Annons:
Statsförvaltning
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Stoppa urholkningen av myndighetsanslagen

Statsbudgetens system för uppräkning av myndigheternas anslag förutsätter att verksamheten varje år kan bli mer effektiv. Men i praktiken innebär det att anställda på landets statliga myndigheter tvingas finansiera en del av den egna löneökningen med ökad arbetsbelastning, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans, som vill att systemet skrotas.

Målsättningen att det offentliga ska hantera skattepengar ansvarsfullt är det få som ifrågasätter. Regeringens styrning av de statliga myndigheterna fokuserar därför mycket på effektivisering och på att arbeta för att ständigt få ut mer verksamhet för mindre pengar.

Detta avspeglas i hur myndigheternas anslag beräknas i statsbudgeten. De räknas årligen upp med ett index för löneökningarna för tjänstemän i tillverkningsindustrin, men för att tvinga fram en löpande effektivisering görs sedan ett ”produktivitetsavdrag” som beräknas utifrån statistik för effektiviseringarna i privat tjänstesektor. 2019 är detta produktivitetsavdrag 1,14 procent och i regeringens förslag till budget 2020 ökar det till 1,27 procent.

Allt fler börjar fråga sig om det är rimligt att ställa dessa krav på effektivisering av så personalintensiva verksamheter som den offentligt finansierade välfärden. Tankesmedjan Balans granskningar av kommuners och regioners budgetar indikerar att effektiviseringskrav ofta leder till ökad arbetsbelastning och ökad arbetsrelaterad ohälsa, snarare än byte till nya arbetsmetoder.

I teorin är det tänkt att produktivitetskravet ska ge verksamheterna incitament att byta till billigare men bättre arbetsmetoder, men hur detta ska ske lägger politikerna inte sig i. I slutändan är det upp till dem som jobbar inom verksamheten att se till att budget hålls med bibehållen eller helst ökad kvalitet. Men frågan är hur exempelvis mötet mellan arbetsförmedlare och arbetssökande kan effektiviseras med mellan 1 och 2 procent årligen utan att kvaliteten på det mötet påverkas. Eller hur handläggningen av sjukpenningärenden på Försäkringskassan och handläggarnas delaktighet i de försäkrades rehabilitering kan effektiviseras utan att kvaliteten försämras?

För landets universitet och högskolor innebär kravet på effektivisering att kostnaden per examinerad student hela tiden måste minska. Men hur lärarnas tid för studenterna ska kunna minska utan att kvaliteten blir lidande är det egentligen ingen som vet.

Det är en självklarhet att offentlig verksamhet ska vara varsam med skattemedel. Den styrmodell för välfärdssektorerna som kallas new public management, NPM, har dock inte lett till den förbättring av verksamheternas effektivitet som utlovades när den slog igenom under tidigt nittiotal. I stället för att tvinga fram effektivare arbetsmetoder har NPM-styrningen tvingat medarbetarna att öka tempot i arbetet.

Produktivitetsavdraget på statlig verksamhet infördes 1993 och sedan dess har de statliga myndigheternas resurser årligen urholkats. Samtidigt vittnar medarbetare om ett allt tuffare arbetsliv. Det finns ett obekvämt samband mellan löneökningar och arbetsbelastning. I praktiken innebär nämligen produktivitetsavdraget att anställda på landets statliga myndigheter tvingas finansiera en del av den egna löneökningen med ökad arbetsbelastning.

I Danmark infördes ett produktivitetsavdrag på universitetens och högskolornas budgetanslag så sent som 2015. Nu har de styrande politikerna bestämt sig för att ta bort det. Det är ett gott exempel, som Sveriges politiker borde ta efter. Inte bara för universiteten och högskolorna, utan för samtliga myndigheter där lönekostnad är den största kostnadsposten.

 

Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans
Åsa Plesner, Tankesmedjan Balans

Tankesmedjan Balans är partipolitiskt obunden och arbetar för att skapa opinion för en politisk styrning av välfärden som grundar sig i balans mellan krav och resurser.

 

Pris- och löneomräkningen

Varje år räknas myndigheternas anslag i statsbudgeten om automatiskt för att täcka förändringar av priser och kostnader. Omräkningen grundar sig på pris- och löneförändringar i övriga samhället. Systemet kallas pris- och löneomräkning och har funnits sedan början av 1990-talet.

Den del av omräkningen som avser löner bestäms av två statistiska uppgifter. Statistiska centralbyrån, SCB, beräknar ett arbetskostnadsindex för tjänstemän inom tillverkningsindustrin, som kallas AKI Ram. Indexet baseras på löneökningar och ändringar av arbetsgivaravgifter enligt lag och kollektivavtal för tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Detta index minskas sedan med ett produktivitetsavdrag, som fastställs som ett glidande medelvärde av årlig produktivitetsutveckling inom privat tjänstesektor under tio års tid.

Systemet har tidigare kritiserats av bland andra Arbetsgivarverket för att ge en ryckig utveckling av anslagen. I vårpropositionen 2019 föreslog regeringen att löneomräkningen för 2020 och framåt ska grunda sig på ett medelvärde av de årliga förändringarna av arbetskostnadsindexet AKI Ram över fem års tid, med motivet att det leder till en jämnare utveckling. Samtidigt slog regeringen fast att det inte fanns några planer att göra avsteg från de principiella utgångspunkterna för pris- och löneomräkningen.

Källor: Ekonomistyrningsverkets rapport Översyn av omräkningsmetoden för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen (PLO), 2019 års ekonomiska vårproposition sid. 107-108.

Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.