Annons:

JK positiv till snabba brottmål

RÄTTSVÄSENDET2021-02-01

Den försöksverksamhet som bedrivits i norra Storstockholm med snabbförfarande för att lagföra unga lagöverträdare har fungerat bra, konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en granskning.

JK har särskilt granskat snabbförfarandet ur rättssäkerhetssynpunkt. Granskningen visar enligt JK att försöksverksamheten med snabbförfarandet sammantaget fungerar mycket väl utifrån olika aspekter av handläggningskedjan.

Målsättningen med försöksverksamheten har framför allt varit att snabba upp processen under förundersökningsstadiet. JK anser att det målet är uppnått, utifrån de granskade förundersökningarna. Polisen har i stor utsträckning hållit förhör med den unge redan i anslutning till ingripandet. Kontakterna med vårdnadshavare och socialnämnd har generellt skötts korrekt av polisen, med några undantag.

Också åklagarna har varit snabba med att väcka åtal alternativt besluta om straffvarning, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. JK riktar kritik mot Norrorts åklagarkammare där åklagaren dröjt med att fatta beslut i åtalsfrågan i två ärenden. I det ena fallet dröjde det mer än två månader efter att polisen färdigställt förundersökningen till strafföreläggande utfärdades. I det andra fallet dröjde åklagaren fem veckor med att besluta om åtalsunderlåtelse. JK konstaterar också att åklagarkamrarna i flera fall dröjt med att kalla till personligt möte för delgivning av beslut om straffvarning.

Enligt JK visar granskningen att domstolarna inte visat upp samma skyndsamma handläggning som präglat den tidigare delen av brottmålsprocessen. JK pekar ut Attunda tingsrätt, som ibland avvaktat två–tre månader med att hålla huvudförhandling och avgöra målen.

”Domstolens utdragna handläggning i de fallen kan i praktiken ha inneburit att den skyndsamhet som polisen, åklagaren och socialnämnden iakttagit inte fått så stor betydelse för den unge i slutändan. Dessutom har Attunda tingsrätt i ett flertal mål dröjt med att utfärda stämning. Tingsrätten får i det avseendet kritik med anledning av att utfärdandet av stämning i ett mål dröjt nästan två månader och i två mål fem veckor efter åtalet”, skriver JK i beslutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA