Bild: Mostphotos

Internrevision kritiserar styrningen inom sjukförsäkringen

FÖRSÄKRINGSKASSAN2021-08-10

Försäkringskassans styrning inom sjukförsäkringsuppdraget har en rad brister, skriver myndighetens internrevision i en granskningsrapport. Bland annat finns inom myndigheten olika syn på utredningsskyldigheten och betydelsen av de medicinska underlagen vid bedömning av rätten till sjukpenning.

Försäkringskassans internrevision har under perioden mars till november 2020 granskat hur myndighetens uppdrag inom sjukförsäkringen fungerar. Den övergripande bedömningen är att styrningen ”inte är tillfredställande”.

Rapportförfattarna skriver bland annat att det finns olika syn på vad som är uppdraget och hur det ska omsättas och tillämpas i praktiken. Följden har blivit att det skapats ett stort utrymme för egna tolkningar och olika sätt att tillämpa uppdraget. Även synen på vilken betydelse det medicinska underlaget har vid bedömning av rätten till sjukpenning varierar.

De olika tolkningarna och prioriteringarna innebär en risk för att vissa försäkrade får sämre förutsättningar att öka arbetsförmågan och återgå i arbete, menar revisorerna.

En annan fråga som behandlas i rapporten är att chefer på olika nivåer i första hand har prioriterat antalet levererade prestationer, vilket lett till att prestationernas kvalitet och effekter inte har beaktats tillräckligt.

Revisorerna riktar också kritik mot hur kompetensförsörjningen fungerar, både när det gäller introduktion av nya medarbetare och kompentensutvecklingen av befintliga medarbetare.

Ytterligare en punkt handlar om att myndigheten inte i tillräckligt stor utsträckning analyserar och drar lärdomar av sitt arbete med sjukförsäkringar.

Det nämns också att det finns en historia av tävlingskultur inom sjukförsäkringen, präglad av konkurrens och identifiering av fel och syndabockar. Det kan ha bidragit till att hanteringen saknar dimensionen lärande, menar internrevisorerna men konstaterar samtidigt att ledningen arbetar aktivt för att få bort den oönskade tävlingskulturen.

Revisorerna understryker behovet av långsiktighet och konstaterar att framför allt cheferna bör vara införstådda med att det är Försäkringskassan själv som äger och utformar den interna styrningen utifrån regeringens styrning.

Men enligt rapporten finns gott hopp om att komma till rätta med bristerna i styrningen och handläggningen av sjukförsäkringen då det redan pågår ett arbete för en mer ändamålsenlig styrning inom Försäkringskassan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA