Annons:
Den forskning som bedrivs vid Linné­universitetet kan komma MUCF till godo efter flytten till Växjö, menar Bengt Johannisson.Bild:Jonas Ljungdahl
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Växjö helt rätt plats för MUCF

Omlokaliseringen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö kommer snarare att leda till en förstärkning än till en utarmning av myndighetens kompetens, skriver professor Bengt Johannisson.

Den 18 december kunde Smålandsposten rapportera att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor, MUCF, sviks av sin personal. Inför flytten till Växjö 2019 har en stor andel av medarbetarna redan lämnat myndigheten, vilket enligt många utarmar dess kompetens. MUCF, som bevakar frågor som rör civilsamhället – alltså engagerade människor i frivillig samverkan – befolkas själv av personal som hellre odlar egenintressen än samhälls­intressen.

Varför är det nu på detta viset? Hur kan MUCFs personal rättfärdiga sin ovilja att flytta sina bopålar till Växjö? För det första genom att de fackliga organisationerna med viss rätt sätter sitt samhällsansvar inom parentes och stöder medlemmarnas krav på att förbli i orubbat bo. För det andra därför att MUCFs personal är fångad i storstadens livsform. Redan för över ett sekel sedan visade forskningen att människors egoism särskilt odlas i storstadsmiljöer. För det tredje därför att regeringen inte har bättre argument för utlokalisering av myndig­heter som MUCF än att staten ska synas på många platser i Sverige. Det är inte ett övertygande motiv eftersom exempelvis länsstyrelse och skatteverk redan representerar staten i alla residensstäder.

Men det finns naturligtvis rationella motiv för en flytt av MUCF till just Växjö. För det första är Småland känt för sitt rika föreningsliv, som svetsar samman människor och samhälle. När det var aktuellt studerade jag tillsammans med Lena Olaison hur människor tog tag i det samhällskaos som stormen Gudrun orsakade. Där myndigheter stod handfallna ställde människor lokalt upp för varandra, både för grannar och för företag som hamnat i trångmål.

För det andra finns i just Växjö flera kända sociala företag som mobiliserat civilsamhället. SIP engagerar många volontärer och har inte minst visat hur ungdomar både kan stimulera varandra och konkret bidra till samhällsutvecklingen. Macken har varit en förebild för många andra sociala företag i Sverige.

För det tredje bedriver Linné­universitetet en omfattande forskning kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Såväl professorer som Malin Tillmar och Saara Taalas som yngre forskare som Erik Rosell och Mathias Karlsson engagerar sig. När KK-stiftelsen för några år sedan nationellt anslog medel till forskning inom dessa områden gick hälften till forskare vid Linnéuniversitetet. Den forskningen belyser just hur handlingskraft kan utvecklas på gräsrotsnivå för att därefter sprida sig uppåt i samhället.

För det fjärde finns vid Linné­universitetet också en nationellt och internationellt etablerad forskning kring ungdomskultur med professor Mats Trondman och docent Anna Lund som välkända profiler.

Det finns alltså all anledning att tro att en omlokalisering av MUCF till Växjö snarare kommer att leda till en förstärkning än till en utarmning av myndighetens kompetens. I dagens rörliga omvärld går det inte att förlita sig på enbart den egna personalens insikter. Tvärtom finns den största kunskapskällan i myndighetens närmiljö. I Växjö är den källan både rik och lättillgänglig.

 

Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.