Domare dömdes för tjänstefel

DOMSTOLARNA2021-04-20
Högsta domstolen har dömt en domare vid tingsrätten i Borås till dagsböter för tjänstefel. Justitieombudsmannen, JO, åtalade domaren efter att en granskning visat på alltför långsam handläggning.

I och med domen i Högsta domstolen har båda de domare som JO åtalade efter sin granskning av Borås tingsrätt blivit dömda för tjänstefel. Den rådman som åtalats accepterade domen i hovrätten 2019, där han dömts till dagsböter för tjänstefel. Kollegan, lagmannen, överklagade sin fällande dom i hovrätten till Högsta domstolen, som nu har fastställt domen mot honom.

Det var efter en inspektion av Borås tingsrätt i oktober 2018 som JO beslutade att i ett särskilt ärende utreda tingsrättens handläggning av tre tvistemål, i vilka det inte hade vidtagits några handläggningsåtgärder under flera år. JO beslutade samtidigt att inleda förundersökningar om tjänstefel mot tingsrättens lagman och en rådman. JOs förundersökning ledde fram till att åtal väcktes mot båda domarna, och de dömdes av hovrätten för tjänstefel till dagsböter.

Rättsprocessen har handlat om handläggningen av tre tvistemål vid tingsrätten. De tre målen inleddes 2011 respektive 2012 och 2013. I målet från 2011 vidtog tingsrätten ingen åtgärd alls under tiden fram till domen våren 2019. I målet från 2012 hade en muntlig förberedelse hållits 2013. Efter det hade ingenting gjorts vid JOs granskning. Målet från 2013 hade inte handlagts alls sedan 2014.

Enligt JOs åtal hade den åtalade rådmannen varit ansvarig för målens handläggning och åsidosatt rättegångsbalkens krav på att förberedelsen ska bedrivas med inriktning mot ett snabbt avgörande. Han hade uppsåtligen vid myndighetsutövning åsidosatt vad som gällde för uppgiften som domare. Gärningarna var enligt JO inte att anse som ringa.

Rådmannens chef, lagmannen, hade enligt JO genom underlåtenhet uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gällde för uppgiften som lagman genom att inte göra något åt den obefintliga handläggningen. Inte heller de gärningarna var enligt JO att anse som ringa.

Högsta domstolen skriver i sin dom att ”den långsamma handläggningen av målen innebar ett väsentligt åsidosättande av den för rättssäkerheten och förtroendet för domstolarna viktiga principen att rättegångar ska genomföras inom skälig tid. Bevakningen av att den principen upprätthölls i domstolens verksamhet utgjorde ett viktigt moment i (lagmannens) uppgift som domstolschef.”

Efter Högsta domstolens dom har JO Elisabeth Rynning beslutat att avsluta ärendet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.