Bild: Malin Hansson

Fler kan omplaceras på Bärby ungdomshem

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2022-04-05
I en internutredning av Statens institutionsstyrelses ungdomshem Bärby tecknas en mörk bild av avdelningen Klockbacka, där flera ungdomar vittnar om misshandel och hot. Nu föreslås att stora delar av personalgruppen omplaceras, något som kritiseras av STs avdelning inom myndigheten.

I februari beslutade Statens institutionsstyrelse, SiS, att tillfälligt stänga avdelningen Klockbacka på ungdomshemmet Bärby utanför Uppsala, eftersom myndigheten ansåg att ungdomarnas säkerhet och trygghet inte kunde garanteras. Bakgrunden var att SiS säkerhetsavdelning konstaterat allvarliga brister på Klockbacka, där ungdomar berättat att de hade utsatts för misshandel, kränkningar och hot av medarbetare, något som Publikt rapporterat om tidigare.

Nu har SiS gjort en fördjupad utredning som bekräftar den bilden. Utredarna, som har intervjuat ungdomar och personal på Bärby, slår fast att vårdmiljön på Klockbacka har omfattande brister.

I intervjuerna framträder en bild av en avdelning vars kultur präglas av hot och våld, skriver SiS i utredningen. Hälften av ungdomarna på Klockbacka berättar att de har utsatts för allvarlig misshandel och övervåld av personalen. De beskriver att anställda har utdelat knytnävsslag, sparkar och tagit stryptag. Flera ungdomar berättar att de känner sig otrygga och rädda för repressalier.

I internutredningen beskrivs Klockbacka som en sluten miljö med en utbredd machokultur. Personalgruppen består enbart av män som i många fall delar ett stort intresse för träning och kampsport, skriver SiS.

Flera medarbetare som arbetar på andra avdelningar på Bärby berättar för utredarna att de under en längre tid har hört att det finns ungdomar som har farit illa på Klockbacka. De vittnar om en utbredd och omfattande tystnadskultur som har lett till att missförhållanden inte har rapporterats.

STs avdelningsordförande inom SiS Thord Jansson håller med om att det finns en tystnadskultur på Bärby och ser en risk för att det finns ett mörkertal vad gäller incidenter och missförhållanden. Han berättar att personal på ungdomshemmet har vittnat om brister på Klockbacka för fackligt förtroendevalda, men av rädsla för att själva bestraffas inte velat att ST ska agera.

– Vi har ändå förmedlat till arbetsgivaren att vi har sett bekymmer på Klockbacka. Det har pågått under flera år, men det är först nu som arbetsgivaren har tagit tag i det. Är det problem på golvet på en avdelning brukar det upptäckas rätt snart av ledningen. Nu har delar av ledningen i stället valt att blunda för detta, säger Thord Jansson.

I utredningen framhåller avdelningsledningen och de medarbetare som har arbetat på Klockbacka att de anser att avdelningen och teamen är välfungerande. Medarbetarna nekar till att ha sett eller deltagit i övervåld. De anser inte att de har skäl att misstro sina kollegor.

Avdelningsledningen har inte känt någon oro för att ungdomar kränks eller misshandlas, tvärtom beskrivs medarbetarna som ”mjuka, fina och känsliga”. SiS beslut att stänga Klockbacka ska ha chockat personalen och väckt besvikelse hos avdelningsledningen.

I samband med stängningen i februari omplacerades åtta av tolv medarbetare i Bärbys ledningsgrupp, däribland avdelningsledningen på Klockbacka. Nu föreslås också att merparten av de anställda på Klockbacka omplaceras för att bryta den osunda kulturen på avdelningen.

Thord Jansson är kritisk till detta. Han anser att arbetsgivaren måste agera mot personal som har misskött sig, utan att det drabbar alla medarbetare.

– Det finns personer på Klockbacka som gör ett bra jobb, som nu också pekas ut och som inte mår bra. Att folk kommer i kläm på det här sättet har vi sett även vid andra stängningar inom SiS. I samtal med generaldirektören har jag begärt att hanteringen av sådana här fall ska utredas så att det inte händer igen, säger Thord Jansson.

Enligt Helena Finér, tillförordnad verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård norr, väntar nu dialoger med Bärbys institutionschefer, arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen angående förslaget att omplacera ytterligare personal.

– Det finns duktiga medarbetare på Klockbacka, men att tillfälligt stänga avdelningen var nödvändigt. Min sammanvägda bedömning är att det finns allvarliga brister inom flera områden som vi måste agera mot. Vilka åtgärder vi nu behöver vidta får jag återkomma till, säger Helena Finér.

Utöver omplaceringen av personal föreslår internutredningen flera förändringar för att komma till rätta med problemen på Klockbacka, som inte bara rör vårdmiljön. Bland annat krävs enligt utredningen kompetensbaserad rekrytering av personal, nya scheman, att arbetsplatsträffar hålls, liksom kompetenshöjande insatser och stärkta rutiner för rapportering och utredning av incidenter.

Utredningen innehåller också förslag om att SiS bör ta fram ett normerat och tydligt koncept gällande behandlingsinnehåll, bemanning, kompetens och utbildning för alla avdelningar inom myndigheten som tar emot ungdomar med ett särskilt tillsynsbehov, den målgrupp som Klockbacka huvudsakligen har arbetat med. Syftet är att säkerställa en trygg vård- och arbetsmiljö på avdelningarna. Att bygga upp och utforma denna typ av avdelningar på lokal nivå kan innebära stora risker, skriver utredarna.

I utredningen framkommer att samtliga behandlingspedagoger på Klockbacka har anställts genom kontakter och att personalen har arbetat enligt ett icke avtalsenligt schema med arbetspass på 48 timmar. Avdelningens verksamhet har också på flera andra sätt brutit mot SiS riktlinjer, enligt utredningen. Ansvaret för detta lägger Helena Finér på avdelningens ledning och på ledningen för Bärby.

Ser du att brister inom myndigheten kan ha möjliggjort att avdelningen har fått styras och arbeta på det här sättet?

– Utredningen visar att det finns en tystnadskultur och slutenhet som har försvårat möjligheten att agera och uppmärksamma brister. SiS riktlinjer ska följas av medarbetare och chefer. Det har inte skett.

Anser du att det på myndighetsövergripande nivå finns ett ansvar för bristerna och för att förebygga att en liknade situation kan uppstå?

– Ja, utredningen pekar också på ett behov att myndighetsövergripande se över hur vi arbetar med uppdraget att ta emot ungdomar med ett särskilt tillsynsbehov som avdelningar som Klockbacka har, säger Helena Finér.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Arbetsrätt
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.