Arbetssökande får oftare avslag på sjukpenning

SJUKFÖRSÄKRING2022-05-30

Personer med svagare ställning på arbetsmarknaden får oftare avslag när de begär sjukpenning, visar en ny studie från Försäkringskassan. Studien visar också på regionala variationer samt skillnad mellan olika diagnoser.

Genom en registerstudie har Försäkringskassan undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Enligt ett pressmeddelande är studien ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser. Det är enligt myndigheten viktigt för det fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen.

Ett resultat av studien är att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män, men att det under perioden har funnits såväl regionala variationer samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andelen avslag. Högst frekvens i initialt avslag har psykiatriska diagnoser. Studien visar också att det är vanligare att personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden får avslag. Arbetslösa för oftare avslag än den som har en anställning, och den som har en chefsbefattning får mer sällan avslag än den som har en kortare utbildning.

Enligt pressmeddelandet ger studien inget svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen har varit tillräckligt likformig under perioden, och det har inte heller varit studiens syfte.

Studien har särskilt studerat den så kallade rehabiliteringskedjan. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning vid bedömning mot så kallat normalt förekommande arbete. Bedömning mot normalt förekommande arbete har skett för anställda efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Regeringen beslutade i december 2020 att reglerna skulle ändras så att Försäkringskassan efter dag 180 istället skulle göra bedömningen om ”övervägande skäl” talar för att den sjukskrivne kommer kunna vara tillbaka i helt i arbete hos sin arbetsgivare senast dag 365. Förändringen har enligt myndigheten lett till att avslagen har minskat betydligt. Minskningen sammanfaller enligt pressmeddelandet också med delvis förändrade arbetssätt hos Försäkringskassan.

Enligt pressmeddelandet arbetar Försäkringskassan intensivt med att åtgärda berättigad kritik av myndighetens handläggning inom sjukförsäkringen, kritik som kommit fram i både interna och externa granskningar. Under 2020 beslutade myndighetsledningen om en stor genomlysning vilken under 2022 övergick i ett förnyelseprogram. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring hur Försäkringskassan förvaltar sjukförsäkringen och åtgärda de brister som granskningarna visat.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.