Allvarlig JO-kritik mot Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-09-15

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för hur en ansökan om assistansersättning hanterats. Myndigheten har dessutom brustit i service och har inte heller fullgjort sin dokumentationsskyldighet, slår JO fast.

Det fall som JO granskat rör en man som Försäkringskassan betalade ut assistansersättning till i förskott under några månader vid årsskiftet 2016–2017. När Försäkringskassan därefter inte fick in någon redovisning beslutade myndigheten att mannen skulle återbetala ersättningen. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som återförvisade målet om assistansersättning till Försäkringskassan för ytterligare utredning.

Nu riktar JO kritik mot att Försäkringskassan inte behandlade det ärendet med den skyndsamhet som krävs, och slår fast att handläggningstiden blev oacceptabelt lång.

Enligt JO är det viktigt att en förnyad utredning inte drar ut på tiden när ett tidigare beslut har upphävts, eftersom den sammanlagda tiden fram till ett slutligt avgörande annars kan bli mycket lång.

”En enskild ska givetvis inte behöva vara pådrivande för att en myndighet ska vidta handläggningsåtgärder. Försäkringskassans passiva förhållningssätt har fått till följd att handläggningstiden blivit väsentligt längre än nödvändigt. Det har inte kommit fram några godtagbara skäl till detta”, skriver JO Thomas Norling i beslutet.

Försäkringskassan skickade vid flera tillfällen beslut och kommuniceringsbrev direkt till mannen, trots att han hade ett ombud. Det förekom också att handlingar skickades enbart till ett av mannens ombud, trots att han hade flera ombud med fullmakt. Enligt JO kan det få allvarliga konsekvenser, som att den enskilde missar en omprövnings- och överklagandefrist. Det innebar också att kommuniceringsskyldigheten enligt förvaltningslagen inte kan anses ha uppfyllts.

Mot bakgrund av tidigare kritik mot Försäkringskassan ser JO allvarligt på dessa brister.

Utredningen visar också att Försäkringskassan har brustit i service och att myndigheten inte har uppfyllt sin dokumentationsskyldighet.

”Jag kan sammanfattningsvis konstatera att det finns stora brister i Försäkringskassans hantering av (mannens) ärenden om assistansersättning. Bristerna är så omfattande att de sammantaget leder till allvarlig kritik från min sida”, skriver JO i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.