Arbetsförmedlingen ska öka den fysiska närvaron

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-01-14

Arbetsförmedlingen ska öka den fysiska närvaron i landet, i egen regi eller genom samverkan med Statens servicecenter eller kommunerna. Det framgår av myndighetens regleringsbrev för 2022. Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, välkomnar beskedet.

Arbetsförmedlingen ska enligt det nya regleringsbrevet ha en ändamålsenlig lokal närvaro, bland annat för att ge stöd till arbetssökande som behöver fysiska möten och för att kunna samverka med andra aktörer och säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter. Jämfört med i slutet av 2021 ska Arbetsförmedlingen öka den kontinuerliga fysiska närvaron i egen regi, genom Statens servicecenters servicekontor eller genom samverkan med kommunerna. Möjligheterna för arbetssökande att vid behov boka fysiska möten med myndighetens personal ska öka, skriver regeringen i brevet.

Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, välkomnar att regeringen framhåller vikten av att myndighetens egen personal har kontakt med arbetssökande.

– Jag tycker att regeringen har blivit tydligare med det här att människor ska få träffa myndighetens egen personal. I regleringsbrevet framhåller den Arbetsförmedlingens roll och inte bara de fristående aktörernas, säger hon.

I regleringsbrevet betonar regeringen att det pågående arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen ska fortsätta. Myndigheten ska säkerställa att det finns en ändamålsenlig genomförandeorganisation som skapar förutsättningar för ett ordnat och successivt genomförande av reformeringen, skriver regeringen. Åsa Johansson känner en viss oro för hur långt de ekonomiska resurserna kommer att räcka för att möta regeringens förväntningar:

– För 2022 finns det resurser, men det kommer att krävas ökade förvaltningsanslag 2023 och 2024. Med den nedtrappning som ligger i budgeten framöver måste myndigheten tydliggöra för regeringen att de uppdrag myndigheten får kommer att kräva resurser.

Regeringen vill att Arbetsförmedlingen lägger särskilt fokus på arbetet med att förbättra servicen på distans samt digitala tjänster för arbetssökande med funktionsnedsättning, och för arbetssökande som behöver språkstöd. Myndigheten ska också utveckla andra slags stöd, bland annat för att bedöma vilken specifik insats som kan vara lämplig för den enskilde.

– Myndigheten har redan uppmärksammat att det finns brister när det gäller möjlighet till tolkstöd. Och att det finns vissa tjänster som inte fungerar riktigt väl ihop med våra olika system. Det händer till exempel att våra system inte riktigt lirar med system som används av personer med olika funktionsvariationer. Där krävs det förbättringar och det har vi påpekat för arbetsgivaren. Det kan också vara svårt för personer som inte har svenska som förstaspråk att komma rätt via talsvaret, betonar Åsa Johansson.

Arbetsförmedlingen ska enligt regleringsbrevet även stärka och utveckla arbetet med individuella handlingsplaner och uppföljningen av dem. Dessutom ska Arbetsförmedlingen vidareutveckla matchningstjänsterna, bland annat när det gäller stödet till deltagare, stödets omfattning i tid samt hur stödet varierar mellan olika grupper av deltagare och mellan olika spår. Enligt regeringen ger budgeten myndigheten utrymme att väsentligt öka volymerna för utvecklade matchningstjänster.

På det stora hela är Åsa Johansson positiv till innehållet i regleringsbrevet. I synnerhet att regeringen varit så tydlig när det gäller lokal närvaro och egen regi:

– Det påverkar våra medlemmar, som har varit mycket oroliga för den lokala verksamheten. Det här är ju en fingervisning om att vi kommer att fylla en funktion även framöver. Det som känns osäkert är det långsiktiga. Frågan är vad som händer efter valet och vad som händer efter ett eventuellt regeringsskifte. Men det är övervägande positiv läsning och jag känner en försiktig optimism, säger Åsa Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.