Annons:
tradition
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

”Sverige gör revolution i Bryssel”

Staten ska inte vara ett reservat för infödda svenskar, anser Gunnar Lund. Han vill också ha orädda och självständiga statstjänstemän. Och statsråd som vågar styra myndigheterna.

– Jag tycker det är bedrövligt än så länge med mångfalden inom staten. De siffror jag fått visar att vi har mycket mager representation i förvaltningen av invandrade svenskar.
Statsrådet Gunnar Lund förklarar mycket tydligt att han vill ändra på det förhållandet.

Som ansvarig för hela statsförvaltningen konstaterar han att i stort sett hela generaldirektörskollektivet saknar invandrade svenskar. Och han citerar självkritiskt Allan Larssons ord att ”vill man städa trappan ska man börja uppifrån”.

– Jag har inga färdiga lösningar men jag funderar över vad som kan vara verksamt medel för att åstadkomma en förändring.

Det är viktigt för samhället i stort att ta vara på den mycket stora resurs och den kompetens som ryms hos dem som kommit hit. Som goda exempel att lära av nämner han Storbritannien och USA.

Utöver mångfald är ohälsan den arbetsmiljöfråga som Gunnar Lund ser mest allvarligt på. Han hänvisar till att Riksförsäkringsverket, Rikspolisstyrelsen, Ams med flera stora myndigheter ska kartlägga ohälsan eller sjukfrånvaron. Om någon månad ska de redovisa åtgärder.

I övrigt är han nöjd med den bild han har av svensk förvaltning. Vår tradition är god och det intrycket har man också utomlands, framhåller han.

– Själva ordet statstjänsteman medför ett särskilt ansvar och förhållningssätt. Det innebär också att man har en skyldighet att tänka självständigt, att värna egna integriteten.

Hur ska vi få statstjänstemän med civilkurage med tanke på de ”tysta arbetsplatser” som bland annat STs arbetsmiljöundersökningar vittnat om?
Gunnar Lund låter uppriktigt förvånad. Begreppet ”tysta arbetsplatser har han stött på först när han fått nuvarande arbetsuppgifter.

– Det är väl inte regeln men att de förekommer är i sig väldigt oroande och störande. Orädda tjänstemän som känner sig oförhindrade att säga vad de tycker, det är den attityd vi måste fostra fram. Allt säger också att det skapar den största effektiviteten.

Men hur det ska gå till, ja, där har han inga färdiga lösningar. I Bryssel, som han närmast kommer ifrån kan man sannerligen tala om tystnad! Det är inskrivet i EUs stadgar för tjänstemännen att sekretessen är huvudregeln.

– Jag har fortfarande svårt att tro att problemet är så omfattande i Sverige men jag är fullt beredd att vidta åtgärder om det krävs. Det är viktigt att alla chefspersoner visar vad som gäller, att vi ägnar oss åt ”management by encouragement” inte ”by fear”.

Internationaliseringen och EU kommer att omvandla statstjänstemannarollen ganska radikalt med krav på större kunskaper. Gunnar Lund ser dock ingen risk att rollen kommer att utvecklas mot vad som gäller i EU.

Tvärtom, hävdar han bestämt. Det är vi som påverkar EU och dess institutioner positivt och inte de som inverkar negativt på oss.

–Vi håller ju på att ställa till en revolution i Bryssel! Det ska vi fortsätta att engagera oss i. I det konvent om EUs framtid som pågår tas inte bara öppenhet och yttrandefrihet upp. Också principer för god förvaltning ska skrivas in i EUs fördrag.

Bland det viktigaste i den statliga förvaltningspolitiken är att få fram goda chefer. Här pekar Gunnar Lund på en tendens som vi ärvt från det förgångna, en sjuka som vi inte får fastna i.

– Vi har premierat kunskap på bekostnad av ledar- och chefsegenskaper. Man ska inte förringa sakkunskaper men de ska inte få vara utslagsgivande när vi utser chefer.

Nu har man inom staten lyckats vända utvecklingen. Gunnar Lund anser inte att chefsförsörjningen är ett problem. Staten har goda chefer och rekryteringsprocesser men dessa måste utvecklas vidare och omfatta alla chefspersoner, från hög till låg.

I sammanhanget nämner han den modstulenhet som han tyckt sig märka, att man sneglat på och kopierat lösningar från den privata sektorn. Men det finns ingen anledning att statsförvaltningen ska brista i självförtroende.

– I en del viktiga avseenden är den privata sektorn sannerligen inget eftersträvansvärt exempel. Jag tänker på höga chefsbonusar och den senaste tidens skandaler. Självklart har vi inom staten en del att lära men också en del att lära ut.

Staten har stor personalomsättning och på grund av sitt löneläge svårt att behålla yngre arbetskraft. Enligt Gunnar Lund känns konkurrensen om de yngre mindre pressande just nu. Då är han mer bekymrad över de statsanställdas höga genomsnittsålder och den väntade generationsväxlingen.

– Den är en så stor omvälvning, kräver mycket folk och sammanfaller med en period när vi får problem med arbetskraftsutbudet i hela ekonomin. Då måste vi kunna hävda oss på alla sätt. Inte bara genom löneinstrumenten. Vi måste tänka över hur vi ska göra de statliga arbetsplatserna intressanta och attraktiva.

Pessimistisk är han inte, de yngre förefaller mer intresserade av att ta statliga jobb än för tio–femton års sedan. Han medger dock att staten har löner som ligger klart under den privata sektorn för liknande befattningar. I en del fall så att det sticker i ögonen.

– Jag tycker inte det är rimligt och jag  ska gärna medverka till att man försöker uppgradera insatserna inom den statliga sektorn lönemässigt.
 
Riksdagens Revisorer har framfört att staten som arbetsgivare brister i tydlighet, saklighet och lyhördhet.

– Ingen dålig kritik! skrattar han efter en kort tystnad.

– Lite väl svepande och inte helt rättvis i mitt tycke, tillägger han allvarligare.

Visst kan staten bli bättre på att föra ner normer och värderingar via Arbetsgivarverket och myndigheterna till de anställda. Men enligt honom har regeringen blivit allt tydligare i sina signaler till förvaltningen om vad man vill åstadkomma. Ett exempel på det är mål- och resultatdialogen mellan regering och regeringskansli å ena sidan och myndigheterna å den andra.

– Jag tror man kan gå längre. Framför allt måste missförståndet undanröjas om vad som är ministerstyre.

Nytillträdda statsråd tror ofta att de inte alls får lägga sig i myndigheternas verksamhet. Det är fel, det är den myndighets- eller domstolsliknande verksamheten ministern inte får lägga sig i.

– Tvärtom, man ska styra med tydlighet och kraft, understryker Gunnar Lund. Myndigheterna är redskap i händerna på den politiska ledningen.

ST anser att den nuvarande ansvarsfördelning mellan Arbetsgivarverket och myndigheterna inte fungerar bra. Det regeringen går ut med når inte alltid ut i förvaltningen.

Gunnar Lund har hört kritiken men säger att han inte har skapat sig en egen slutgiltig bild. Han hänvisar till en utredning av Gunnar Holmgren, där nuvarande system med full delegering till Arbetsgivarverket utvärderas.

– Visar utvärderingen att något blivit fel eller otydligt, ja, då får man väl överväga delegeringen som sådan. Man måste välja, man kan inte delegera och samtidigt hålla kvar kontroll.

Slutligen, under statsrådet Britta Lejon utarbetades ett förvaltningspolitiskt program. Vad hände med det?

– Programmet ligger till grund för det förvaltningspolitiska arbetet, bland annat 24-timmarsmyndigheten som rör elektronisk service från myndigheterna hela dygnet. Det är viktigt med kontinuitet och programmet ska genomsyra arbetet också i fortsättningen, även om jag kommer att lägga till några nya områden, svarar Gunnar Lund.


Gunnar Lund om jämställdhet
Medlingsinstitutets siffror för 2002 visar att kvinnor inom staten i snitt tjänade 84 procent av vad män tjänar.
– Det är helt oacceptabelt, säger Gunnar Lund. 100 procent gäller. Måste gälla, ska gälla.

När kan vi räkna med att det blir så?
– Jaa… det kommer att ske helt enkelt.

Vad ska ni göra åt det?
– I Regeringskansliet är vi jämställda i den meningen att kvinnor är minst lika väl representerade som män bland de anställda. Det kommer att leda till att löneskillnader jämnas ut, jag ska förvisso bevaka detta. Om det kräver särskilda insatser så får vi väl överväga sådana.

Gunnar Lund
Född i Karlskoga 1947. Sedan 1976 har han haft en rad olika uppdrag inom Regeringskansliet med start som departementssekreterare på finansdepartementet.

Därefter har han bland annat varit finansrådgivare vid svenska delegationen i OECD, ambassadör i UD, krigsmaterielinspektör, statssekreterare i UD och är sedan i höstas biträdande finansminister.

Bli den första att tycka till!
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetMyndigheter behöver en gemensam strategi för att hantera det faktum att en allt större andel information sparas i så kallade molntjänster, skriver Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Jag tror att det är viktigt att den svenska staten äger sina egna verktyg”, säger STs vice avdelningsordförande Tomas Åding till Publikt.
TCONyhetTherese Svanström föreslås bli ny ordförande för TCO, Tjänstemännens centralorganisation. Hon är nu kanslichef på Unionen.
FINLANDNyhetNär strejken inom finländska Posti är inne på sin andra vecka, uttalar ST sitt stöd till de 9 000 postanställda som omfattas av strejken. I går demonstrerade postpersonal utanför finska riksdagen. ”Postis agerande är ett sätt att komma undan gällande kollektivavtal”, kommenterar STs förbundsordförande Britta Lejon.
Reportage: arbetsförmedlingenFördjupningArbetsförmedlingens anställda måste göra sitt jobb mitt i det kaos som nedskärningar och ett ändrat uppdrag lett till. Kontoret i Kristinehamn är ett av de 132 som nu stänger. I Arvika blir kontoret kvar – men frustrationen är minst lika stor där. Erica Sund och Anna Tigér berättar om en arbetsplats där medarbetarna går på knäna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetJonas Sjöstedt, V, hotar med att väcka misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S. Anledningen är regeringens hantering av Arbetsförmedlingens omstöpning. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har uttryckt stöd för ett eventuellt misstroende, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetRegeringen har beslutat att den särskilda utredaren Mats Rundström ska utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt Arbetsförmedlingen. Han ska bland annat granska om detta är lagligt och föreslå lagändringar för att möjliggöra det, om så behövs.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetDen man som dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest får inte komma tillbaka till jobbet. Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd har beslutat att avskeda mannen.
SPÅRTRAFIKENNyhetTrafikverket har underskattat kostnaderna för höghastighetsjärnväg och myndigheten har inte heller prövat om det finns billigare alternativ, skriver Riksrevisionen, som granskat planeringsprocessen. Regeringen bör därför ge Trafikverket i uppdrag att göra om planeringen och utreda alternativa lösningar, anser Riksrevisionen.
JämställdhetNyhetRegeringen håller inte med Riksrevisionen om att det är dags att utreda förändringar av reglerna för lönekartläggningar. Men regeringen instämmer i att det finns behov av ökad kunskap och vill analysera frågan djupare.
SekretessNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Migrationsverket sedan sekretessbelagda handlingar vid upprepade tillfällen skickats till fel mottagare. Enligt myndigheten har det skett av misstag.
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetDe anställda vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning, skriver ST och Saco-S i ett gemensamt brev till socialförsäkringsutskottet. De båda fackliga organisationerna kräver att mer pengar ska skjutas till.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, rapporterar SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, säger Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt, skriver Statskontoret i rapporten.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Målet är ett bättre planerat och effektivare järnvägsunderhåll.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.