Försäkringskassan vill anställa fler

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-03-29

Försäkringskassan behöver rekrytera närmare 1 000 nya medarbetare under de kommande åren och investera i nya digitala lösningar, skriver myndigheten i det budgetunderlag för åren 2023–2025 som överlämnats till regeringen.

Redan i år kommer Försäkringskassan att behöva nyanställa 400 medarbetare, och sedan ytterligare minst 500 till och med 2025. Det handlar om såväl handläggare som jurister och it-personal, skriver myndigheten i budgetunderlaget.

Utnyttjandet av föräldraförsäkringen har ökat, vilket kräver fler handläggare. Det ökade resursbehovet uppskattas till totalt 96 miljoner kronor för perioden.

En pågående förstärkning av det rättsliga stödet och styrningen innebär att Försäkringskassan behöver mer juridisk kompetens inom en rad olika verksamhetsområden. Under 2022 beräknas 80 jurister att rekryteras, under kommande år uppgår behovet till ytterligare 80 jurister, totalt 160 nya årsarbetare. Den totala kostnaden för perioden uppskattas till 557 miljoner kronor.

Ett antal nationella och internationella krav skapar behov av nya och förändrade digitala lösningar, enligt myndigheten. Försäkringskassan behöver därför rekrytera 100 it-utvecklare per år de närmaste åren, för nödvändig utveckling parallellt med utbyte av föråldrade it-lösningar. De sammantagna kostnaderna för detta uppskattas till 270 miljoner kronor för perioden. Om myndigheteten inte kan rekrytera egna specialister måste man förlita sig på konsulter, vilket ökar kostnaderna ytterligare.

Många av de åtgärder som Försäkringskassan tvingats till som en följd av pandemin kommer att innebära kostnadsökningar under flera år framöver, konstaterar myndigheten i budgetunderlaget. Dessutom finns sedan många år mycket stort behov av att ersätta äldre teknisk infrastruktur med modernare system. Myndigheten är kritisk till att nya politiska reformer numera introduceras och förväntas träda i kraft snabbare än tidigare, vilket förutsätter en helt annan teknisk miljö.

”De påfrestningar som Försäkringskassan genomlevt under de två senaste åren saknar motstycke i modern tid. Samtidigt som vi under extrema förhållanden upprätthållit och utvecklat verksamheten på i princip samma nivå som tidigare har vi också fått helt nya uppgifter och uppdrag”, skriver Försäkringskassan i inledningen till budgetunderlaget.

Försäkringskassan begär också ytterligare medel till följd av ett antal regeländringar i socialförsäkringarna. Nya regler i sjukförsäkringen för bedömning av arbetsförmågan leder till fler ärenden och längre sjukfall. Myndigheten begär ett resurstillskott motsvarande 241 miljoner kronor för perioden för att klara den ökade mängden ärenden.

Försäkringskassan har också fått i uppdrag att vid behov inhämta arbetsgivarnas planer för sjukskrivna medarbetares återgång i arbete. För att klara av uppdraget krävs enligt budgetunderlaget en resursförstärkning motsvarande 186 miljoner kronor för perioden. Arbetsgivarens planer bedöms kunna vara vägledande för Försäkringskassans vägval i handläggningen när förutsättningarna för återgång i arbete behöver utredas.

För att klara ett växande antal samordningsärenden behövs en resursförstärkning på totalt 255 miljoner kronor för perioden. Kostnaden för ett nytt system för sektorsövergripande uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet uppskattas till cirka 29 miljoner kronor under perioden.

Införandet av det nya omställningsstudiestödet kommer också att kräva ytterligare resurser, utöver de som Försäkringskassan tilldelades i budgetpropositionen 2022. Kostnaderna för att hantera stödet för perioden uppskattas till 131 miljoner kronor.

Regeringen planerar ändrade regler för grundläggande behov i LSS och föräldraansvaret. De kommer enligt budgetunderlaget att leda till att fler kommer att ansöka om och beviljas assistansersättning. Sammantaget bedöms Försäkringskassans administrativa kostnader öka med 208 miljoner kronor under perioden.

Huvudrubriker ur Försäkringskassans budgetunderlag

  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg beräknas öka från knappt 32,3 miljarder kronor 2022 till 37,5 miljarder 2025
  •  
  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning beräknas minska från 109 miljarder kronor 2022 till 107 miljarder 2025
  •  
  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn beräknas öka från 92 miljarder kronor 2021 till 98 miljarder 2025
  •  
  • Förvaltningsanslaget beräknas öka från 9,6 miljarder kronor 2022 till 10,2 miljarder 2025
  •  

Källa: Försäkringskassans budgetunderlag

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.