JO skriver av anmälningar om covidpass

JUSTITIEOMBUDSMANNEN2021-12-17

Justitieombudsmannen, JO, skriver av anmälningarna mot Folkhälsomyndigheten om covidpass, eftersom myndigheten agerat inom ramen för gällande regler. Också anmälningarna mot regeringen skrivs av.

JO har sedan i slutet av november fått in tusentals klagomål om vaccinationsbevis, som i huvudsak riktat sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande har nästan undantagslöst hävdat att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Nu har chefs-JO Erik Nymansson beslutat att skriva av anmälningarna med hänvisning till att Folkhälsomyndigheten enligt JO agerat inom ramen för sina befogenheter. Också anmälningarna mot regeringen skrivs av, med hänvisning till att JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

”Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten”, kommenterar Erik Nymansson sitt beslut i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten vände sig till regeringen med en hemställan om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

”Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JOs uppgift att överpröva”, konstaterar Erik Nymansson.

JO konstaterar i pressmeddelandet att myndighetens huvuduppgift är att kontrollera om andra myndigheter följer de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor. Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

”Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida”, förklarar chefs-JO i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.