Bild: Getty Images

Justitiekanslern avstyrker anonymisering

POLISEN2024-02-06

Justitiekanslern, JK, avstyrker regeringens förslag att identiteten på poliser som fattat ingripande beslut mot enskilda ska kunna hemlighållas. Det vore ett tydligt avsteg från grundprincipen att beslutsfattare inte får vara anonyma, skriver JK i ett yttrande.

Justitiedepartementet föreslog nyligen i en promemoria en förändring av lagstiftningen i syfte att öppna för möjligheten att anonymisera vissa av Polisens beslut. Förslaget innebär att polisanställda i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än namn i beslut och andra handlingar.

JK hänvisar i sitt yttrande till den utredning som legat till grund för regeringens förslag. JK konstaterar att utredningens bedömning var att namn inte bör ersättas med en anonym beteckning. Utredningen lämnade också ett alternativt förslag, att vissa polisanställda skulle få möjlighet att ange sitt tjänstgöringsnummer i stället för namn i viss dokumentation. Men utredningens grundpremiss var att enskildas rätt att på begäran få del av beslutsfattarens namn inte skulle begränsas, påpekar JK.

Den utredningen är fortfarande ute på remiss, och JK anser att det är både förvirrande och betänkligt att ett så långtgående förslag som det nu aktuella samtidigt läggs fram i en promemoria. 

”Ett förslag som innebär att offentlig maktutövning mot enskilda ska kunna ske anonymt väcker grundläggande frågor om rättssäkerhet, allmänhetens förtroende för de rättsvårdande myndigheterna samt mediers möjligheter till insyn och kritisk granskning. Dessa frågor har varken belysts eller hanterats på ett tillräckligt sätt i promemorian”, skriver JK i ett pressmeddelande.

JK saknar också en analys av förutsättningarna att tillgodose enskildas berättigade rättssäkerhetskrav att exempelvis ta reda på om jäv har förekommit. 

”Förslaget har alltså inte beretts på ett sådant sätt som krävs. Redan av det skälet avstyrker jag att det går vidare till lagstiftning”, skriver JK.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA