Annons:
Ny SÄKERHETSSKYDDSLAG
Nyhet
AVLinus Hellerstedt och Ann Dahlin0 kommentarerTyck till!

Ny lag skapar jobb på myndigheter

Regeringens planerade kompletteringar av den nya säkerhetsskyddslagen gör att flera myndigheter behöver anställa nya medarbetare. Det visar Publikts genomgång av myndigheternas remissvar på lagförslaget.

En utredning initierad av regeringen har pekat ut områden i den nya säkerhetsskyddslagen som behöver kompletteras. När myndigheterna nu har fått säga sitt om utredarnas förslag står det klart att den nya lagen kan komma att skapa nya jobb i staten.

Transportstyrelsen är en av de myndigheter som behöver anställa. Eftersom myndigheten ska få ett större ansvar för tillsyn av Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket behövs det fem nya årsarbetskrafter och 2,5 miljoner kronor i extra anslag för nästa år. Dessutom behövs ett höjt anslag med 5 miljoner om året från 2021, skriver myndigheten i sitt remissvar.

– Om vi ska klara det här behöver vi att det tillförs medel redan under 2020. Vi behöver anställa så att vi kan ha den nya personalen på plats till nästa sommar, säger Peter Gustavsson, säkerhetsskyddschef på Transportstyrelsen till Publikt.

De kompletteringar som utredarna föreslår handlar bland annat om en utökad skyldighet att ingå så kallade säkerhetsskyddsavtal i samband med att myndigheter lägger ut verksamhet på entreprenad.

Det behövs också förändringar när det gäller vilka myndigheter som jobbar med tillsyn inom ramen för säkerhetsskyddslagen, enligt utredningen.

Peter Gustavsson förstår resonemanget kring kompletteringarna i lagstiftningen, påpekar han.

– Men det är viktigt att man då får förutsättningarna för att genomföra detta om förändringarna ska få någon effekt, säger han.

På Strålsäkerhetsmyndigheten har man behov av tre extra årsarbetskrafter samt en höjning av anslaget med 7 miljoner kronor per år, för att kunna sköta det utökade uppdrag som kommer av den nya lagen, enligt myndighetens remissvar.

– I princip är det personalkostnader som det härrör till. Det handlar om tillkommande tillsynsuppgifter som det behövs anställas personal för, säger myndighetens säkerhetschef Elisabeth Öhlén.

När det gäller IT- och informationssäkerhet är det just nu relativt hård konkurrens om personalen, enligt henne.

– Men själva utredningen uppskattar ju att det här ska vara på plats under 2021 så vi har ett och ett halvt år på oss att rekrytera, säger Elisabeth Öhlén.

Den myndighet som har störst anställningsbehov är Säkerhetspolisen, som vill ha 40 nya årsarbetskrafter. I sitt remissvar pekar myndigheten också på att det krävs tid för förberedelse, och att förändringarna i lagstiftningen därför inte bör träda i kraft alltför snabbt.

Men det finns flera myndigheter som aviserar att de behöver resursförstärkning på olika sätt.

På Energimyndigheten kommer det att behövas nio nya årsarbetskrafter för att klara av det merarbete som lagkompletteringarna skapar. Och det är ”konservativt räknat”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Lantmäteriet och E-hälsomyndigheten flaggar också för att det kommer att krävas mer resurser. Ingen av dem anger om det behövs fler anställda men Lantmäteriet skriver att den nya lagen kommer att innebära ”konsekvenser för centrala delar” i myndighetens verksamhet.

Ny lag behöver kompletteras

Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1 april i år. Regeringens utredare tittar just nu på olika typer av kompletteringar till lagen.

En utredning har bland annat föreslagit att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar ska utvidgas.

Förslaget innehåller också förändringar när det gäller ett antal olika myndigheters tillsyns- och samordningsuppdrag.

Innan regeringen tar beslut har berörda myndigheter fått svara på hur de ställer sig till förslaget i en remissrunda.

Flera myndigheter uppger att de behöver ett ökat anslag för att kunna anställa nya medarbetare som en följd av den nya lagen. Däribland Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bli den första att tycka till!
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde inte tillräckligt för att utreda anklagelser om trakasserier mellan kolleger på ett lokalkontor, skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett beslut.
ArbetsförmedlingenNyhetYlva Johansson har nominerats till posten som Sveriges EU-kommissionär och kommer med stor sannolikhet att lämna jobbet som arbetsmarknadsminister. Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmdlingen, säger till Publikt att han hoppas att tillsättningen av en ny minister ska gå fort.
ArbetsmarknadNyhetTvå av tre i åldersgruppen 18-29 år tror att de kommer att byta karriär under sitt liv. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts av Omställningsfonden. För att möta förändringen på arbetsmarknaden lanserar fonden tre reformförslag.
FörsäkringskassanNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan arbetar med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Trots att forskning visar att dessa insatser kan vara effektiva används de i låg utsträckning, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.
MigrationsverketNyhetFör ett år sedan avskedades Daniel López från Migrationsverket, där han varit anställd i över 30 år. Men i juli ogiltigförklarade Arbetsdomstolen, AD, avskedet och nu är han tillbaka på jobbet.
ArbetsmarknadNyhetArbetsförmedlingen rustar ned sina insatser för arbetssökande kraftigt, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Antalet anställda har minskat med en femtedel, 130 lokalkontor lagts ner och budgeten för privata aktörer har minskat med 40 procent.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att följa upp och utvärdera den reform om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som trädde i kraft 1 juli 2018.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina medlemsförsäkringar när förbundet nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare, enligt ett tilläggsdirektiv till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.