Försäkringskassan positiv till mer individuell sjukförsäkring

SJUKFÖRSÄKRING2020-09-28
Intentionerna i utredningen om en mer individanpassad sjukförsäkring får tummen upp av Försäkringskassan. Men myndigheten vill samtidigt att man slipar på detaljer och flaggar för att förslagen kan leda till svårare bedömningar.

Remissinstanserna har nu fått säga sitt om förslagen från utredningen ”En sjukförsäkring anpassad efter individen”. Utredningen har kommit med förslag om en mer flexibel förläggning av arbetstiden i återgången från sjukskrivning till arbete, samt förstärkningar av sjukförsäkringen för personer med timanställningar eller tidsbegränsade anställningar, även kallat behovsanställningar. I dagsläget bedöms behovsanställda som arbetslösa och får sin arbetsförmåga prövad redan dag ett. 

Utredningen föreslår även en förändring som underlättar för personer som vill pröva att arbeta trots att deras arbetsförmåga bedömts vara helt nedsatt.

Försäkringskassan ställer sig i sitt remissvar positiv till utredningens intentioner. Myndigheten delar bilden av att behovsanställda behöver ett bättre skydd och anser också att en mer flexibel förläggning av arbetstiden i många fall skulle göra det lättare att ta tillvara en persons arbetsförmåga.

Däremot ifrågasätter myndigheten några av detaljerna i förslagen. Försäkringskassan anser bland annat att den lösning som utredningen presenterar för att förstärka skyddet för behovsanställda kan bli svår att förstå och tillämpa. Utredningen har föreslagit att behovsanställda redan från dag 90 ska prövas mot normalt förekommande arbete, i stället för dag 180 som gäller för tillsvidareanställda. Försäkringskassan ser hellre att dagarna även för behovsanställda ska vara 180.

”En sådan lösning vore sannolikt enklare att förstå för den försäkrade och lättare att tillämpa och informera om för Försäkringskassan”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Försäkringskassan påpekar även att man anser sig behöva tydligare vägledning i hur man ska göra bedömningar kring hur en behovsanställd skulle ha arbetat om den inte blev sjuk. Myndigheten spår också att utredningarna kommer att medföra ökade administrativa kostnader.

När det gäller en mer flexibel förläggning av arbetstiden i återgången till arbete påpekar myndigheten att huvudregeln ändå även fortsättningsvis bör vara att arbetstiden reduceras jämt varje dag. Försäkringskassan ser annars en risk i att förslaget kommer att leda till en uppfattning om att arbetstiden kan förläggas helt fritt.

”Om det är tydligt att möjligheten till annan förläggning av arbetstiden än en jämn minskning av arbetstiden varje dag är ett undantag blir det lättare för den försäkrade att förstå att arbetstidens förläggning bör stämmas av med Försäkringskassan på förhand”, konstaterar myndigheten i sitt svar

Försäkringskassan ser också en risk i att arbetstidens förläggning kan komma att planeras mer utifrån arbetsgivarens behov i stället för den anställdes förutsättningar och behov efter sjukskrivningen. Att låta heltidssjukskrivna som vill prova på arbete tycker myndigheten också är en bra idé. Däremot uttrycket man en oro för hur gränsdragningar för sjukskrivningar ska gå och om en person som jobbar några dagar i veckan ändå kan bedömas ha helt nedsatt arbetsförmåga.

Försäkringskassan uppskattar att kostnaderna som skulle uppstå om förslagen genomförs till ungefär 17 miljoner kronor per år.

Bland de andra remissinstanserna går Inspektionen för socialförsäkringen hårdare åt utredningen och avstyrker samtliga förslag. Förvaltningsmyndigheten anser inte att konsekvenserna för socialförsäkringen har utretts tillräckligt och ser också en risk i att behovet av resurser hos Försäkringskassan har underskattats.

Tjänstemännens centralorganisation, TCO, tillstyrker förslagen men anser likt Försäkringskassan att 180 dagar bör gälla även för behovsanställda. Man ställer sig också frågan om hur definitionen av behovsanställningar ska se ut och vad som kommer inrymmas i begreppet. Organisationen ser en möjlig risk i att definitionen blir för snäv.

Socialstyrelsen ställer sig positiva till samtliga förslag men påpekar att det är viktigt att möjligheten för sjukskrivna att pröva på att arbeta inte leder till ökat administrativt arbete för hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlingen tillstyrker förslagen och konstaterar samtidigt att de inte kommer att få någon nämnvärd påverkan på myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.