Fler kan tvångsanslutas till Statens servicecenter

STATSFÖRVALTNING2018-11-06

Regeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.

I promemorian, som nu går ut på remiss, skriver regeringen att man vill öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. Därför ska myndigheternas anslutningsgrad till Statens servicecenter fortsätta att öka.

Regeringen föreslår att det ska bli obligatoriskt för ytterligare 15 myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters lönerelaterade tjänster. Det gäller bland annat Brottsförebyggande rådet, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Konjunkturinstitutet.

I promemorian föreslås också att beställnings- och fakturahantering ska samordnas bättre genom att det ska bli obligatorisk för arton myndigheter att ansluta sig till dessa tjänster. Post- och telestyrelsen, Arbetsmiljöverket och Patent- och registreringsverket är några av de berörda myndigheterna.

Processen ska ske stegvis och ska för lönerelaterade tjänster vara klar senast i juni 2023 och för beställnings- och fakturahantering december 2021.

Av promemorian framgår att förändringarna innebär att Statens servicecenter kommer att behöva rekrytera omkring 50 nya årsarbetskrafter. Dessa bör lokaliseras i Kiruna för att bidra till att ersätta de statliga arbetstillfällen som försvinner i samband med avvecklingen av Radiotjänst AB, skriver regeringen. Hos de berörda myndigheterna, som i dag själva sköter de administrativa arbetsuppgifterna, kan det tvärtom uppstå övertalighet. Regeringens bedömningen är att övertalighet främst kommer att uppstå i Stockholm och Uppsala.

Myndigheter som föreslås ansluta sig

Lönerelaterade tjänster

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 30 juni 2021

Affärsnätverket svenska kraftnät, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande, Konjunkturinstitutet, Socialstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning.

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 30 juni 2023

Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Riksgäldskontoret, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet.

Tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 31 december 2019

Ekonomistyrningsverket, Exportkreditnämnden, Kungliga biblioteket, Naturhistoriska riksmuseet, Post- och telestyrelsen, Riksgäldskontoret.

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 31 december 2020

Affärsnätverket svenska kraftnät, Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Patent- och registreringsverket, Socialstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Verket för innovationssystem.

Myndigheter som ska ha anslutit sig senast 31 december 2021

Konstfack, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA