteringen mest om de förslag som direkt påverkar svenskarnas privatekonomi. Mycket annat kommer i skymundan.

Regeringens ambition att förändra styrningen av den offentliga sektorn har inte föranlett några stora rubriker. Men även om planerna än så länge är vagt formulerade kan de på sikt få stor betydelse för de anställda.

Som Publikt berättar i detta nummer instämmer den nya rege­ringen i kritiken mot det som kallas New public management, NPM. Det kan beskrivas som en grupp löst sammanhållna principer för att styra offentlig sektor som präglas av en tro på marknadslösningar. Med målet att effektivisera centralstyrda byråkratier hämtades metoder från näringslivet. Till det som brukar anses känneteckna NPM räknas exempelvis styrning mot mätbara mål, kontrollsystem som granskar verksamhetens resultat samt att dela upp organisationer i skilda resultatenheter.

Men metoder som kan öka vinsteni företag som säljer varor har visat sig passa dåligt för organisationer som gör helt andra saker i helt andra syften. Missnöjet har varit stort – inte minst bland medarbetarna i verksamheter som polisväsendet, vården, skolan och högskolan.

Ett centralt tema för kritiken mot NPM har varit att det ofta är svårt att ställa upp mål som både går att mäta och är relevanta.Anställda har vittnat om hur de »räknar pinnar« i stället för att göra sådant som egentligen är viktigare.

En annan återkommande kritik är att de kontrollsystem som byggts upp tvingar anställda att ägna mycket tid till administration och dokumentation.

Nu slår regeringen fast att detta är ett problem. Medarbetarna måste få större frihet och professionerna stärkas, heter det i budgetpropositionen. Den statliga styrningen ska utvecklas så att de anställda får använda sin kunskap och erfarenhet. Den ska bli mer strategisk och mer verksamhetsanpassad.

Det är en lovvärd ansats, som går i linje med fackliga krav. Inför valet lyfte ST fram situationen på Arbetsförmedlingen, där medarbetarnas möjligheter att göra sitt jobb begränsas av detaljerade regler och omfattande administration.

Alla problem i offentlig sektorkan knappast skyllas på New public management. Byråkratisk detaljreglering fanns även innan NPM slog igenom. Och att många anställda saknar förutsättningar att göra ett bra arbete beror också på de senaste årens hårda besparingar.

Men det spelar mindre roll var skulden för dagens situation placeras. Det viktiga är att det nu öppnas för förändring. Att regeringen dessutom markerar att medarbetarnas kompetens ska uppvärderas är mycket positivt.

Formuleringarna i budgetpropositionen är vaga och rege­ringen har knappast en färdig ny styrmodell i bakfickan. I stället signaleras att det finns ett utrymme för diskussion.

Medarbetarna och deras fackförbund har nu ett gyllene tillfälle att delta i debatten och påverka den politik som styr deras arbetsvardag. Det får inte slarvas bort.


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.