Bild: Ola Kjelbye

Svår ekonomisk situation för landets museer

DEBATT: MUSEERNA2023-04-20

Museernas ekonomi urholkas, vilket går ut över deras samlingar och deras möjligheter att göra nytta för samhället, skriver Sveriges Museers generalsekreterare Gunnar Ardelius. Politiken behöver ta sitt ansvar för att säkra finansieringen av museernas basverksamhet, anser han.

Efter pandemin, som på många vis slog hårt mot museerna, har publiken strömmat tillbaka. Förra sommaren hade nio av tio besökare återvänt. Sveriges Museers medlemmar hade 2022 över 17 miljoner besök.

Men som det konstaterades i den statliga utredningen ”Återstart för kulturen”, så är läget fortfarande bräckligt och det finns ingen quick fix för kulturlivets återhämtning. Utredningen kom därför till slutsatsen att förlängda återstartsstöd var en av de viktigaste åtgärderna för att värna kulturen. När Sverige efter regeringsskiftet i höstas fick en lägre kulturbudget uteblev dock de aviserade stöden.

Museerna påverkas dessutom av det allmänna ekonomiska läget. Lågkonjunkturen och den höga inflationen gör att färre har råd att gå på museer. Samtidigt har museernas kostnader under det senaste året ökat successivt. Att den fria entrén på de statliga museerna togs bort vid årsskiftet blev ännu en faktor som förändrade besöksmönster och ekonomi i en redan hårt utsatt sektor.

Vad är det då som står på spel, varför är egentligen museerna viktiga att satsa på? Svaret är att de utgör väsensskilda verksamheter med den gemensamma nämnaren att de är institutioner för samlingar, kunskap och folkbildning. Förtroendet för museerna är skyhögt jämfört med andra samhällsaktörer. Exempelvis har politiska partier, storföretag, universitet och public service betydligt lägre siffror, enligt en nationell undersökning från SOM-institutet.

Museernas förtroende har uppstått under lång tid genom en kunnig och professionell sektor vars verksamheter är grundade i erfarenhet och kunskap, byggd på forskning och verifierbara sanningar. Skär man ned för mycket i ekonomin riskerar man att rubba det fundament vårt kulturarv är uppbyggt på: förvaltandet av samlingar, kunskapsbaserad verksamhet där museerna kan bidra till samhällets utveckling genom kulturupplevelser och fri åskådning.

Därför efterfrågar Sveriges Museers 260 medlemmar en politik som fattar beslut för att bygga långsiktiga lösningar. Att ta bort och införa fri entré på de statliga museerna i en slags pingpong-politik är ett tydligt exempel på motsatsen. Museerna efterfrågar stabilitet för att på bästa vis kunna tillgängliggöra kulturarvet. Osäkerhet av flera olika slag gör det svårare att bedriva verksamhet och planera framåt i tiden.

Sverige har en statlig kulturbudget för 2023 som tvingat Nationalmuseum, ett av Nordeuropas finaste museer, att hålla stängt en extra dag i veckan och skjuta på planerade utställningar för att överhuvudtaget få verksamheten att gå ihop. Risken finns att Nationalmuseums beslut blir början på en trend. Vi har nått en punkt där många museer inte ens kan halta sig fram längre och delar av verksamheterna behöver läggas i malpåse.

Sveriges Museer släppte tidigare i år en rapport om svenska museers ekonomi. Rapporten Museerna och kapitalet bygger på svar från 101 museichefer, varav fler än hälften uppger att museerna har ett sämre ekonomiskt läge än året innan. Museicheferna oroar sig för framtidens samlingar och för kompetenstapp. Samtidigt ser de att det finns stora möjligheter att verka positivt i sina lokalsamhällen och nationellt.

Den bild som framträder av vad urholkningen av museernas ekonomier på sikt kan leda till är inte smickrande för Sverige. Bristen på satsningar slår inte bara hårt mot vår samtid, utan även mot framtidens museer. Samtidigt som lågkonjunkturen drabbar oss alla tar museerna ansvar för sin allt viktigare roll i samhället och söker nya lösningar, exempelvis solcellsparker som skapar hållbarhet och gör det möjligt att bli oberoende av elpriser. Men basverksamheten är underfinansierad – därför behöver politiken ta sitt ansvar.

 

Gunnar Ardelius

Generalsekreterare för Sveriges Museer

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA