Annons:

Nödvändigt att diskutera hur staten ska styras

Nu omprövas styrningen av den offentliga sektorn. De anställda har ett unikt tillfälle att påverka sin situation.

När regeringen presenterar sin budgetproposition handlar nyhetsrapporteringen mest om de förslag som direkt påverkar svenskarnas privatekonomi. Mycket annat kommer i skymundan.

Regeringens ambition att förändra styrningen av den offentliga sektorn har inte föranlett några stora rubriker. Men även om planerna än så länge är vagt formulerade kan de på sikt få stor betydelse för de anställda.

Som Publikt berättar i detta nummer instämmer den nya rege­ringen i kritiken mot det som kallas New public management, NPM. Det kan beskrivas som en grupp löst sammanhållna principer för att styra offentlig sektor som präglas av en tro på marknadslösningar. Med målet att effektivisera centralstyrda byråkratier hämtades metoder från näringslivet. Till det som brukar anses känneteckna NPM räknas exempelvis styrning mot mätbara mål, kontrollsystem som granskar verksamhetens resultat samt att dela upp organisationer i skilda resultatenheter.

Men metoder som kan öka vinsteni företag som säljer varor har visat sig passa dåligt för organisationer som gör helt andra saker i helt andra syften. Missnöjet har varit stort – inte minst bland medarbetarna i verksamheter som polisväsendet, vården, skolan och högskolan.

Ett centralt tema för kritiken mot NPM har varit att det ofta är svårt att ställa upp mål som både går att mäta och är relevanta.Anställda har vittnat om hur de »räknar pinnar« i stället för att göra sådant som egentligen är viktigare.

En annan återkommande kritik är att de kontrollsystem som byggts upp tvingar anställda att ägna mycket tid till administration och dokumentation.

Nu slår regeringen fast att detta är ett problem. Medarbetarna måste få större frihet och professionerna stärkas, heter det i budgetpropositionen. Den statliga styrningen ska utvecklas så att de anställda får använda sin kunskap och erfarenhet. Den ska bli mer strategisk och mer verksamhetsanpassad.

Det är en lovvärd ansats, som går i linje med fackliga krav. Inför valet lyfte ST fram situationen på Arbetsförmedlingen, där medarbetarnas möjligheter att göra sitt jobb begränsas av detaljerade regler och omfattande administration.

Alla problem i offentlig sektorkan knappast skyllas på New public management. Byråkratisk detaljreglering fanns även innan NPM slog igenom. Och att många anställda saknar förutsättningar att göra ett bra arbete beror också på de senaste årens hårda besparingar.

Men det spelar mindre roll var skulden för dagens situation placeras. Det viktiga är att det nu öppnas för förändring. Att regeringen dessutom markerar att medarbetarnas kompetens ska uppvärderas är mycket positivt.

Formuleringarna i budgetpropositionen är vaga och rege­ringen har knappast en färdig ny styrmodell i bakfickan. I stället signaleras att det finns ett utrymme för diskussion.

Medarbetarna och deras fackförbund har nu ett gyllene tillfälle att delta i debatten och påverka den politik som styr deras arbetsvardag. Det får inte slarvas bort.


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.