Annons:
tradition
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

”Sverige gör revolution i Bryssel”

Staten ska inte vara ett reservat för infödda svenskar, anser Gunnar Lund. Han vill också ha orädda och självständiga statstjänstemän. Och statsråd som vågar styra myndigheterna.

– Jag tycker det är bedrövligt än så länge med mångfalden inom staten. De siffror jag fått visar att vi har mycket mager representation i förvaltningen av invandrade svenskar.
Statsrådet Gunnar Lund förklarar mycket tydligt att han vill ändra på det förhållandet.

Som ansvarig för hela statsförvaltningen konstaterar han att i stort sett hela generaldirektörskollektivet saknar invandrade svenskar. Och han citerar självkritiskt Allan Larssons ord att ”vill man städa trappan ska man börja uppifrån”.

– Jag har inga färdiga lösningar men jag funderar över vad som kan vara verksamt medel för att åstadkomma en förändring.

Det är viktigt för samhället i stort att ta vara på den mycket stora resurs och den kompetens som ryms hos dem som kommit hit. Som goda exempel att lära av nämner han Storbritannien och USA.

Utöver mångfald är ohälsan den arbetsmiljöfråga som Gunnar Lund ser mest allvarligt på. Han hänvisar till att Riksförsäkringsverket, Rikspolisstyrelsen, Ams med flera stora myndigheter ska kartlägga ohälsan eller sjukfrånvaron. Om någon månad ska de redovisa åtgärder.

I övrigt är han nöjd med den bild han har av svensk förvaltning. Vår tradition är god och det intrycket har man också utomlands, framhåller han.

– Själva ordet statstjänsteman medför ett särskilt ansvar och förhållningssätt. Det innebär också att man har en skyldighet att tänka självständigt, att värna egna integriteten.

Hur ska vi få statstjänstemän med civilkurage med tanke på de ”tysta arbetsplatser” som bland annat STs arbetsmiljöundersökningar vittnat om?
Gunnar Lund låter uppriktigt förvånad. Begreppet ”tysta arbetsplatser har han stött på först när han fått nuvarande arbetsuppgifter.

– Det är väl inte regeln men att de förekommer är i sig väldigt oroande och störande. Orädda tjänstemän som känner sig oförhindrade att säga vad de tycker, det är den attityd vi måste fostra fram. Allt säger också att det skapar den största effektiviteten.

Men hur det ska gå till, ja, där har han inga färdiga lösningar. I Bryssel, som han närmast kommer ifrån kan man sannerligen tala om tystnad! Det är inskrivet i EUs stadgar för tjänstemännen att sekretessen är huvudregeln.

– Jag har fortfarande svårt att tro att problemet är så omfattande i Sverige men jag är fullt beredd att vidta åtgärder om det krävs. Det är viktigt att alla chefspersoner visar vad som gäller, att vi ägnar oss åt ”management by encouragement” inte ”by fear”.

Internationaliseringen och EU kommer att omvandla statstjänstemannarollen ganska radikalt med krav på större kunskaper. Gunnar Lund ser dock ingen risk att rollen kommer att utvecklas mot vad som gäller i EU.

Tvärtom, hävdar han bestämt. Det är vi som påverkar EU och dess institutioner positivt och inte de som inverkar negativt på oss.

–Vi håller ju på att ställa till en revolution i Bryssel! Det ska vi fortsätta att engagera oss i. I det konvent om EUs framtid som pågår tas inte bara öppenhet och yttrandefrihet upp. Också principer för god förvaltning ska skrivas in i EUs fördrag.

Bland det viktigaste i den statliga förvaltningspolitiken är att få fram goda chefer. Här pekar Gunnar Lund på en tendens som vi ärvt från det förgångna, en sjuka som vi inte får fastna i.

– Vi har premierat kunskap på bekostnad av ledar- och chefsegenskaper. Man ska inte förringa sakkunskaper men de ska inte få vara utslagsgivande när vi utser chefer.

Nu har man inom staten lyckats vända utvecklingen. Gunnar Lund anser inte att chefsförsörjningen är ett problem. Staten har goda chefer och rekryteringsprocesser men dessa måste utvecklas vidare och omfatta alla chefspersoner, från hög till låg.

I sammanhanget nämner han den modstulenhet som han tyckt sig märka, att man sneglat på och kopierat lösningar från den privata sektorn. Men det finns ingen anledning att statsförvaltningen ska brista i självförtroende.

– I en del viktiga avseenden är den privata sektorn sannerligen inget eftersträvansvärt exempel. Jag tänker på höga chefsbonusar och den senaste tidens skandaler. Självklart har vi inom staten en del att lära men också en del att lära ut.

Staten har stor personalomsättning och på grund av sitt löneläge svårt att behålla yngre arbetskraft. Enligt Gunnar Lund känns konkurrensen om de yngre mindre pressande just nu. Då är han mer bekymrad över de statsanställdas höga genomsnittsålder och den väntade generationsväxlingen.

– Den är en så stor omvälvning, kräver mycket folk och sammanfaller med en period när vi får problem med arbetskraftsutbudet i hela ekonomin. Då måste vi kunna hävda oss på alla sätt. Inte bara genom löneinstrumenten. Vi måste tänka över hur vi ska göra de statliga arbetsplatserna intressanta och attraktiva.

Pessimistisk är han inte, de yngre förefaller mer intresserade av att ta statliga jobb än för tio–femton års sedan. Han medger dock att staten har löner som ligger klart under den privata sektorn för liknande befattningar. I en del fall så att det sticker i ögonen.

– Jag tycker inte det är rimligt och jag  ska gärna medverka till att man försöker uppgradera insatserna inom den statliga sektorn lönemässigt.
 
Riksdagens Revisorer har framfört att staten som arbetsgivare brister i tydlighet, saklighet och lyhördhet.

– Ingen dålig kritik! skrattar han efter en kort tystnad.

– Lite väl svepande och inte helt rättvis i mitt tycke, tillägger han allvarligare.

Visst kan staten bli bättre på att föra ner normer och värderingar via Arbetsgivarverket och myndigheterna till de anställda. Men enligt honom har regeringen blivit allt tydligare i sina signaler till förvaltningen om vad man vill åstadkomma. Ett exempel på det är mål- och resultatdialogen mellan regering och regeringskansli å ena sidan och myndigheterna å den andra.

– Jag tror man kan gå längre. Framför allt måste missförståndet undanröjas om vad som är ministerstyre.

Nytillträdda statsråd tror ofta att de inte alls får lägga sig i myndigheternas verksamhet. Det är fel, det är den myndighets- eller domstolsliknande verksamheten ministern inte får lägga sig i.

– Tvärtom, man ska styra med tydlighet och kraft, understryker Gunnar Lund. Myndigheterna är redskap i händerna på den politiska ledningen.

ST anser att den nuvarande ansvarsfördelning mellan Arbetsgivarverket och myndigheterna inte fungerar bra. Det regeringen går ut med når inte alltid ut i förvaltningen.

Gunnar Lund har hört kritiken men säger att han inte har skapat sig en egen slutgiltig bild. Han hänvisar till en utredning av Gunnar Holmgren, där nuvarande system med full delegering till Arbetsgivarverket utvärderas.

– Visar utvärderingen att något blivit fel eller otydligt, ja, då får man väl överväga delegeringen som sådan. Man måste välja, man kan inte delegera och samtidigt hålla kvar kontroll.

Slutligen, under statsrådet Britta Lejon utarbetades ett förvaltningspolitiskt program. Vad hände med det?

– Programmet ligger till grund för det förvaltningspolitiska arbetet, bland annat 24-timmarsmyndigheten som rör elektronisk service från myndigheterna hela dygnet. Det är viktigt med kontinuitet och programmet ska genomsyra arbetet också i fortsättningen, även om jag kommer att lägga till några nya områden, svarar Gunnar Lund.


Gunnar Lund om jämställdhet
Medlingsinstitutets siffror för 2002 visar att kvinnor inom staten i snitt tjänade 84 procent av vad män tjänar.
– Det är helt oacceptabelt, säger Gunnar Lund. 100 procent gäller. Måste gälla, ska gälla.

När kan vi räkna med att det blir så?
– Jaa… det kommer att ske helt enkelt.

Vad ska ni göra åt det?
– I Regeringskansliet är vi jämställda i den meningen att kvinnor är minst lika väl representerade som män bland de anställda. Det kommer att leda till att löneskillnader jämnas ut, jag ska förvisso bevaka detta. Om det kräver särskilda insatser så får vi väl överväga sådana.

Gunnar Lund
Född i Karlskoga 1947. Sedan 1976 har han haft en rad olika uppdrag inom Regeringskansliet med start som departementssekreterare på finansdepartementet.

Därefter har han bland annat varit finansrådgivare vid svenska delegationen i OECD, ambassadör i UD, krigsmaterielinspektör, statssekreterare i UD och är sedan i höstas biträdande finansminister.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.