Kritik mot intern utredning av sjukförsäkringen

FÖRSÄKRINGSKASSAN2022-03-16

Försäkringskassans interna utredning av hanteringen av sjukförsäkringen blev kortvarig och analysen ofullständig, konstaterar Statskontoret som granskar myndighetens förändringsarbete.

Efter flera år med omfattande kritik mot Försäkringskassans hantering av sjukförsäkringen, där avslag av ansökningar om sjukpenning har varierat kraftigt över tid, inledde myndigheten i februari förra året en genomlysning av den egna verksamheten.

Den interna utredningen har nu i sin tur granskats av Statskontoret på uppdrag av regeringen.

I Statskontorets första delrapport konstaterar man att Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg redan i juni beslutade om åtgärder inom tre områden. Detta trots att genomlysningen till stora delar var färdig först i höstas.

Den första åtgärden handlar om att myndigheten ska förstärka sitt rättsliga arbete. Bland annat ska ett hundratal jurister rekryteras för att stötta handläggarna. Myndigheten ska också inrätta en ny intern tillsynsfunktion. Detaljer om hur den ska fungera är inte klara, men tillsynen ska på sikt omfatta all kärnverksamhet, även om sjukförsäkringen ska prioriteras. Slutligen ska Försäkringskassan förbättra sin kunskap om psykisk ohälsa, som står för en ökande andel sjukfall.

Statskontoret anser att de här tre utpekade förbättringsområdena visserligen är relevanta och berör kända problem med sjukförsäkringen som myndigheten måste hantera. Men, understryker Statskontoret, någon djupare analys av åtgärdernas nytta, konsekvenser och risker har inte gjorts. Försäkringskassan har heller inte bedömt andra tänkbara åtgärder.

Enligt Statskontoret blev Försäkringskassans analys med andra ord inte så djup och heltäckande som planerat och genomlysningen, som skulle omfatta all förvaltning som berör sjukförsäkringen, blev i praktiken kortvarig.

En delförklaring till de relativt snabba besluten om åtgärder kan ha varit regeringens tydliga förväntningar på att Försäkringskassan omgående ska komma till rätta med problemen, skriver Statskontoret i rapporten.

Den bristande analysen gör det svårt att bedöma hur åtgärderna kommer att påverka Försäkringskassans verksamhet, anser Statskontoret, som varnar för risken att de skulle kunna tränga undan andra viktiga satsningar.

Statskontoret pekar också på att det redan pågår annat förändringsarbete på de avdelningar som berörs av åtgärderna. Personal som arbetar med sjukförsäkringarna ska bland annat förbättra sina utredningar, differentiera sin handläggning och utveckla sin samverkan med andra aktörer.

Dessutom har pandemin inneburit en stor påfrestning på personalen, enligt Statskontoret, som varnar för risken att chefer och medarbetare får svårt att hinna med alla uppdrag. Det är därför viktigt att hänsyn tas till den sammantagna belastningen på verksamheten när nya åtgärder planeras, skriver Statskontoret.

Även om Försäkringskassans genomlysning är klar så fortsätter myndighetens förändringsarbete inom sjukförsäkringen. I december togs beslut om ett flerårigt förnyelseprogram. I det arbetet behöver Försäkringskassan följa upp hur de nu beslutade åtgärderna införs och fungerar i verksamheten, menar Statskontoret, som fortsatt kommer att granska arbetet. En slutrapport kommer i mars 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA